Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблемимікро- тамакроекономікиУкраїниУДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

 

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

 

Резюме. В статті розглянуто сутність маркетингового планування, його зміст, предмет, об’єкт, а такожохарактеризовано процес планування маркетингу, визначено принципи та основні завдання та розглянути основні види маркетингових планів.

 

The summary. Essence of the marketing planning, his maintenance, object, object, is considered in the article, andalso the process of planning of marketing is described, principles and basic tasks are certain and to consider the basic types of marketing plans.

 

Ключові слова: планування, маркетинговий план, процес планування, маркетинговий аудит, цілі плануваннямаркетингу.

 

Постановка проблеми.Концепція маркетингу стверджує про те, що передумовоюдосягнення цілей організації є визначення потреб і побажань цільових споживачів, їх задоволення більш ефективно та раціонально, ніж це роблять конкуренти. Для цього підприємства повинні розробляти власний план подальших дій.

 

План може розглядатися як модель поведінки (теперішньої та майбутньої) підприємства, як система заходів, направлених на досягнення поставлених менеджментом цілей, їх зміст, забезпеченість ресурсами, обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт по виробництву та реалізації продукції. Іншими словами, план може розглядатися як сукупність прогнозів і соціально-економічних цілей, досягнення яких забезпечується використанням певних засобів і методів.

 

В ринковій економіці планування охоплює рівень компаній і фірм, а на загальнонаціональному рівні воно носить, як правило, індикативний, тобто орієнтовний характер.

 

Аналіз останніх досліджень.Останнім часом до поняття «планування» сталивідноситись прискіпливо, з критикою у зв’язку з тим, що під ним часто розуміють директивне планування, що примушує підприємство виходити у своїй діяльності на завчасно запрограмований рівень виробничо-господарської та економічної діяльності. Нові умови господарювання змінюють застаріле стеоретипне відношення до планування, як до процесу, що в повній мірі керований державними установами. На перший план виходить необхідність нового розуміння планування, визначення розвитку підприємства, формування його стійкого становища на ринку завдяки виробництву конкурентоздатної, якісної та необхідної іншим споживачам продукції. Саме такі підходи до планування висвітлені в працях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників: Азаряна О.М., Анн Х., Бабенко Н.О., Багиева Г.Л., Баюри В.І., Руделіуса В., Сокур М.І., Тарасевича В.М., Циби Т.Є. Проте дослідження авторів носять фрагментарний характер, а тому постає необхідність використання комплексного підходу до висвітлення цієї проблеми. 

Цілі статті.Метою статті є вивчення змісту поняття планування, його об’єкту тапредмету, а також визначення алгоритму здійснення планування маркетингу, його принципів та завдань.

 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.Роль планування, його окремих підсистем та елементів визначаєтьсястановищем, яке планування відіграє в системі управління. Аналіз змісту основних функцій управління дозволяє зробити висновок про те, що подвійна функція управління «підготовка та ухвалення управлінського рішення» означає, насамперед, практичну роботу щодо постановки цілей, завдань, розробки заходів, які забезпечують їх досягнення. За своїм змістом така діяльність і є плануванням. Зміст планування зображено на рис. 1. [1, с.173].

 

Планування як особлива форма діяльності, змістом якої є розробка, узгодження і контроль за ходом виконання плану організації щодо виробництва та реалізації продукції, яка затребувана на ринку, використовується на українському ринку підприємництва, починаючи з 90-х років.

 

В цьому контексті планування дає можливість:

 

- чітко сформулювати кінцеві цілі та завдання підприємства;


Проблемимікро- тамакроекономікиУкраїни


 

 

- оптимально розподіляти наявні ресурси;

- максимально враховувати потреби цільових споживачів;

 

- оцінити сильні та слабкі сторони;

- вчасно попередити загрози та використовувати наявні можливості для підприємства:

- розробляти заходи для досягнення запланованих показників тощо.

 

План підприємства (іншими словами – бізнес-план) включає в себе такий розділ, як планування маркетингу, який відображає стратегію маркетингу, прийняту на підприємстві, шляхи реалізації продукції чи послуг, способи залучення нових клієнтів, методи проведення рекламних кампаній і т.і. Тому план маркетингу – це «маршрутна карта», яка визначає напрям саме маркетингової діяльності компанії на конкретний період часу [4, с.74].

 

Нині термін «планування маркетингу» використовується для опису методів застосування ресурсів маркетингу для досягнення маркетингових цілей. Звучить це просто, хоча реальний процес досить складний. Кожна компанія володіє специфічними ресурсами та переслідує певні цілі, які до того ж вимірюються в часі. Завдяки плануванню використання ресурсів відбувається ефективно і підприємство готове правильно та швидко відреагувати на зміни навколишнього середовища. Отже, маркетингове планування дозволяє компанії найкращим чином використовувати наявні обмежені ресурси для досягнення поставлених цілей. В кінцевому підсумку планування дозволяє досягнути цілі, які поставлені підприємством в цілому.

 

Крім того, маркетингове планування використовується для сегментації ринку, визначення його стану, прогнозування росту і планування життєздатності ринкової частки в кожному сегменті.

 

Таким чином, під плануванням маркетингу будемо розуміти логічну послідовність окремих видів діяльності і процедур з постановки цілей маркетингу, вибору стратегій маркетингу і розробки заходів по їх досягнення за певний період, тобто це діяльність по розробці окремих видів плану маркетингу. Ця діяльність є елементом більш загального поняття

 

– системи планування маркетингу, яка включає, крім розробки плану маркетингу, його реалізацію та контроль.

 

    Планування  
         
     
Науково - обґрунтоване   Збалансування попиту і
формування і забезпечення     пропозиції
стійкості фірми   (можливостей фірми)
       
     
    Цільова установка  
         

 

 

Створення цінності для споживача і отримання прибутку

 

Рис. 1. Зміст планування

 

Мета планування маркетингу– зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниженняневизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямках. Підприємство намагається знизити рівень ризику як у довгостроковому, так і в


 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...