Главная Обратная связь

Дисциплины:


Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej(nie sugerujcie się tylko tym. W 2014 r. nie pojawiło się zbyt wiele pytań z tych zebranych gotowców. Przeczytajcie Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Egzamin jest łatwy na A,b,c,d. Tak – na UJ od 2014r. jest też czwarty wariant odpowiedzi)

 

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:

a) działalność o indywidualnym charakterze

b) każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze

c) każda działalność twórcza

2. Warunkiem zaistnienia praw autorskich jest:

a) określona wartość utworu

b) właściwe przeznaczenie i sposób wyrażenia utworu

c) ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci

3. Nie są przedmiotem prawa autorskiego utwory:

a) odkrycia i idee

b) plastyczne

c) fotograficzne

4. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia:

a) ale musi mieć postać ukończoną

b) chociażby miał postać nieukończoną

c) ale należy go zarejestrować

5. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja:

a) jest przedmiotem prawa autorskiego

b) nie jest przedmiotem prawa autorskiego

c) jest przedmiotem prawa autorskiego w zależności od opracowania

6. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia:

a) zgody organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

b) ministerstwa właściwego ds. kultury i sztuki

c) twórcy utworu pierwotnego

7. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli opracowanie nie zostało rozpowszechnione w ciągu:

a) trzech lat od jego udzielenia

b) pięciu lat od jego udzielenia

c) pięciu lat od powstania utworu

8. Jeżeli twórca utworu pierwotnego cofnął zgodę po upływie czasu wymaganego do rozpowszechnienia opracowania, to:

a) wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi

b) wypłacone twórcy wynagrodzenie podlega zwrotowi

c) wypłacone twórcy wynagrodzenie może podlegać zwrotowi

9. Utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem:

a) uważa się za opracowanie

b) nie uważa się za opracowanie

c) można uważać za opracowanie, w zależności od tego utworu

10. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić:a) twórcę i tytuł utworu pierwotnego

b) tylko twórcę utworu pierwotnego

c) tylko tytuł utworu pierwotnego

11. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego:

a) w każdym przypadku

b) o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie mają twórczy charakter

c) jeżeli zawierają inne utwory

12. Przedmiot prawa autorskiego stanowią:

a) akty normatywne lub ich urzędowe projekty

b) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole

c) artykuły prasowe

13. Do utworów, które zostały opublikowane równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą:

a) stosuje się przepisy ustawy o prawach autorskich

b) nie stosuje się przepisów ustawy o prawach autorskich

c) można stosować przepisy ustawy o prawach autorskich, w zależności od kraju, w którym równocześnie opublikowano utwór

14. Utworem opublikowanym jest utwór, który:

a) bez zgody twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie

b) za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie

c) za zezwoleniem twórcy został tylko zwielokrotniony

15. Opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie:

a) siedmiu dni od jego pierwszej publikacji

b) dwudziestu dni od jego pierwszej publikacji

c) trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji

16. Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który:

a) za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie

b) za zezwoleniem twórcy został w odpowiedni sposób udostępniony publicznie

c) bez zezwolenia twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie

17. Najmem egzemplarzy utworu jest:

a) ich przekazanie do nieograniczonego czasowo korzystania w celu tylko bezpośredniego uzyskania korzyści majątkowej

b) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej

c) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu tylko pośredniego uzyskania korzyści majątkowej

18. Użyczeniem egzemplarzy utworu jest:

a) ich przekazanie do nieograniczonego czasowo korzystania, mające na celu tylko bezpośrednie uzyskanie korzyści majątkowej

b) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, mające na celu tylko pośrednie uzyskanie korzyści majątkowej

c) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej

19. Prawo autorskie:

a) co do zasady przysługuje twórcy

b) zawsze przysługuje twórcy

c) nie przysługuje twórcy

20. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go:

a) producent i wydawca

b) producent lub wydawca

c) producent, wydawca i właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

21. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie:

a) wspólnie

b) łącznie

c) kumulatywnie

22. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez:

a) właściwą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

b) sąd

c) ministra właściwego ds. kultury i sztuki

23. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu:

a) nie potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców

b) może być potrzebna zgoda wszystkich współtwórców, w zależności od utworu

c) potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców

24. Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują:

a) producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom

b) producentowi i wydawcy

c) tylko twórcom poszczególnych części mających samodzielne znaczenie

25. Prawo do tytułu utworu zbiorowego co do zasady przysługuje:

a) producentowi i wydawcy

b) producentowi lub wydawcy

c) twórcom poszczególnych części takiego utworu

26. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy:

a) nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe

b) nie nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe

c) nabywa z chwilą ustalenia utworu autorskie prawa majątkowe

Twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy

jeżeli pracodawca:

a) w okresie roku od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia

b) w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia

c) w okresie trzech lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia

28. Uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń, jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w terminie:

a) jednego miesiąca od dostarczenia utworu

b) trzech miesięcy od dostarczenia utworu

c) sześciu miesięcy od dostarczenia utworu

29. Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu pracownika naukowego wygasa, jeżeli nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu albo jeżeli w okresie:

a) dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany

b) trzech lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany

c) pięciu lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany

30. Pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta przysługuje:

a) studentowi

b) uczelni wyższej, w której napisano pracę dyplomową

c) promotorowi studenta

31. Student, który przygotował pracę dyplomową może ją opublikować, jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu:

a) 1 miesiąca od jej obrony

b) 3 miesięcy od jej obrony

c) 6 miesięcy od jej obrony

32. Autorskie prawa osobiste:

a) nigdy nie wygasają

b) wygasają z chwilą śmierci autora

c) wygasają z upływem 70 lat po śmierci autora

33. Autorskie prawa osobiste:

a) podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu

b) nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu

c) podlegają zrzeczeniu się, ale nie zbyciu

34. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania to:

a) autorskie prawo osobiste

b) autorskie prawo majątkowe

c) prawo pokrewne osobiste

35. Autorskie prawa majątkowe:

a) podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy

b) nie podlegają egzekucji, nawet jeśli nie służą twórcy

c) nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy

36. Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia, którego wartość zależna jest od wartości sprzedaży i mieści się w przedziale:

a) od 0,25 % do 5 % ceny sprzedaży

b) od 1 % do 5 % ceny sprzedaży

c) od 3 % do 5 % ceny sprzedaży

37. Kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone:

a) nie są oryginalnymi egzemplarzami utworu

b) są oryginalnymi egzemplarzami utworu

c) są nieoryginalnymi egzemplarzami utworu

38. Za dokonaną zawodowo odsprzedaż rękopisów utworów literackich i muzycznych twórcom i ich spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości:

a) 2 % ceny

b) 3 % ceny

c) 5 % ceny

39. Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów, czystych nośników służących do utrwalania są obowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania opłat w wysokości nieprzekraczającej:

a) 3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników

b) 5 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników

c) 6 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników

40. Posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości:

a) do 3 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców

b) do 5 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców

c) do 10 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców

41. Bez zezwolenia twórcy:

a) nie wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego

b) wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego

c) wolno odpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego

42. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez:

a) tylko przez jedną osobę

b) tylko przez krąg osób pozostających w związku pokrewieństwa lub powinowactwa

c) krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego

43. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się:

a) tylko w jednym budynku

b) w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych

c) w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 100 gospodarstw domowych

44. Jeżeli urządzenia służące do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym służą do odbierania nadawanych utworów, to ich posiadacze:

a) mogą je nieodpłatnie odbierać, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych

b) nie mogą ich nieodpłatnie odbierać

c) mogą je nieodpłatnie odbierać, jeżeli łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych

45. Już rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach:

a) wolno odpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji

b) wolno nieodpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych tylko w prasie

c) wolno nieodpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji

46. W sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach:

a) wolno przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń

b) nie wolno przytaczać utworów udostępnianych podczas tych wydarzeń

c) wolno przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń za zgodą autorów tych sprawozdań

47. Instytucje naukowe i oświatowe w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań:

a) nie mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu

b) mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu

c) mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów tylko w oryginale oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu

48. W zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości:

a) wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość tylko urywki rozpowszechnionych utworów

b) nie wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości

c) wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości

49. W celach dydaktycznych i naukowych:

a) nie wolno zamieszczać w podręcznikach i wypisach rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów większych utworów

b) wolno zamieszczać w podręcznikach i wypisach rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów

c) wolno zamieszczać w podręcznikach i wypisach rozpowszechnione tylko fragmenty większych utworów

50. Podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia:

a) wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory

b) nie wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnionych utworów

c) wolno nieodpłatnie wykonywać nie rozpowszechnione utwory

51. Z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia:

a) nie wolno korzystać

b) wolno odpłatnie korzystać

c) wolno nieodpłatnie korzystać

52. Z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu:

a) wolno nieodpłatnie korzystać

b) nie wolno korzystać

c) wolno odpłatnie korzystać

53. Z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego:

a) nie wolno korzystać

b) wolno korzystać

c) można korzystać za zgodą autora utworu

54. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku:

a) pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła

b) bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków

c) pod warunkiem wymienienia tylko źródła

55. Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat:

a) pięćdziesięciu od śmierci twórcy

b) siedemdziesięciu od śmierci twórcy

c) osiemdziesięciu od śmierci twórcy

56. Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworów współautorskich gasną z upływem lat:

a) pięćdziesięciu od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych

b) siedemdziesięciu od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych

c) osiemdziesięciu od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych

57. Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany gasną z upływem lat:

a) pięćdziesięciu od daty pierwszego rozpowszechnienia

b) siedemdziesięciu od daty pierwszego rozpowszechnienia

c) osiemdziesięciu od daty pierwszego rozpowszechnienia

58. Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworu audiowizualnego gasną z upływem lat:

a) czterdziestu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego

b) pięćdziesięciu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego

c) siedemdziesięciu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego

59. Czas trwania autorskich praw majątkowych:

a) liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów

b) liczy się daty kiedy nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów

c) nie liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów

60. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, nie korzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu Promocji Twórczości wpłaty wynoszącej:

a) od 2 % do 6 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów

b) od 3 % do 7 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów

c) od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów

61. Autorskie prawa majątkowe:

a) mogą przejść na inne osoby tylko na podstawie umowy

b) mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy

c) mogą przejść na inne osoby tylko na podstawie dziedziczenia

62. Nabywca autorskich praw majątkowych:

a) może przenieść je na inne osoby

b) nie może przenosić ich na inne osoby

c) może przenieść je na inne osoby, ale przez okres jednego roku

63. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu nazywana jest:

a) koncesją

b) licencją

c) homologacją

64. Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na:

a) pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów

b) rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

c) ministerstwa ds. kultury i sztuki

65. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie:

a) twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia

b) twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia

c) twórcy może przysługiwać prawo do wynagrodzenia

66. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca:

a) nie ma prawa żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd

b) żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

c) może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd

67. Mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych twórca:

a) zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego

b) nie ma prawa zezwalać na wykonywanie zależnego prawa autorskiego

c) może zwrócić się do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z prośbą o rozstrzygnięcie

68. Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od przystąpienia do rozpowszechniania utworu:

a) wpływa na wysokość wynagrodzenia

b) nie wpływa na wysokość wynagrodzenia

c) wpływa na wysokość wynagrodzenia, jeśli wynagrodzenie to przekracza 10.000 złotych

69. Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu:

a) stanowią odrębne pola eksploatacji

b) nie stanowią odrębnych pół eksploatacji

c) stanowią odrębne pola wykorzystania

70. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu:

a) powoduje przejście autorskich praw majątkowych do utworu

b) powoduje przejście autorskich praw osobistych do utworu

c) nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu

71. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych:

a) nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

b) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

c) może mieć formę ustną

72. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie, a jeżeli termin nie został oznaczony:

a) niezwłocznie po ukończeniu utworu

b) po upływie 1 miesiąca od ukończenia utworu

c) po upływie 3 miesięcy od ukończenia utworu

73. Jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie:

a) nie może od umowy odstąpić

b) może od umowy odstąpić

c) może wyznaczyć kwotę odszkodowania

74. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub:

a) żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia

b) żądać przeproszenia

c) żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

75. Jeżeli twórca nie usunął w terminie usterek, a zamawiające odstąpił od umowy, to ma on prawo do części zapłaconego wynagrodzenia, jednak nie wyższego niż:

a) 25 % umówionej ceny

b) 30 % umówionej ceny

c) 50 % umówionej ceny

76. Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i:

a) żądać zadośćuczynienia

b) żądać naprawienia poniesionej szkody

c) żądać przeprosin

77. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, to uważa się, że utwór:

a) nie został przyjęty bez zastrzeżeń

b) został przyjęty z zastrzeżeniami

c) został przyjęty bez zastrzeżeń

78. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku - w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż:

a) sześć miesięcy

b) 1 rok

c) 2 lata

79. Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody:

a) podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu

b) potrójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu

c) pięciokrotnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu

80. Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia:

a) tylko odstąpić od umowy

b) odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć

c) tylko wypowiedzieć umowę

81. Korzystający z utworu:

a) jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego

b) nie jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego

c) jest obowiązany umożliwić twórcy po rozpowszechnieniu utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego

82. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że:

a) nie wyraził zgody na rozpowszechnianie utworu

b) wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu

c) wyraził zgodę na przeniesienie praw autorskich osobistych

83. Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie:

a) 100

b) 200

c) określonej w umowie

84. Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, to umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu:

a) na określonym w umowie polu eksploatacji

b) w pełnym zakresie

c) w małym zakresie

85. W braku wyraźnego postanowienia w umowie o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca:

a) przeniósł prawa majątkowe na nabywcę

b) udzielił licencji

c) przeniósł prawa osobiste na nabywcę

86. Umowa licencyjna co do zasady uprawnia do korzystania z utworu w okresie:

a) pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę

b) pięciu lat na terytorium państw Unii Europejskiej

c) dziesięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę

87. Licencja wyłączna polega na:

a) nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji

b) wyłączeniu prawa korzystania z utworu

c) zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób

88. Licencja niewyłączna polega na:

a) zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób

b) nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji

c) nie wyłączeniu prawa korzystania z utworu

89. Umowa licencyjna wyłączna:

a) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

b) nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

c) może mieć formę ustną

90. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku:

a) na trzy miesiące naprzód, na koniec roku kalendarzowego

b) na pół roku naprzód, na koniec roku kalendarzowego

c) na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego

91. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną:

a) na czas oznaczony

b) na czas nieoznaczony

c) na czas określony

92. Reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza są:

a) twórcami utworu audiowizualnego

b) twórcami solidarnymi

c) współtwórcami utworu audiowizualnego

93. Producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu:

a) wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości

b) niewyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości

c) częściowe prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości

94. Główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artyści wykonawcy:

a) nie są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach

b) są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach

c) są uprawnieni do wynagrodzenia stałego z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach

95. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory:

a) muzyczne

b) literackie

c) plastyczne

96. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują:

a) pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej

b) pracownikom, o ile umowa nie stanowi inaczej

c) organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

97. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego:

a) nie może wystąpić małżonek, a również zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

b) może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

c) może wystąpić małżonek, ale nie jego zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

98. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo:

a) zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia

b) zapłacenia w potrójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, pięciokrotnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia

c) zapłacenia w pięciokrotnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, siedmiokrotnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia

99. Sąd orzeka przepadek bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworów na rzecz:

a) Skarbu Państwa lub poszkodowanego

b) Skarbu Państwa

c) poszkodowanego

100. Sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów, przy których użyciu dokonano naruszenia na rzecz Skarbu Państwa lub przyznanie ich:

a) poszkodowanemu, na poczet należnego odszkodowania

b) organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

c) Funduszowi Promocji Twórczości

101. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie:

a) jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie

b) nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie

c) nie jest wymagane, jeżeli osoba ta nie otrzymała umówionej zapłaty za pozowanie

102. Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza:

a) nie wymaga zezwolenia

b) wymaga zezwolenia

c) wymaga zezwolenia na piśmie

103. Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia:

a) organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

b) urzędu pocztowego

c) małżonka, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa

104. Działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania są:

a) artystycznymi wykonaniami, które są prawami pokrewnymi

b) wykonaniami, które nie są prawami pokrewnymi

c) prawami sztuki

105. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone w umowie albo przyznane w przepisach prawa wygasa z upływem:

a) pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono

b) sześćdziesięciu lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono

c) siedemdziesięciu lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono

106. Jeżeli po ustaleniu artystycznego wykonania nastąpiła publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy się:

a) mimo wszystko od chwili ustalenia

b) od chwili śmierci artysty wykonawcy

c) od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwa - od tego z nich, które miało miejsce wcześniej

107. Kierownik zespołu:

a) jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania

b) nie jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania

c) jest częściowo umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania

108. Fonogramem jest:

a) pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny

b) pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych

c) utwór audiowizualny

109. Wideogramem jest:

a) pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych

b) utwór audialny

c) pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny

110. Prawo do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu gaśnie z upływem:

a) pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony

b) sześćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony

c) siedemdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony

111. Prawo do rozporządzania i korzystania ze nadań programów gaśnie z upływem:

a) pięćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu

b) sześćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu

c) siedemdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu

112. Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres:

a) dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia

b) trzydziestu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia

c) pięćdziesięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia

113. Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebędące utworem, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego przez okres:

a) trzydziestu lat od daty publikacji

b) czterdziestu lat od daty publikacji

c) pięćdziesięciu lat od daty publikacji

114. Zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi udziela organizacjom dającym rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami udziela:

a) Prezes Rady Ministrów

b) Prezes Funduszu Promocji Twórczości

c) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

115. Nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi sprawuje:

a) Prezes Rady Ministrów

b) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

c) Prezes Funduszu Promocji Twórczości

116. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:

a) nie może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym

b) może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym

c) może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia zarządzania tylko prawem autorskim

117. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:

a) może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań w granicach wykonywanego przez siebie zarządu

b) nie może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań w granicach wykonywanego przez siebie zarządu

c) może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na korzystanie tylko z utworów

118. Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub artysta wykonawca, a gdy twórca lub artysta wykonawca nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa - organizacja wskazana przez:

a) Komisję Prawa Autorskiego

b) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

c) Prezesa Rady Ministrów

119. Od orzeczeń Komisji w sprawie wskazania organizacji zbiorowego zarządzania służy odwołanie do:

a) Naczelnego Sądu Administracyjnego

b) Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

c) Prezesa Rady Ministrów

120. Środki Funduszu Promocji Twórczości przeznacza się na:

a) stypendia dla twórców, pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomoc socjalną dla twórców

b) tylko stypendia dla twórców

c) tylko pomoc socjalną dla twórców

121. Funduszem Promocji Twórczości dysponuje:

a) organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

b) Rada Ministrów

c) Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

122. Ściganie przestępstw określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych następuje:

a) z oskarżenia publicznego bez konieczności złożenia wniosku pokrzywdzonego

b) na wniosek pokrzywdzonego

c) z oskarżenia prywatnego

123. Patentu udziela się na:

a) wynalazki

b) wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe i znaki towarowe

c) wynalazki i układy scalone

124. Patenty udzielane są na wynalazki, które:

a) są nowe, posiadają poziom wynalazczy, ale nie muszą nadawać się do przemysłowego stosowania

b) są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania

c) posiadają poziom wynalazczy, ale nie muszą nadawać się do przemysłowego stosowania

125. Patenty udzielane są:

a) w wybranych dziedzinach techniki

b) w dziedzinie techniki objętej wykazem Ministra Gospodarki

c) bez względu na dziedzinę techniki

126. Rejestr patentowy prowadzi:

a) Urząd Patentowy RP

b) Ministerstwo Gospodarki

c) Sąd Gospodarczy

127. Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne:

a) uważa się za wynalazki

b) nie uważa się za wynalazki

c) uważa się za wynalazki w ograniczonym zakresie

128. Patentów nie udziela się na:

a) sposoby leczenia ludzi i zwierząt

b) wynalazki w dziedzinie sportu

c) wynalazki w dziedzinie twórczości artystycznej

129. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w:

a) certyfikacie patentowym

b) opisie patentowym

c) karcie opisowej patentu

130. Czas trwania patentu wynosi:

a) 10 lat od dnia zgłoszenia

b) 20 lat od dnia zgłoszenia

c) 30 lat od dnia zgłoszenia

131. Udzielone patenty podlegają wpisowi:

a) do rejestru patentowego

b) na listę patentów

c) do zasobów patentowych

132. Patent jest:

a) niedziedziczny

b) nieograniczony w czasie

c) zbywalny

133. Aby wynalazek był chroniony w krajach europejskich należy dokonać zgłoszenia do:

a) Urzędu Patentowego Unii Europejskiej

b) Europejskiego Urzędu Patentowego

c) Europejskiego Urzędu Patentów i Praw Przemysłowych

134. Aby wynalazek był chroniony poza krajami europejskimi należy dokonać zgłoszenia międzynarodowego za pośrednictwem:

a) Urzędu Patentowego Unii Europejskiej

b) Europejskiego Urzędu Patentów i Praw Przemysłowych

c) Europejskiego Urzędu Patentowego

135. Na wzór użytkowy organ rejestrowy udziela:

a) prawa ochronnego

b) patentu

c) licencji

136. Aby wzór użytkowy mógł być wpisany do właściwego rejestru:

a) nie musi mieć nowego rozwiązania

b) musi mieć nowe i użyteczne rozwiązanie

c) nie musi mieć użytecznego rozwiązania

137. Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi:

a) 10 lat od dnia zgłoszenia

b) 15 lat od dnia zgłoszenia

c) 20 lat od dnia zgłoszenia

138. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie:

a) ochronnym wzoru użytkowego

b) patentowym wzoru użytkowego

c) rejestrowym wzoru patentowego

139. Aby wzór przemysłowy mógł być wpisany do właściwego rejestru:

a) nie musi być nowy

b) musi być nowy i mieć indywidualny charakter postaci

c) nie musi mieć indywidualnego charakteru postaci

140. Na wzór przemysłowy udziela się:

a) prawa z rejestracji

b) prawa ochronnego

c) patentu

141. Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego udziela się na:

a) 15 lat od dnia zgłoszenia

b) 25 lat od dnia zgłoszenia

c) 30 lat od dnia zgłoszenia

142. Aby wzory użytkowe lub przemysłowe były chroniony w krajach europejskimi należy dokonać zgłoszenia w:

a) Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

b) Europejskim Urzędzie Patentowym

c) Komisji Europejskiej

143. Znakiem towarowym mogą być:

a) godło i barwy narodowe

b) oznaczenia przedstawione w sposób graficzny

c) herby miejscowości i województw

144. Na znak towarowy udziela się:

a) patentu

b) licencji

c) prawa ochronnego

145. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi:

a) 10 lat od dnia zgłoszenia

b) 15 lat od dnia zgłoszenia

c) 20 lat od dnia zgłoszenia

146. Na oznaczenie geograficzne udziela się:

a) prawa ochronnego

b) prawa z rejestracji

c) patentu

147. Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne udziela:

a) Minister Gospodarki

b) Rada Ministrów

c) Urząd Patentowy RP

148. Aby oznaczenie geograficzne było chronione w Unii Europejskiej należy dokonać zgłoszenia do:

a) Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

b) Komisji Europejskiej

c) Europejskiego Urzędu Patentowego

149. Ochrona oznaczenia geograficznego trwa:

a) 10 lat od dnia zgłoszenia

b) 15 lat od dnia zgłoszenia

c) bezterminowo od dnia zgłoszenia

150. Na topografię układów scalonych udziela się:

a) prawa z rejestracji

b) prawa ochronnego

c) patentu

151. Prawa z rejestracji na topografię układów scalonych udziela:

a) Minister Gospodarki

b) Urząd Patentowy RP

c) Rada Ministrów

152. Nie udziela się prawa z rejestracji topografii, jeżeli była ona wykorzystywana w celach handlowych w okresie dłuższym niż:

a) 1 rok

b) 2 lata

c) 3 lata

153. Nie może być udzielone prawo z rejestracji jeżeli od jej utrwalenia w dowolnej formie minęło:

a) 5 lat

b) 10 lat

c) 15 lat

154. Ochrona topografii ustaje po upływie:

a) 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia

b) 15 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia

c) 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia

155. Własność przemysłowa objęta jest:

a) ochroną cywilnoprawną i karnoprawną

b) tylko ochroną cywilnoprawną

c) tylko ochroną karnoprawną

156. Ściganie większości przestępstw określonych w prawie własności przemysłowej następuje:

a) z oskarżenia prywatnego

b) na wniosek pokrzywdzonego

c) z oskarżenie publicznego bez konieczności wniosku pokrzywdzonego

157. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami naruszające interes:

a) przedsiębiorcy lub klienta

b) tylko przedsiębiorcy

c) tylko klienta

158. Wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów i usług, sprawia wrażenia neutralnej wypowiedzi:

a) nie jest czynem nieuczciwej konkurencji

b) jest tylko po części czynem nieuczciwej konkurencji

c) jest czynem nieuczciwej konkurencji

159. Pojęcie sprzedaży lawinowej dotyczy:

a) składania obietnicy uzyskania korzyści materialnych nabywcom w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji

b) stosowania cen niższych od kosztów wytworzenia

c) sprzedaż produktów w cenie równej kosztom wytworzenia

160. Ściganie przestępstw określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbywa się:

a) z oskarżenia prywatnego

b) na wniosek pokrzywdzonego

c) z oskarżenie publicznego bez konieczności wniosku pokrzywdzonego

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...