Главная Обратная связь

Дисциплины:


A. Двосім’ядольних рослинЗавдання №1

Поверхневий апарат клітини складається з надмембранного комплексу, плазматичної мембрани та підмембранного комплексу. Плазматична мембрана в своєму складі може містити за масовою часткою 40 - 55 % білків. Вкажіть функцію не характерну для білків, що знаходяться у складі плазмолеми.

A. Резервна

B. Транспортна

C. Рецепторна

D. Структурна

E. Каталітична

Завдання №2

Дослідження з використанням мікроскопа вперше були проведені:

A. Шванном

A. Р. Вірховим

B. Р. Броуном

C. Р. Гуком

D. К. Бером

Завдання № 3

У складі клітини знаходяться органічні речовини різних груп, що відрізняються між собою як за будовою, так і за властивостями. Вкажіть речовини, які не належать до полімерів.

A. ДНК

B. РНК

C. Білки

D. Ліпіди

E. Вуглеводи

Завдання №4

Для живого характерні такі загальні властивості, як цілісність і дискретність. Їх прояв можна простежити:

A. Лише на рівні організму

B. Лише на клітинному рівні

C. На будь-якому рівні, не нижче клітинного

D. На будь-якому рівні організації

E. Лише на субклітинному рівні

Завдання №5

Частина ендоплазматичного ретикулуму, що позбавлена рибосом, має назву агранулярного. Вкажіть, який вид іонів депонується в цій частині вакуолярної системи:

A - Na+

B - K+

C - Mg2+

D - Cl-

E - Ca2+

Завдання №6

В еукаріотичній клітині відбулося порушення процесів окисного фосфорилювання. Вкажіть компартмент клітини, який відповідає за нормальний перебіг процесу окисного фосфорилювання:

A. Диктіосома

B. Лізосома

C. Пероксисома

D. Мітохондрія

E. Плазміда.

Завдання №7

Комплекс Гольджі не здійснює однієї з перелічених функцій. Якої саме?

A. Спрямування білків до різних транспортних міхурців

B. Утворення ліпопротеїдів

C. Утворення глікопротеїдів

D. Формування лізосом

E. Утворення жирів

 

Завдання №8

Реплікація (самоподвоєння молекули ДНК) відбувається у певний період життєвого циклу клітини. Назвіть цей період.

A. Інтерфаза

B. Профаза мітозу

C. Метафаза мітозу

D. Анафаза мітозу

E. Телофаза мітозу

Завдання №9

Назвіть вуглевод, який є структурним компонентом клітинної стінки рослин:

A. Крохмаль

B. Глікоген

C. Хітин

D. Целюлоза

E. Муреїн

Завдання №10

Вуглеводи в клітині виконують різноманітні функції. Назвіть вуглевод, який є структурним компонентом клітинної стінки грибів.

A. Крохмаль

B. Глікоген

C. Хітин

D. Целюлоза

E. Муреїн

 

Завдання №11

У наведеному нижче переліку хімічних речовин, знайдіть сполуку, яка не входить до складу клітинної оболонки.A. Геміцелюлоза

B. Клітковина

C. Пектини

D. Целюлоза

E. Крохмаль

Завдання №12

Проведено хімічну реакцію на виявлення клітковини у клітинній оболонці, внаслідок якої вона забарвилася у фіолетовий колір. Який реактив було використано у ході реакції?

A. Судан ІІІ

B. Хлорцинкйод

C. Метиленовий синій

D. Реактив Швейцера

E. Йод

Завдання № 13

Відомо, що клітковина не розчиняється у воді, лугах, тощо. У той же час існує розчинник цієї сполуки. Назвіть його.

A. Реактив Швейцера

B. Реактив Міллона

C. Розчин Люголя

D. Судан ІІІ

E. Спирт

 

Завдання №14

Основна тканина (паренхіма) – жива тканина, що заповнює простір між іншими тканинами. Існує декілька видів основної тканини. Яка з наведених характеристик притаманна запасаючій паренхімі?

А. Тонкостінні живі клітини з великою кількістю алейронових зерен

В. Тонкостінні живі клітини з великими центральними вакуолями

С. Тонкостінні живі клітини з численними хлоропластами

D. Тонкостінні живі клітини з великими міжклітинниками, заповненими повітрям

Завдання №15

Клітковина являє собою структурний полісахарид із складною будовою. Назвіть структурну одиницю цієї сполуки.

А. Ламела

В. Міцела

С. Гранула

D. Глобула

Е. Грана

Завдання №16

Кінцевим продуктом реакції гідролізу целюлози є глюкоза. Які речовини можна отримати після проведення реакції гідролізу геміцелюлози?

А. Пектинові речовини

В. Лактозу і сахарозу

С. Лактозу і фруктозу

D. Глюкозу, сахарозу і фруктозу

Е. Манозу і галактозу

Завдання №17

Шкаралупа горіхів, кісточки вишні, деревина є твердими завдяки відкладанню у клітинних оболонках певної речовини. Назвіть її.

А. Лігнін

В. Кремнезем

С. Хітин

D. Суберин

Е. Карбонат кальцію

Завдання №18

Клітинні оболонки грибів просочуються полісахаридом, який не розчиняється у воді та органічних розчинниках, але розчиняється у концентрованій хлористоводневій кислоті, а при гідролізі утворює цукор глюкозамін. Назвіть цей полісахарид.

А. Кутин

В. Суберин

С. Хітин

D. Камедь

Е. Лігнін

Завдання №19

При мінералізації клітинні оболонки просочуються неорганічними речовинами - кремнеземом, карбонатом кальцію, що надає їм міцності. У яких з наведених нижче рослин не спостерігається мінералізації клітинних оболонок?

А. У діатомових водоростей

В. У злакових

С. У хвощів

D. У голонасінних

Е. У осокових

Завдання №20

Виробництво паперу із деревини засновано на хімічній реакції, внаслідок якої видаляється лігнін із здерев’янілих оболонок. У чому полягає ця реакція?

А. Обробка концентрованою соляною кислотою.

В. Замочування у водному розчині аміаку

С. Промивання 50%-ним розчином гідроксиду калію

D. Виварювання у розчині їдкого калію

Е. Додавання реактиву Швейцера

 

 

Завдання №21

Студентом при вивченні суцвіть представників родини Asteraceae було виявлено декілька типів квіток, крім ...

А. Трубчастих

В. Двогубих

С. Язичкових

D. Лійковидних

E. Несправжньоязичкових

Завдання №22

При дослідженні поперечного зрізу листкової пластинки камелії японської серед клітин мезофілу виділяються величезні клітини-ідіобласти із сильно й рівномірнопотовщеними, пористими, здерев’янілими оболонками. Ці клітини - …

A. Судини

B. Трахеїди

C. Молочники

D. Трихоми

E. Склереїди

 

Завдання №23

Характерною особливістю механічних тканин є те, що вони складаються з мертвих клітин і розташовуються щільно, без міжклітинників, але є винятки. Вкажіть, який вид механічної тканини не підпадає під таку характеристику:

A. Перегородчастий лібриформ

B. Склереїди

C. Перетинчастий лібриформ

D. Пухка коленхіма

E. Деревинні волокна

Завдання №24

Волокна, утворені прокамбієм або клітинами основної тканини, що набули меристематичної активності, називаються:

A. Периваскулярними

B. Луб’яними

C. Волокнами, що утворюють обкладки

D. Деревними

E. Коровими

 

Завдання №25

До якої з перелічених тканин належать деревні, луб’яні, периваскулярні та корові волокна?

A. Перидерми

B. Основної паренхіми

C. Коленхіми

D. Склеренхіми

E. Аеренхіми

 

Завдання №26

Механічна тканина надає рослинному організму ряд різноманітних властивостей. Що не властиво для цієї тканини?

A. Міцність

B. Гнучкість

C. Пружність

D. Провідність

E. Твердість

 

 

Завдання №27

Кутова коленхіма утворена, щільнозімкненими 4- 6 кутними клітинами, оболонки яких потовщені лише по кутах. У яких частинах рослини цей вид коленхіми добре розвинений?

A. У ребрах стебел

B. У корі

C. У черешках

D. У жилках

E. У серцевині

 

Завдання №28

Квітка Adonis vernalis має гінецей, який складається з великої кількості вільних плодолистків, тобто він є …

А. Апокарпним

В. Паракарпним

С. Синкарпним

D. Монокарпним

Е. Лізикарпним

 

Завдання №29

Коленхіма - це жива тканина, з нерівномірно-потовщеними целюлозно-пектиновими оболонками. Вона є типовою для:

A. Двосім’ядольних рослин

B. Грибів

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...