Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовний перелік об’єктів праці. Ручка для інструменту, товкачка, свічник, ваза, шахові фігури, качалка для тіста, кегель, кубок, тарільРучка для інструменту, товкачка, свічник, ваза, шахові фігури, качалка для тіста, кегель, кубок, таріль, рахва, горнята тощо.

 

Інструменти, обладнання та приладдя

СТД-120М, реєр, косяк (мейсель), пласкі стамески (канавочники), відрізні різці, планшайба, патрон (чашковий, цанговий), тризуб, лінійка, штангенциркуль, олівець, ножівка, лобзик, викружна пилка.

 

Матеріали

Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен).

 

Література

 

1. Комп’ютерна графіка: Навч. посібник / А.П. Верхола, Б.Д. Коваленко, В.М. Богданов [та ін.]; За ред. А.П. Верхоли. — К.: Каравела, 2005.

2. Матвєєва Т.О. Мозаїка та різьблення по дереву: Навч. посібник / Пер. з рос. — К.: Вища школа, 1993.

3. Оршанський Л.В. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник / Л.В. Оршанський, П.В. Андріюк. — Косів: Писаний Камінь, 2002.

4. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках тру-дового навчання: Теорія і методика: Монографія / В.В. Бер-бец, Т.М. Бербец, Н.В. Дубова [та ін.]; За заг. ред. О.М. Коберника. — К.: Наук. світ, 2003.

5. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева: Підручник / Б.М. Тимків, К.М. Кавас. — Л.: Світ, 1995.

6. Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станках. — М.: Народное творчество, Искана, 2002.

7. Левадный В.С. Обработка дерева на станках / В.С. Левадный, Ю.А. Черный. — М.: ООО «Аделант», 2005.

8. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. Г.А. Сорокина. — М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004.

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИШИВАННЯ СТРІЧКАМИ

(Автор Н. Костюк)

Пояснювальна записка

 

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із найдавніших і найбільш поширених у світі видів декоративно-ужиткового мистецтва — технікою вишивання стрічками. Для виготовлення виробів цією технікою використовують різноманітні шовкові стрічки, тасьму, а також бісер, нитки для вишивання, добирають відповідну тканину для тла.

Виготовлення виробу технікою вишивання стрічками передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

 

Тематичний план

 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про техніку вишивання стрічками
Проектування й виготовлення виробу технікою вишивання стрічками
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

 Програма

 

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про техніку вишивання стрічками Короткі історичні відомо-сті про виникнення й роз-виток техніки вишивання стрічками. Місце й роль ви-шивання стрічками в сучас-ному декоративно-ужит-ковому мистецтві. Види вишивання стрічками. Ма-теріали для вишивання стрічками, їхні властивості. Інструменти для вишивки стрічками (наперсток, голка, ножиці). Правила безпечної праці й санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робо-чого місця. Ознайомлення з технологією вишивання стрічками Називає вироби, виго-товлені технікою виши-вання стрічками; розрізняє види вишиван-ня стрічками; характеризує матеріа-ли, що використовують-ся для вишивання стріч-ками; добирає інструменти для роботи; обґрунтовує добір конст-рукційних матеріалів залежно від призначен-ня виробу; організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог  
  Проектування й виготов-лення виробу технікою вишивання стрічками Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робо-та з інформаційними дже-релами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систематизація інформа-ції. Розроблення ескізного малюнка виробу. Створен-ня візерунка. Технологічна послідовність виготовлен-ня виробу: – створення візерунка; – добір тканини для тла; – добір ручних швів; – перенесення малюнка на тканину; – вишивання малюнка; – остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Еконо-мічне обґрунтування виро-бу. Маркетингові дослі-дження. Розроблення рек-лами   Складає план роботи з ви-конання проекту й план проектної діяльності; здійснює пошук інфор-мації; аналізує і систематизує інформацію; розробляє малюнок виробу; добирає тканину для тла та інструменти; переносить малюнок на тканину; використовує ручні шви під час вишивання; вишиває малюнок; добирає та оздоблює виріб; обробляє краї виробу; виконує волого-теплову обробку виробу; здійснює контроль якос-ті виробу; організовує робоче місце під час виконання робіт; дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог; визначає собівартість виробу; розробляє рекламу виробу
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту. Характеризує складові портфоліо; компонує портфоліо; захищає проект; здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загаль-ними естетичними та функціональними показ-никами

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...