Главная Обратная связь

Дисциплины:


Жер атмосферасының негізгі органикалық компоненттерінің бірі көмірсутек/

метан

/

этан

/

пропан

/

бутан

/

Пентан

!

Органикалық заттар ыдырағанда түзілетін күкіртсутек ары қарай тотығады

/

атомарлы оттегімен

/

сутегімен

/

гидроксилді радикалмен

/

молекулялы оттегімен

/

Озонмен

!

Газ күйінде қалқымалы жағдайда болатын сұйық тамшылар немесе ұсақ бөлшектер жиынтығын қалай атайды

/

аэрозолдер

/

терпендер

/

фреондар

/

фотохимиялық смог

/

Бұлттар

!

Отын құрамындағы күкіртті қосылыстардың мөлшері отын түріне және оның алынған орнына байланысты. Көмір құрамындағы күкірт келесі қосылыстар құрамына кіреді:

/

бейорганикалық қосылыстар (сульфаттар, сульфиттер, сульфидтер)

/

бейорганикалық және органикалық қосылыстар

/

нафтенді көмірсутектер

/

полициклді ароматты қосылыстар

/

органикалық қосылыстар (меркаптандар, сульфидтер, дисульфидтер)

!

Күкіртті сутектің түзілуі және ауаға бөлініп шығуы келесі жағдайларда байқалады:

/

көмірді газификациялау, биологиялық және химиялық реакция кезінде

/

металл рудаларын балқыту кезінде

/

күкірт қышқылы өндірісінде

/

отын жану кезінде

/

алюминий және тыңайтқыштар өндірісінде

!

Отын жану кезінде ауаға концерогенді қасиеті бар келесі органикалық қосылыстар бөлінеді:

/

терпендер, терпенолдар

 

/

диенді көмірсутектер

/

ароматты көмірсутектер

/

полициклді ароматты қосылыстар (бенз-[а]-пирен,т.б.)

/

нафтенді көмірсутектер

!

Аммиак және аминдер келесі жағдайда бөлініп шығатын газдар құрамында кездеседі:

/

көмірді кокстау кезінде

/

азот қышқылы өндірісінде

/

отын жану кезінде

/

металл рудаларын балқыту кезінде

/

алюминий және тыңайтқыштар өндірісінде

!

Әдеттегі жағдайларда табиғи сулы жүйелердің рН мәндері 7-8.5. осы рН аумағында ерітіндіде болатын негізгі қосылыс:

/

көмірқышқыл газ

/

гидрокарбонат-ион

/

карбонат-ион

/

көмір қышқылы

/

көмір тотығы!

Көміртегі диоксиді-карбонат жүйесі гидросфера үшін күрделі және маңызды жүйелердің біріне жатады. Бұл жүйеге тәуелді:

/

ортаның рН-ы

/

газдың тасымалдану жылдамдығы

/

иондық жұптардың түзілуі

/

еріген оттегінің мөлшері

/

металдардың таралуы

!

Ағызынды судағы активтелген тұнба қабаты арқылы ауа ағынын жіберу процесін атаңыз:

/

аэрация

/

седиментация

/

цементация

/

коагуляция

/

Флотация

!

Фреондар және азот оксидтерінен басқа, озон ыдырауын тудыратын:

/

аэрозольдер

/

азот және сутегі

/

атмосферадағы атмосфералық қосылыстар

/

биіктік авиациясының отын жану өнімдері, атомдық жарылыстар

/

көмірсутектер

!

Атмосферада аммиактың көп бөлігі азотты қосылыстарды ыдырата алатын микроорганизмдердің іс-әрекеті нәтижесінде түзіледі, мысалы,ацетамидтің гидролизденуінен:

/

NH2CONH2 + H2O→2NH3 + CН3СООН

/

NH4CNО→NH2CONH2

/

NH2CH2COOH + 3*2O2→ 2CO2 +H2O + NH3

/

NH4Cl→NH4+ + Cl-

/

N2 + H2↔ NH3

!

Биодеградацияға төзімді және жартылай ыдырау периоды бірнеше жылға созылатын инсектицидтерді көрсетіңіз:

/

хлордиеннің (элдрин) хлорлы туындылары

/

карбаматты пестицидтер

/

көмірсутектердің гидрокситуындылары

/

нитроқосылыстар

/

фосфороорганикалық қосылыстар

!

Судың беттік керілуін төмендететін заттар:

/

беттік активті заттар

/

мұнай өнімдері

/

инсектициды

/

петицидтер

/

Фунгицидтер

!

Әлем бойынша өндірілетін жалпы детергенттердің 50% мөлшерін құрайтын анғұрлым кең таралған детергент түрі:

/

катионактивті

/

бәрі

/

амфотерлі

/

анионактивті

/

ионогенді емес

!

Концерогенді қасиетті заттар:

/

алифаттыкөмірсутектер, винилхлорид, полициклді ароматты көмірсутектер

/

хлорлы туындылар

/

бейорганикалық заттар

/

ауыр металадар

/

газ, шаң, күл

!

Канцерогенді заттар–бұл:

/

организмде мутагенді немесе тератогенді , тасымалдаушы белсенділік көрсететін химиялық біртекті заттар

/

ауыр металдардың организмде жинақталуы

/

организмде өзгеріс тудырмайтын, бірақ жинақталатын химиялық біртекті заттар

/

ағзадағы газ тәрізді заттардың жиналуы

/

ағзада өзгеріс тудырмайтын, бірақ жинақталып қалатын биологиялық біртекті заттар

!

Теңіз биоценоздарына анағұрлым қауіп тудыратын элементтер:

/

сынап, қорғасын, кадмий

/

мырыш, мышьяк, сера

 

/

мыс, железа, ванадий

/

фосфорорганикалық қосылыстар

/

сынап, фосфор, метан

!

Грунтты суларда органикалық заттардың көп жинақталуы , орта тудырады:

/

тотықтырғыш

/

қышқыл

/

сілтілі

/

бейтарап

/

Тотықсыздандырғыш

!

Топырақта мочевина қышқылды гидролиз реакциясына ұшырағанда бөлінетін газ:

/

аммиак

/

азот оксиді

/

бос күйінде азот

/

метан

/

азот диоксиді

!

Анаэробты жағдайларда тұнбалардағы сульфаттардың тотықсыздануынан биогенді күкірт келесі қосылыс түде болады:

/

күкіртті сутек

/

күкіртті көміртек

/

күкірт үш оксиді

/

күкірт диоксиді

/

Метилмеркаптандар

!

Атмосфераның кез келген бөлігінде кездесетін негіздік газ:

/

аммиак

/

күкірт диоксиді

/

азот оксиді

 

/

метан

/

азот диоксиді

!

Судың жалпы негізінде рН мәнінің төмендеуімен және тұздылық СО2 мөлшерінің артуымен қалай өзгереді:

/

артады

/

бстапқыда артып, сосын төмендейді

/

өзгермейді

/

бастапқыда төмендеп, сосын артады

/

Төмендейді

!

Атмосфералық жауын шашындардың булану немесе мұздың еруі, негіздік коэффициентіне қалай әсер етеді:

/

әсер етпейді

/

төмендейді

/

негіздік артадды

/

бастапқыда артып, сосын төмендейді

/

бастапқыда төмендеп, сосын артады

!

Су кермек болу үшін, ионның құрамындағы кальций, магнийдің ерімтал тұздары және басқа тұздардың мөлшерін көрсетіңіз:

/

1,20*10-3 г*дм3-тен көп

/

1,20*103 г*дм3 –тен аз

/

1,20*10-3 г*дм3 –тен аз

/

1,20*103 г*дм3 –тен көп

/

1,20*10-3 г*дм3

!

Табиғи суларда негізгі тұз түзуші иондар:

/

хлорид, сульфат, бикарбонат, карбонат, бромид, фторид

/

бромид, фторид, бикарбонат, карбонат, нитрат

/

гидросульфат, гидрофосфат, карбонат, фторид

 

/

хлорид, дигдирофосфат, борат, бромид

/

борат, дигдирофосфат, гидрофосфат

!

Су кермектігінің пайда болуына әкелетін иондар:

/

магний және кальций

/

магний және натрий

/

кальций және цинк

/

цинк және магний

/

натрий және марганец

!

табиғи суларда негізгі тұз түзуші катиондар:

/

магний, натрий, кальций, калий, стронций иондары

/

кальций, магний, кадмий, калий, натрий иондары

/

кадмий, қорғасын, магний, калий, стронций иондары

/

стронций, қорғасын, кальций, сынап иондары

/

натрий , магний, темір иондары

!

Қоршаған ортаның барлық компонеттерінде (тау жыныстары, табиғи сулар, топырақ, атмосфера) көп кездесетін элемент:

/

кадмий

/

қорғасын

/

мырыш

/

азот

/

Күкірт

!

Мутагенді әрекет көрсететін ауыр металдарды активтілігінің төмендеуі бойынша орналасуын көрсетіңіз:

/

мырыш, қорғасын, күміс, алюминий, сынап

/

алюминий, сынап, мырыш, қорғасын, күміс

/

қорғасын, күміс, алюминий, сынап, мырыш

/

күміс, алюминий, мырыш, сынап

/

свинец, цинк, ртуть, серебро, алюминий

!

рН 5-6 мәндері аралығында жоғары миграциялық қабілетке ие элементті көрсетіңіз:

/

кадмий

/

алюминий

/

мырыш

/

сынап

/

Қорғасын

!

Адам организміне оңай сіңірілетін элемент:

/

кадмий

/

мырыш

/

қорғасын

/

сынап

/

Алюминий

!

Теңіз суында болатын иондарды сандық мөлшері бойынша келесі ретпен орналастырыңыз:

/

Cl->SO42->HCO3-+CO32-; Na+,K+>Mg2+>Ca2+

/

SO42-> Cl-> HCO3-+CO32-; Na+,K+> Ca2+>Mg2+

/

SO42-> Cl-> HCO3-+CO32-;

/

Na+,K+> Ca2+>Mg2+

/

HCO3-+CO32->SO42-> Cl-; Mg2+>Ca2+ > Na+,K+

!

Көл суында болатын иондарды сандық мөлшері бойынша келесі ретпен орналастырыңыз:

/

Cl->SO42->HCO3-+CO32-; Na+,K+>Mg2+>Ca2+

/

SO42-> Cl-> HCO3-+CO32-; Na+,K+> Ca2+>Mg2+

/

HCO3-+CO32->SO42-> Cl-; Mg2+>Ca2+ > Na+,K+

/

SO42-> Cl-> HCO3-+CO32-;

/

Na+,K+> Ca2+>Mg2+

!

Теңіз суының химиялық құрамын алғаш анықтаған (1859-1865г.) ғалым:

/

Диттмар

/

Форхгаммер

/

Форхгаммер-Диттмар

/

Р.Бойль

/

Кнудсен

!

Теңіз суының тұздылығының негізгі бөлігін құрайтын хлор-иондарын анықтау тәсілін көрсетіңіз:

/

ацидиметриялық

/

перманганатометриялық

/

аргентометриялық

/

алкалиметриялық

/

Нейтрализация

!

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...