Главная Обратная связь

Дисциплины:


Галицький економічний вісник,№1 (26),2013
 

 

Компетентність Співробітники повинні володіти достатнім рівнем знань
  про процес планування, рівень компетенції в плануванні
  повинен відповідати рівню компетенції по розпорядженню
  ресурсів        
Обмеженість ресурсів Необхідність найбільш раціонально використовувати
  наявні ресурси      
Реалістичність Заплановані показники повинні бути реалістичними, що
  означатиме можливість їх досягнення    
Варіантність При плануванні маркетингової діяльності необхідно
  розглядати декілька варіантів можливих альтернатив
  досягнення поставлених маркетингових цілей  
Оптимальність При оцінці альтернативних варіантів потрібно визначати
  найбільш ефективний, який зможе забезпечити
  максимальний ефект за певний період часу  
Узгодженість При порівнянні альтернативних варіантів необхідно
  приводити їх до порівняльного вигляду шляхом врахування
  обернених і прямих зв’язків, достовірності їх характеристик
Динамічність і гнучкість Необхідне врахування часових характеристик і змін, що
  відбуваються у маркетинговому середовищі підприємства
Послідовність дій Планування повинно здійснюватись у певній логічній
  послідовності, певному порядку    
Систематичність Необхідність систематичного планування маркетингу через
  зміну стратегій поведінки на ринку, тактичних прийомів і
  т.і.        

 

- задає структуру та резерви планів, їх взаємозв’язок (наприклад, пов’язує плани реалізації товарів за окремими сегментами ринку, реалізовує комплексну ринкову стратегію, збутову та виробничу діяльність регіональних відділів і філій);

 

- встановлює вихідні дані для планування (стан і перспективи розвитку ринку, існуючі та потенційні потреби кінцевих споживачів продукції підприємства, прогноз зміни товарної структури ринків і т.п.);

 

- визначає загальну організацію процесу та рамки планування (рівні компетенції і відповідальності керівників, права й обов’язки організаційно-структурних підрозділів підприємства і т.п.).

 

Систематизований план маркетингу інтегрує різноманітні складові частини планів, здійснює узгодження всіх заходів, проведення яких сприяє досягненню цілей маркетингу. 

Важливе теоретичне і практичне значення має науково – обґрунтована типологія (класифікація) планів, яка будується в залежності від різних критеріїв і ознак. Плани маркетингу класифікуються за такими критеріями:

 

За рівнем управління: для вищого керівництва – більш формалізовані(укрупнені, загальні плани, які визначають напрямок майбутнього розвитку компанії), для середніх і нижчих рівнів – більш конкретні (детальні плани, які розробляються для конкретної ситуації і конкретних проблем маркетингу),

 

За строками дії – короткострокові (до одного року – мають встановлені цілі ізаходи щодо їх досягнення), середньострокові (2-5років – базуються на короткострокових планах маркетингу і на дослідженнях перспектив розвитку ринку і інвестицій), довгострокові (5-10 років – основне завдання в них – сформувати маркетингові рішення, які будуть ефективні

 

в довгостроковій перспективі).

 

За охопленням проблем об’єкту планування – план для окремих продуктів;інтегрований план, який включає всю продукцію; план обороту товарів; план маркетингових заходів; план дослідження ринку; план інформаційного забезпечення маркетингу і т.д.

 

За масштабами вирішених проблем маркетингу – стратегічні (визначаєорієнтири довгострокового зростання і весь набір товарів, що буде пропонуватися, тобто номенклатура товарів) та тактичні.


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...