Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заочна форма навчанняДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________ Олексюк О.І.

«___» ________________2013 р.

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Технології управління персоналом»

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

для студентів, що навчаються за спеціальністю 8.03050501

Укладач:Цимбалюк С.О., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, канд. екон. наук

 

ПОГОДЖЕНО: Начальник навчально- методичного відділу   ___________Т.В.Гуть   СХВАЛЕНО: Кафедрою управління персоналом та економіки праці Протокол № 11 від 13.05.2013р. Завідувач кафедри   ______________ А.М. Колот  

Київ КНЕУ 2013


ВСТУП

 

Метою наукиє формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань у галузі використання сучасних персонал-технологій у практиці управління організаціями.

Завдання: сформувати у студентів компетенції за таким переліком:

1. Розуміти:

— сутність і місце персонал-технологій в управлінні організацією;

— значення використання сучасних методичних засобів і процедур в управлінні персоналом;

— принципи технологічної побудови системи управління персоналом;

— сутність аутсорсингу та рекрутингу;

— сутність лізингу та виведення персоналу зі штату організації;

— значення використання інформаційних технологій в управлінні персоналом.

2. Знати:

— технології аналізу робіт й розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади;

— методи пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади;

— технології збирання та аналізу інформації про кандидатів на вакантні посади;

— організаційне, методичне та документаційне забезпечення проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантні посади;

— технології використання психологічних методів оцінювання кандидатів на вакантні посади: лінгвістичного аналізу мови, тестування, графологічної експертизи;

— види аутсорсингових послуг в управлінні персоналом;

— основні етапи розроблення та реалізації аутсорсинг-проекту;

— стратегії та технології роботи рекрутингових агенцій;

— технології взаємодії лізингодавця та лізингоотримувача щодо задоволення тимчасової потреби в персоналі;

— юридичні та організаційні аспекти виведення персоналу зі штату організації;

— технології розроблення проекту виведення персоналу зі штату організації;

— технології розроблення організаційно-технічного та методичного забезпечення оцінювання персоналу;

— методичні підходи до розроблення комплексного оцінювання персоналу;— інформаційні технології в управлінні персоналом;

— показники та методи оцінювання ефективності технологій управління персоналом.


3. Уміти:

— складати рекламне оголошення про вакантну посаду;

— перевіряти достовірність інформації, наданої кандидатом на вакантну посаду, для гарантування кадрової безпеки організації;

— проводити лінгвістичний аналіз мови кандидата на вакантну посаду під час проведення інтерв’ю;

— формувати пакети тестових завдань залежно від вимог до кандидата на вакантну посаду;

— розробляти аутсорсинг – проекти;

— визначати економічну доцільність делегування зовнішнім організаціям повноважень щодо виконання окремих функцій управління персоналом;

— складати замовлення на пошук кандидатів на вакантну посаду для рекрутингової компанії;

— здійснювати стандартний та прямий пошук кандидатів на вакантні посади;

— оформляти договірні відносини між сторонами лізингової угоди: лізингодавцем, лізингоотримувачем і найманим працівником;

— розробляти проекти виведення персоналу зі штату організації;

— розробляти програми роботи центрів оцінювання;

— визначати доцільність використання різних інформаційних технологій в управлінні персоналом;

— оцінювати та аналізувати ефективність технологій управління персоналом.

4. Володіти стійкими навиками:

— аналізу робіт і розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади;

— пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади;

— підготовки та проведення структурованого інтерв’ю;

— розроблення плану рекрутингу;

— обґрунтування економічної доцільності використання лізингових послуг в управлінні персоналом;

— обґрунтування економічної доцільності виведення персоналу зі штату організації;

— розроблення організаційно-технічного та методичного забезпечення оцінювання персоналу;

— розроблення комплексної методики оцінювання персоналу.

Предмет: методичні засоби та процедури технологічної побудови системи управління персоналом.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Згідно з навчальним планом бюджет навчального часу на вивчення нуки становить 180 годин. Форма підсумкового контролю – поточний модульний контроль для денної форми навчання, іспит для вечірньої та заочної форм навчання.

Тематичний план наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

Тематичний план

Тема Кількість годин
Форма навчання:
денна заочна
Л П І-к р. С Л П І-к р. С
Тема 1. Методологічні основи технологій управління персоналом            
Тема 2. Аналіз робіт в організації            
Тема 3. Професійний підбір персоналу. Формування вимог до кандидатів на вакантну посаду            
Тема 4. Пошук і залучення кандидатів на вакантну посаду            
Тема 5. Технології збирання та аналізу інформації про кандидатів на вакантну посаду            
Тема 6. Технології проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантну посаду          
Тема 7. Психологічні та нетрадиційні методи оцінювання кандидатів на вакантну посаду            
Тема 8. Ухвалення рішення про заповнення вакансії та укладання трудового договору            
Тема 9. Технології роботи рекрутингових агенцій            
Тема 10. Використання аутсорсингових послуг в управлінні персоналом            
Тема 11. Технології у галузі лізингу персоналу          
Тема 12. Управління проектами з виведення персоналу зі штату організації          
Тема 13. Оцінювання працівників. Формування критеріїв оцінювання            
Тема 14. Методи оцінювання. Технології розроблення комплексного оцінювання персоналу          
Тема 15. Процедура оцінювання працівників            
Тема 16. Інформаційні технології в управлінні персоналом            
Усього годин -

 

Умовні позначення: Л – лекції; П – практичні заняття; І-к р. – індивідуально-консультативна робота; С – самостійна робота студентів


2. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Методологічні основи технологій управління персоналом

 

Сучасні концепції управління персоналом: технології управління персоналом, HR-менеджмент.

Основні принципи технологічної побудови системи управління персоналом.

Предмет науки «Технології управління персоналом», її структура та основні завдання.

Взаємозв’язок науки «Технології управління персоналом» з іншими науками.

 

Тема 2. Аналіз робіт в організації

 

Сутність та призначення аналізу робіт. Характеристика інформації, отриманої у результаті аналізу робіт.

Етапи аналізу робіт: аналіз структури організації та визначення місця кожного робочого процесу в ній; визначення цілей та завдань аналізу робіт; відбір типових робочих місць для аналізу; вибір методу аналізу; збирання інформації; опис та специфікація робіт.

Методи збирання інформації для аналізу робіт: анкетування, опитування, спостереження метод репертуарних ґрат, метод критичних інцидентів.

 

Тема 3. Професійний підбір персоналу. Формування вимог до кандидатів на вакантну посаду

 

Сутність, етапи та суб’єкти професійного підбору персоналу.

Складання опису роботи та специфікації роботи. Складання посадових інструкцій.

Складання кваліфікаційної карти та карти компетенцій. Наукова полеміка щодо визначення поняття «компетенції». Формування профілю посади. Урахування етапів розвитку бізнесу, особливостей корпоративної культури, специфіки роботи, особливостей колективу, стилю керівництва та особистостей керівника під час формування профілю посади. Основні правила складання профілю посади.

Підходи різних авторів і фахівців з управління персоналом щодо формулювання критеріїв підбору. Розроблення критеріїв підбору кандидатів на вакантну посаду. Вимоги до критеріїв підбору.


Тема 4. Пошук і залучення кандидатів на вакантну посаду.

 

Технології пошуку та залучення кандидатів на вакантну посаду. Підходи різних вчених і практиків щодо класифікації джерел підбору. Внутрішні та зовнішні джерела підбору персоналу. Фактори, які впливають на вибір джерел підбору персоналу.

Використання послуг служб зайнятості, приватних агенцій, навчальних закладів у підборі персоналу.

Рекламні оголошення у засобах масової інформації як метод залучення кандидатів. Вибір засобу масової інформації для розміщення рекламних оголошень. Періодичні видання оголошень про вакантні посади в Україні. Вимоги до оформлення та змісту рекламного оголошення.

Використання Інтернет – технологій під час підбору персоналу. Розвиток віртуального ринку праці в Україні.

Тема 5. Технології збирання та аналізу інформації про кандидатів на вакантну посаду

 

Методи і процедури оцінювання кандидатів на вакантну посаду. Наукова полеміка щодо ефективності різних методів оцінювання кандидатів.

Технології збирання та аналізу інформації про кандидатів на вакантну посаду. Вивчення резюме кандидата.

Технологія розроблення стандартних форм. Заповнення претендентами стандартних форм.

Технології проведення телефонного інтерв’ю.

Технології перевірки інформації, наданої кандидатом на вакантну посаду. Вивчення документів та перевірка рекомендацій.

 

Тема 6. Технології проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантну посаду

 

Інтерв’ю як метод оцінювання кандидатів. Види інтерв’ю. Фактори, які визначають зміст і структуру інтерв’ю.

Процедура проведення інтерв’ю. Підготовка до інтерв’ю. Розроблення опитувальних листів. Збирання інформації про претендента під час інтерв’ю. Типи запитань, які використовуються під час інтерв’ю. Помилки, які заважають почути та зрозуміти співрозмовника. Прийоми активного слухання. Оцінювання невербальної поведінки претендента під час інтерв’ю. Підведення підсумків інтерв’ю.

Підходи різних вчених і практиків щодо технологій проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантні посади.

Технології використання проективних методик під час проведення інтерв’ю.

Ситуаційне інтерв’ю. Технології перевірки навичок, цінностей, поглядів і особистісних якостей кандидатів за допомогою кейсів.

Використання технологій лінгвістичного аналізу мови претендента на вакантну посаду під час проведення інтерв’ю. Визначення типу референції, мотиваційних тенденцій, орієнтації на процес чи результат, позиціонування у робочих стосунках претендента.

 

Тема 7. Психологічні та нетрадиційні методи оцінювання кандидатів на вакантну посаду

Наукова полеміка щодо ефективності психологічних і нетрадиційних методів оцінювання кандидатів.

Тестування як метод оцінювання претендентів. Види тестів. Основні правила тестування. Технологія проведення тестування. Надійність тестів.

Графологія як наука та сфера практичної діяльності. Використання графологічної експертизи під час оцінювання кандидатів. Характеристики почерку, які досліджують під час графологічної експертизи. Зв’язок між психологічними якостями та характеристиками почерку людини. Основні правила проведення графологічної експертизи.

Практика використання нетрадиційних методів оцінювання кандидатів на вакантні посади: поліграфа («детектора брехні»), алкогольних і наркотичних тестів, фізіогномічного аналізу.

Тема 8. Ухвалення рішення про заповнення вакансії та укладання трудового договору

 

Процедура ухвалення остаточного рішення про заповнення вакансії. Методи оброблення інформації, отриманої на різних етапах професійного підбору. Варіанти ухвалення остаточного рішення про прийняття на роботу одного з претендентів.

Вірогідні варіанти рішень за результатами оцінювання та форми подальшої взаємодії з кандидатом. Відмова у прийнятті кандидата на роботу.

Укладання трудового договору та уведення працівника в посаду. Обов’язкові та додаткові умови трудового договору. Документи, які має подати найманий працівник до служби персоналу для оформлення трудового договору. Процедура уведення працівника в посаду.

Установлення строку випробування новому працівникові. Особи, яким не установлюється випробування під час прийняття на роботу. Варіанти відображення у трудовому договорі строку випробування.

Ефективність підбору персоналу. Показники, що характеризують ефективність підбору: швидкість, вартість і якість підбору.

Тема 9. Технології роботи рекрутингових агенцій

 

Рекрутування як особливий вид послуг у підборі персоналу. Цілі та завдання рекрутингових агенцій. Очікування сторін (роботодавців і рекрутерів) від співробітництва у галузі підбору персоналу.

Інфраструктура ринку рекрутингових послуг.

Стратегії роботи рекрутингових агенцій: спеціалізація і диверсифікація.

Стандартний і прямий пошук персоналу. Послуги рекрутингових агенцій у підборі персоналу: хедхантинг (headhunting), екзек’ютів сеч (executive search), аутплейсмент (outplacement), рекрутмент (recruitment).

Етапи рекрутування. Отримання замовлення на пошук і відбір кандидатів на вакантну посаду від клієнта. Складання опису вакантної посади. Розробка плану рекрутування. Пошук кандидатів. Проведення телефонного інтерв’ю з кандидатами. Інтерв’ю з кандидатами. Перевірка рекомендацій. Підготовка звіту для клієнта. Знайомство клієнта з відібраними кандидатами. Призначення дати та часу зустрічі кандидата та клієнта. Підготовка кандидата до інтерв’ю. Звіт кандидата та клієнта. Заповнення вакансії. Підтвердження прийняття на роботу й узгодження дати виходу на роботу.

Розвиток ринку рекрутингових послуг на Україні. Сертифікація рекрутингових агенцій.

 

Тема 10. Використання аутсорсингових послуг в управлінні персоналом

 

Передумови використання організаціями аутсорсингових послуг. Форми, види та переваги аутсорсингу. Фактори, які впливають на прийняття рішень щодо використання організаціями аутсорсингових послуг.

Основні етапи розроблення та реалізації аутсорсинг-проекту: обґрунтування аутсорсингу; прийняття рішення про використання аутсорсингу; вибір форми організації взаємовідносин з аутсорсером з урахуванням стратегічних інтересів та можливостей компанії; пошук та вибір постачальника аутсорсингових послуг; розроблення умов контракту (угоди про аутсорсинг); реалізація аутсорсинг - проекту.

Наукові підходи до обґрунтування доцільності використання організацією аутсорсингових послуг.

Технології вибору постачальника аутсорсингових послуг. Аналіз ринку послуг аутсорсингу. Критерії вибору постачальника послуг.

Загальні положення та типовий зміст контракту з аутсорсингу. Предмет і термін дії контракту з аутсорсингу. Відповідальність сторін, які уклали контракт. Гарантії безпеки, захист інформації та комерційних інтересів сторін.

Розвиток ринку аутсорсингових послуг в Україні.

 

Тема 11. Технології у галузі лізингу персоналу

 

Передумови використання підприємствами лізингових послуг у практиці управління персоналом. Наукова полеміка щодо використання категоріального апарату у галузі лізингу персоналу.

Технологія взаємодії лізингодавця та лізингоотримувача щодо задоволення тимчасової потреби у персоналі. Визначення проблемної ситуації лізингоотримувача і конкретної потреби у робочій силі (кваліфікація фахівців, їх склад і строки використання). Вибір конкретного варіанта лізингової схеми для лізингоотримувача. Підбір персоналу для лізингу.

Документальне оформлення лізингодавцем тристоронніх лізингових відносин з лізингоотримувачем і фахівцем.

Формування лізингового штату організації – лізингодавця.

Наукові підходи до обґрунтування економічної доцільності залучення персоналу за допомогою лізингових відносин. Розрахунок витрат на залучення співробітника на умовах лізингу: витрат на заробітну плату фахівця, взятого в лізинг, та витрати на винагороду компанії – лізингодавця.

Розвиток ринку лізингових послуг у галузі управління персоналом в Україні.

 

Тема 12. Управління проектами з виведення персоналу зі штату організації

 

Передумови використання організаціями схем виведення персоналу зі свого штату (аутстафінгу). Відмінності між технологіями аутсорсингу, лізингу та аутстафінгу.

Переваги використання організаціями схем виведення персоналу зі свого штату. Переваги зайнятості на умовах аутстафінгу для різних категорій персоналу. Вірогідні проблеми юридичного та управлінського характеру, пов’язані з виведенням персоналу зі штату організації.

Основні етапи розроблення та реалізації проектів з виведення персоналу зі штату організації. Технологія виведення персоналу зі штату організації. Основні положення договору щодо надання послуг аутстафінгу. Обов’язки та відповідальність агенції, яка надає послуги аутстафінгу. Обов’язки та відповідальність організації, яка залучає працівників на умовах аутстафінгу. Порядок розрахунків за надання послуг з аутстафінгу.

Наукові підходи до обґрунтування економічної доцільності виведення персоналу зі штату організації.

Особливості ринку аутстафінгу в Україні.

 

Тема 13. Оцінювання працівників

 

Місце оцінювання працівників у системі персонал-технологій. Наукова полеміка щодо формування цілей і завдань оцінювання персоналу.

Зміст, показники та критерії оцінювання персоналу. Оцінювання персоналу за ключовими компетенціями. Стандарти та еталони в оцінюванні персоналу.

Формування змісту оцінювання персоналу. Фактори, які впливають на вибір показників (ключових компетенцій) оцінювання персоналу. Правила, якими слід керуватись під час розроблення показників оцінювання.

Технологія розроблення показників оцінювання. Методичні аспекти розроблення шкали оцінювання. Варіанти побудови оцінювальних шкал. Описові шкали оцінювання рівнів прояву якостей (компетенцій).

Етапи підготовки та проведення експертизи. Формування групи експертів. Методичні аспекти розроблення анкет. Оброблення результатів анкетування. Наукові підходи до обґрунтування достовірності результатів анкетування. Установлення вагомості показників оцінювання (ключових компетенцій).

Тема 14. Методи оцінювання. Технології розроблення комплексного оцінювання персоналу

 

Підходи різних вчених і практиків щодо класифікації методів оцінювання персоналу.

Методи збирання інформації про працівника: вивчення документів та інших письмових джерел, співбесіда та опитування керівників, підлеглих, колег по роботі, клієнтів, постачальників, спостереження за працівником, анкетування, тестування.

Методи оброблення інформації (виміру показників): описові характеристики, методи балової оцінки, коефіцієнтні методи. Методи порівняння: ранжирування, парне порівняння, порівняння з еталоном. Методи вимушеного вибору та заданого (примусового) розподілу.

Технологія оцінювання персоналу за досягненням поставлених цілей.

Послуги центрів оцінювання (Assessment Center) з комплексного оцінювання персоналу. Програми роботи центрів оцінки.

Проблеми розроблення загальної моделі оцінювання персоналу. Розроблення модифікованих моделей для вирішення певних завдань.

Методичні підходи до розроблення комплексної методики оцінювання персоналу. Кваліметричний підхід до оцінювання персоналу. Сутність кваліметричного підходу, його переваги та практичні аспекти застосування для комплексного оцінювання персоналу. Способи визначення комплексної оцінки працівників.

Специфічні особливості оцінювання працівників різних категорій персоналу.

Тема 15. Процедура оцінювання працівників

 

Процес оцінювання: характеристика його основних елементів. Місце проведення оцінювання. Фактори, які впливають на вибір місця проведення оцінювання. Періодичність оцінювання. Фактори, від яких залежить періодичність оцінювання персоналу. Вибір часового інтервалу оцінювання персоналу.

Вибір суб’єктів оцінювання персоналу. Формальні та неформальні суб’єкти оцінювання. Керівники, співробітники служби персоналу, колеги, підлеглі, незалежні експерти як суб’єкти оцінювання персоналу, їхні слабкі та сильні сторони. Самооцінювання, його переваги та недоліки. Комісія, яка об’єднує різних суб’єктів. Використання оцінювання «360. Визначення відповідальних осіб за проведення оцінювання.

Оформлення результатів оцінювання. Використання спеціальних бланків, форм, листів, характеристик. Методичні аспекти розроблення оцінювальних форм. Порядок виставлення оцінок. Анонімне, конфіденційне та відкрите виставлення оцінок.

Тема 16. Інформаційні технології в управлінні персоналом

 

Сутність та основні складові інформаційних систем управління персоналом. Сутність та призначення інформаційних автоматизованих систем управління персоналом (ІАСУП).

Класифікація ІАСУП. Використання аналітичних і базових модулів для вирішення різних завдань управління персоналом. Характеристика ІАСУП.

Принципи вибору програмного забезпечення для вирішення різних завдань управління персоналом. Аналіз та оцінка відповідності інформаційних автоматизованих систем основним завданням управління персоналом.

Використання інформаційних систем для вирішення завдань, пов’язаних з підбором працівників. Ведення обліку кандидатів, вакансій, витрат на підбір. Автоматизація публікації оголошень про наявні вакантні посади в Інтернеті. Автоматизація пошуку кандидатів у базі даних організації та в Інтернеті. Автоматизація проведення конкурсного відбору.

Використання комп’ютерних технологій під час оцінювання персоналу. Система автоматизованої атестації керівників, професіоналів і фахівців.

Використання пакетів програм для тестування кандидатів.

Ефективність автоматизації системи та функцій управління персоналом.


3. Самостійна робота

 

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів включає такі форми:

— самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій;

— практична підготовка на базах практики або за місцем роботи та оформлення звіту про виконання практичних завдань (для студентів денної та заочної форм навчання);

— підготовка до виконання модульних завдань (для студентів денної та вечірньої форм навчання);

— підготовка до аудиторних практичних занять за темами навчального плану (для студентів вечірньої та заочної форм навчання);

— систематика вивченого матеріалу курсу перед іспитом (для студентів вечірньої та заочної форм навчання).

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті КНЕУ.

Після виконання самостійних завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві. Набрані ним бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.


Таблиця 2

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) «Технології управління персоналом»

Денна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
За виконання модульних (контрольних) завдань
  Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
Види індивідуальних завдань
Обов’язкові завдання  
1. Виконання завдань теоретичного блоку
2. Виконання індивідуальних самостійних завдань на базах практики
Балів за виконання обов’язкових завдань
Вибіркові завдання  
3. Розробка профілю посади керівника, професіонала чи фахівця організації
4. Розробка опитувального листа для проведення інтерв’ю з кандидатами на посаду керівника, професіонала чи фахівця організації
5. Розробка проективних та ситуаційних завдань для проведення інтерв’ю з кандидатами на посаду керівника, професіонала чи фахівця організації
6. Визначення необхідного типу референції, мотиваційних тенденцій та позиціонування у робочих стосунках кандидатів на посаду керівника, професіонала чи фахівця організації, розробка питань для їхнього виявлення під час інтерв’ю
7. Розробка замовлення на пошук і відбір кандидата на одну з ключових посад в організації для рекрутингової агенції
8. Розробка технології пошуку й відбору рекрутинговою агенцією кандидата на одну з ключових посад в організації
9. Обґрунтування економічної доцільності передачі на аутсорсинг окремих функцій з управління персоналом
10. Обґрунтування економічної доцільності використання в організації лізингу персоналу
11. Обґрунтування економічної доцільності виведення персоналу із штату в організації
12. Розроблення показників оцінювання працівників певної професійної групи в організації: складання анкети, формування групи експертів, проведення експертного опитування, оброблення результатів опитування, установлення остаточного набору показників й визначення їхньої вагомості
13. Аналіз рекламних оголошень про вакантні посади працівників певної професійної групи у різних ЗМІ, розробка портрету «ідеального кандидата»
14. Моніторинг ринку рекрутингових послуг у певному регіоні. Характеристика видів послуг, які пропонують агенції, аналіз термінів виконання замовлень і вартості послуг
15. Моніторинг ринку лізингових послуг у галузі управління персоналом в Україні. Характеристика схем, за якими здійснюється залучення персоналу на умовах лізингу, аналіз вартості послуг та категорій персоналу, які користуються попитом
Балів за виконання обов’язкових завдань
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

Таблиця 3

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) «Технології управління персоналом»

Заочна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
1. Аналіз проблеми, розроблення варіантів розв’язання проблеми, підготовка презентації Вирішення ситуаційних вправ та задач -
2. Аналіз проблеми, розроблення варіантів розв’язання проблеми, підготовка презентації Вирішення ситуаційних вправ та задач -
3. Аналіз проблеми, розроблення варіантів розв’язання проблеми, підготовка презентації Вирішення ситуаційних вправ та задач -
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях -
За виконання модульних (контрольних) завдань
  Написання модульної контрольної роботи -
Усього балів за модульний контроль -
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань
Виконання індивідуальних самостійних завдань за місцем роботи
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС
         

2.1.1. Завдання теоретичного блоку[1]

 

Зробити порівняльний аналіз:

Варіант 1

1. Методичних підходів до проведення аналізу робіт.

2. Технологій оцінювання різних категорій персоналу.

 

Варіант 2

1. Технологій пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади.

2. Методичних підходів проведення атестації персоналу та центрів оцінки.

 

Варіант 3

1. Ефективності розміщення рекламних оголошень про вакантні посади в різних ЗМІ.

2. Методичних підходів до розроблення комплексної методики оцінювання персоналу.

 


Варіант 4

1. Ефективності використання служб зайнятості, приватних агенцій з працевлаштування та навчальних закладів у підборі персоналу.

2. Методичних підходів до розроблення оціночних шкал.

 

Варіант 5

1. Зайнятості персоналу на умовах традиційного трудового договору та на умовах лізингу.

2. Методів оброблення інформації (виміру показників оцінювання персоналу).

 

Варіант 6

1. Зайнятості персоналу на умовах традиційного трудового договору та на умовах аутстафінгу.

2. Методів збору інформації про працівників для проведення їхнього оцінювання.

 

Варіант 7

1. Технологій проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантну посаду.

2. Суб’єктів оцінювання персоналу.

 

Варіант 8

1. Різних видів інтерв’ю з кандидатами на вакантну посаду.

2. Процедур проведення оцінювання персоналу.

 

Варіант 9

1. Різних видів тестування кандидатів на вакантну посаду.

2. Методичних підходів до обґрунтування використання організацією аутсорсингових послуг у галузі управління персоналом.

 

Варіант 10

1. Методів оцінювання претендентів на вакантну посаду.

2. Технологій аутсорсингу, лізингу персоналу та аутстафінгу.

Варіант 11

1. Технологій роботи рекрутингових агенцій.

2. Різних процедур формування змісту оцінювання персоналу.

 

 


2.1.2. Завдання практичного блоку для виконання на базі практики або за місцем роботи студента[2]

1. Дати коротку загальну характеристику бази практики: повна назва організації; галузева приналежність; форма власності; основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; загальна чисельність персоналу; показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг тощо.

2. Провести аналіз організації підбору персоналу:

— процедури розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади;

— технологій пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади;

— використання Інтернет – технологій під час підбору персоналу;

— процедури збирання та аналізу інформації про кандидатів на вакантні посади;

— процедури, методів та суб’єктів проведення інтерв’ю;

— інших методів оцінювання кандидатів;

— процедури прийняття рішення про заповнення вакансії.

Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення підбору персоналу в організації.

3. Провести аналіз організації оцінювання персоналу:

— цілей і завдань оцінювання персоналу;

— процедури формування змісту оцінювання персоналу; ступеня відповідності показників оцінювання поставленим цілям і завданням;

— періодичності проведення оцінювання;

— процедури вибору суб’єктів оцінювання та визначення відповідальних осіб;

— етапів процесу оцінювання персоналу;

— структури й змісту оцінювальних форм та інших документів, які використовуються під час оцінювання; процедури заповнення оцінювальних форм;

— методів збирання інформації про працівників;

— методів оброблення інформації (виміру показників оцінювання);

— процедури обговорення результатів оцінювання із працівником;

— напрямів використання результатів оцінювання.

Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення організації оцінювання персоналу.


4. поточний і підсумковий конроль знань

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...