Главная Обратная связь

Дисциплины:


Виберіть правильний варіантЯк правильно записати?

а) Лист до Ковалишини Світлани Петрівни.

б) Лист до Ковалишин Світлани Петрівни.

в) *Лист до Ковалишиної Світлани Петрівни.

Виберіть правильний варіант.

а) По вказівці деканата.

б) *За вказівкою деканату.

в) За вказівкою деканата.

21. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) *Вступив до медичного університету.

б) Поступив у медичний університет.

в) Вступив у медичний університет.

22. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) *Ректорові медичного університету Колеснику Ю.М..

б) Ректору медичного університету Колеснику Ю.М..

в) Ректор медичного університету Колесник Ю.М.

23. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) Зачислити Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта..

б) *призначити Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта.

в) Прийняти Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта..

24. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:

а) під час звільнення працівника;

б) *під час оформлення на роботу;

в) під час відрядження.

25. За терміном зберігання трудова книжка належить до документів:

а) постійного зберігання;

б) *тривалого зберігання;

в) тимчасового зберігання.

26. Текст характеристики викладають від:

а) першої особи;

б) *третьої особи;

в) другої особи.

27. Виберіть правильний варіант:

а) *У зв’язку з цим наказую…

б) У зв’язку з цим я наказую…

в) У зв’язку з цим наказується…

28. Текст документа складається з таких логічних елементів:

а) *вступу, доказу, закінчення,

б) зачину, фрази, коментарів;

в) вступу, зачину, коментарів.

29. Графічна норма – це:

а) правильна вимова звуків;

б) *правильна передача звуків на письмі;

в) правильний запис тексту в фонетичній транскрипції.

30. Нижча форма загальнонаціональної мови – це:

а) лексика;

б) *діалект;

в) жаргон.

31. Синтаксична норма – це:

а) правильне слововживання;

б) *усталені зразки побудови словосполучень та речень;

в) правильне вживання розділових знаків.

32. Контракт укладається:

а) *тільки на певний період;

б) на невизначений термін;

в) на період виконання певної роботи.

33. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказуються:

а) адресу й місце роботи того, хто їх отримує;

б) *адресу, паспортні дані того, хто їх отримує;

в) паспортні дані, освіту того, хто їх отримує.

34. Акти – це:

а) *офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, матеріальних цінностей;в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні цінності.

35. Контракт може бути змінений:

а) керівником установи;

б) *тільки за угодою сторін;

в) особою, що наймається на роботу.

36. Текст акта має дві частини:

а) вступну й основну;

б) вступну й закінчення;

в) *вступну й констатуючу.

37. Доручення – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) *письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

38. Стилістична норма – це:

а) *відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;

б) правильне слововживання;

в) усталені зразки побудови речень.

39. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов'язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:

а) *звіт;

б) довідка;

в) заява.

40. Доповідні записки поділяються на:

а) внутрішні та зовнішні;

б) *організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) звичайні та термінові.

41. Трудовий договір – це:

а) угода між особою, що наймається на роботу та керівником установи;

б) *договір, за яким підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт;

в) договір, за яким установа зобов’язується в певні терміни передати іншій установі у власність свою продукцію.

42. Найпоширенішим серед списків літератури є:

а) хронологічний список;

б) зворотний;

в) *алфавітний.

43. Контракт набуває чинності:

а) з моменту його укладання;

б) *з моменту його підписання обома сторонами або з дати, обумовленої сторонами у контракті;

в) з дати підписання його керівником.

44. Розписка та доручення за призначенням належать до:

а) *обліково-фінансових документів;

б) інформаційних документів;

в) договірних документів.

45. Основна мета складання акта про знищення використаних ампул з-під наркотичних та психотропних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я:

а) облік наркотичних та психотропних засобів;

б) *точне використання наркотичних та психотропних засобів за призначенням лікаря;

в) загальна кількість використаних лікарських препаратів для списання.

46. Адреса одержувача листа оформляється на конверті в такій послідовності:

а) назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прі­звище, ім'я та по батькові;

б) *прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири, назва міста;

в) прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і квартири.

47. Основною метою рецензії є:

а) швидко ознайомити читачів з твором;

б) висловити пропозиції;

в) *рекомендувати твір до друку чи захисту.

48. Реквізити особистого доручення:

а) штамп, номер, дата, назва виду документа, текст, зразок підпису особи, якій видано доручення. Підпис керівника установи, печатка;

б) *назва документа, текст, дата, підпис особи, яка склала доручення, завірення підпису;

в) назва документа, тематичний заголовок, основна частина.

49. Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є:

а) *наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;

б) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;

в) наявність підпису керівника установи.

50. Розписка оформляється:

а) машинописним способом в одному примірнику;

б) *від руки в одному примірнику;

в) від руки у двох примірниках.

51. Документ, в якому дається коротка, стисла характери­стика змісту книги, статті рукопису, називається:

а) *анотацією;

б) відгуком;

в) рефератом.

52. Документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, називається:

а) рецензією;

б) *рефератом;

в) статтею.

53. Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу подію із життя вашої установи. Це можна зробити, оформивши:

а) лист-повідомлення;

б) лист-запит;

в) *прес-реліз.

54. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:

а) *витягом з протоколу;

б) стислим протоколом;

в) коротким протоколом.

55. Питання, що розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:

а) *порядок денний;

б) повістку денну;

в) питання протоколу.

56. Виберіть правильний варіант:

а) Виписка з протоколу №8 загальних зборів мед колективу від 23 травня 2007 року;

б) Виписка з протоколу №8 загальних зборів мед колективу, що відбулися 23 травня 2007 року;

в) *Витяг із протоколу №8 загальних зборів мед колективу від 23 травня 2007 р.

57. У листах звертання до адресата оформлюють так:

а) Вельмишановний пане професор!

б) *Вельмишановний пане професоре!

в) Вельмишановний пан професоре!

58. Поширеними вступними фразами у ділових листах є посилання на попередню домовленість, яке оформляють так:

а) У відповідності з нашою домовленістю;

б) Відповідно нашої домовленості;

в) *Згідно з нашою домовленістю.

59. Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:

а) звітом;

б) *пояснювальною запискою;

в) доповідною запискою.

60. Відмову слід формулювати так:

а) *На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

б) Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

в) Не приймаємо Вашу пропозицію.

61. Висловити власний погляд можна, скориставшись та­кою фразою:

а) Я рахую, що цю книжку варто придбати;

б) *Я вважаю, що цю книжку варто придбати;

в) Я пропоную Вам придбати цю книжку.

62. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:

а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

в) *теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.

63. За походженням розписки поділяються на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) *особисті та службові;

в) організаційні й розпорядчі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...