Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовний перелік об’єктів праці. Замальовка фрагментів композиції з різьблення по дереву відомих народних майстрів; свічник, ваза, шахові фігуриЗамальовка фрагментів композиції з різьблення по дереву відомих народних майстрів; свічник, ваза, шахові фігури, кегель, кубок, таріль, рахва, горнятко тощо.

 

Інструменти, обладнання та приладдя

Креслярські інструменти, набори різців по дереву.

 

Матеріали

Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен).

 

Література

 

1. Комп’ютерна графіка: Навч. посібник / А.П. Верхола, Б.Д. Коваленко, В.М. Богданов [та ін.]; За ред. А.П. Верхоли. — К.: Каравела, 2005.

2. Матвєєва Т.О. Мозаїка та різьблення по дереву: Навч. посібник / Пер. з рос. — К.: Вища школа, 1993.

3. Оршанський Л.В. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник / Л.В. Оршанський, П.В. Андріюк. — Косів: Писаний Камінь, 2002.

4. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: Теорія і методика: Монографія / В.В. Бербец, Т.М. Бербец, Н.В. Дубова [та ін.]; За заг. ред. О.М. Ко-берника. — К.: Наук. світ, 2003.

5. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева / Б.М. Тимків, К.М. Кавас. — Л., 1995.

6. Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станках. — М.: Народное творчество; Искана, 2002.

7. Левадный В.С. Обработка дерева на станках / В.С. Левадный , Ю.А. Черный. — М.: ООО «Аделант», 2005.

8. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. Г.А. Сорокина. — М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004.

ТЕХНОЛОГІЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО (ГОСТРОКУТНОГО) ГУЦУЛЬСЬКОГО РІЗЬБЛЕННЯ

(Автори І. Фокшей, Н. Кіщук, В. Вудвуд, В. Крутофіст, І. Фокшей)

Пояснювальна записка

 

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з одним із провідних видів декоративно-ужиткового мистецтва — різьбленням по дереву.

На Гуцульщині, в Україні та у світі цей вид мистецтва є дуже поширеним. Традиційно для виготовлення дерев’яних різьблених виробів використовували явір, клен, грушу, вільху й березу. Оздоблювали їх за допомогою різців, які майстер виготовляв власноруч, відповідно до мотивів різьблення.

Програма модуля спрямована на опанування техніки геометричного (гострокутного) гуцульського різьблення, яку ви-соко цінують у світі. Виготовлення виробів цією технікою передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітар-но-гігієнічним вимогам. 

 

Тематичний план

 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про геометричне (гострокутне) гуцульське різьблення
Проектування й виготовлення виробу з деревини технікою геометричного гуцульського різьблення
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

Програма

 

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про геометричне (гострокутне) гуцульське різьблення Короткі історичні відомості про виникнення й розвиток художнього різьблення на Гуцульщині. Косівська школа різьблення. Майстри-різьбярі Карпатського регіону. Роль декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема різьблення по дереву, у сучасному інтер’єрі. Види різьблення. Матеріали, на яких виконується художнє різьблення, їхні властивості. Інструменти й приладдя для виконання художнього різьблення. Правила безпечної праці й санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Ознайомлення з технологією гуцульського геометричного художнього різьблення Називає вироби, виготовлені технікою геометричного різьблення, їх застосування; розрізняє види геометричного різьблення; характеризує матеріали, що використовуються для геометричного різьблення; добирає інструменти й приладдя для роботи; обґрунтовує добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу; організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог  
  Проектування й виготовлення виробу з деревини технікою геометричного гуцульського різьблення Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систематизація інформації. Розроблення ескізного малюнка виробу. Со-тивів гуцульського різьблення. Технологічна послідовність виготовлення виробу: – користування шаблоном; – розмічання орнаментальної композиції на деталях виробу; – різьблення основних фучкових контурних ліній; – затинання основних ліній для вибирання тла; – вибирання й зачистка тла; – оздоблення зацюкуванням вибраного тла; – робота фігурними долотами; – робота скісним долотом; – виконання дрилем еле-ментів – швайсик; – остаточне викінчення різьблення; – кріплення рухомих деталей; – шліфування виробу, лакування, полірування. Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу. Розроблення реклами виробу Складає план роботи з виконання проекту й план проектної діяльності; здійснює пошук інформації та виробів-аналогів; аналізує і систематизує інформацію; розробляє ескізний малюнок виробу; створює візерунок з геометричних фігур; виготовляє шаблони геометричних фігур; добирає деревину, інструменти, приладдя; визначає спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу; розрізає частини деревини; з’єднує деталі виробу; добирає і оздоблює виріб; виконує геометричне різьблення; здійснює контроль якості виробу; організовує робоче місце під час виконання робіт; дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог; визначає собівартість виробу; розробляє рекламу
  Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту.   Характеризує складові портфоліо; компонує портфоліо; захищає проект; здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...