Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пояснювальна записка. Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «ТехнологіїВаріативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з технікою орнаментального оздоблення поверхонь виробів шматочками твердих матеріалів — інкрустацією.

Як один із видів дерев’яної мозаїки інкрустація досягла високого розвитку в Італії (XV–XVI ст.), пізніше у Франції. В Україні знайдено стародавні дерев’яні пам’ятки, прикрашені інкрустацією (інтарсією), що датовані V ст. до н.е. До них, зокрема, належить Керченський саркофаг, який зберігається в Ермітажі (Санкт-Петербург). В середині XIX – на початку XX ст. техніка інкрустації набула значного розвитку на Гуцульщині, де основним центром інкрустування визнано Косівщину.

Для оздоблення поверхонь виробів технікою інкрустації використовують шматочки різних порід деревини, металу, кістки, перламутру, бісеру тощо.

Оздоблення виробу технікою інкрустації передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час роботи необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

Тематичний план

 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про техніку інкрустації виробів з деревини
Інструменти й пристрої для інкрустації виробів з деревини. Технологія виконання елементів і мотивів інкрустації
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

Програма

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про техніку інкрустації виро-бів з деревини Короткі історичні відо-мості про виникнення й розвиток інкрустації. Розвиток інкрустації на Гуцульщині й ознайом-лення з творчістю провід-них майстрів гуцульсько-го краю. Місце й роль ін-крустації в сучасному деко-ративно-ужитковому мис-тецтві. Види інкрустації. Матеріали для виконання інкрустації виробів з дере-вини Формулює власні вра-ження, отримані під час вивчення матеріалу; розрізняє види інкруста-ції виробів з деревини; характеризує зміст де-коративно-ужиткового мистецтва та його роль в житті людини; називає вироби, під час виготовлення яких засто-совують техніку інкрус-тації; виявляє здатність давати естетичну оцінку худож-нім творам провідних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
  Інструменти й пристрої для інкрустації виробів з деревини. Технологія ви-конання елементів і мо-тивів інкрустації Загальна характеристика інструментів і пристроїв для інкрустації виробів з деревини. Правила без-печної праці й санітарно-гігієнічні вимоги під час використання інструмен-тів і пристроїв для інкрус-тації виробів з деревини. Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робо-та з інформаційними дже-релами. Створення банку ідей і пропозицій. Основні елементи й мотиви інкрус-тації. Поєднання елементів Характеризує матеріа-ли, які використовують-ся для інкрустації виро-бів з деревини; добирає інструменти й приладдя для роботи; обґрунтовує добір мате-ріалів, інструментів і при-ладдя для роботи; складає план роботи з виконання проекту й план проектної діяльності; здійснює пошук інфор-мації та виробів-аналогів; аналізує та системати-зує інформацію; виконує поєднання еле-ментів і мотивів у ком-позицію; добирає матеріал, інст-рументи, приладдя; визначає послідовність
    і мотивів у композицію. Інкрустація деревом по де-реву. Інкрустація металом (жированє). Інкрустація твердими вставками (ріг, перламутр, кістка). Інкрус-тація бісером (пацьорка-ми) виконання робіт; здійснює контроль якос-ті роботи; організовує робоче міс-це під час виконання робіт; дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загаль-ними естетичними та функціональними показ-никами; характеризує складові портфоліо; аналізує результати про-ектно-технологічної діяльності; захищає проект

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...