Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫАзақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

Азақ гуманитарлық заң университеті

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ КАФЕДРАСЫ

 

 

«БЕКІТЕМІН»

Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебінің

проректор-директоры

т.ғ.к., доцент Мукатаева Л.К

_____________________________

Ж.

 

 

МОДУЛЬДЕГІ ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

Заңгерлерге арналған Информатика

_____________inf 1105___________

(модуль шифры)

 

__Жалпы міндетті_____

(модуль түрі)

 

BA, 5В030400 – Кеден ісі, 5В030300 – Құқық қорғау қызметі, 5В030100 - Заңтану

(модуль деңгейі (ВА/МА/Phd), мамандық шифры)

 

Кредит саны: 3

Оқыту түрі: Күндізгі

Семестр: 1, 2

 

Студенттер саны:

 

 

Астана 2012 жыл.


Пәннің оқу-әдістемелік кешенін гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.м. Анетова А.Ж., оқытушы Кошербаева Ж.Е. дайындады.

Гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедра отырысында талқыланды

 

Хаттама № ____ «_____» ______________________________ ___________ж.

 

Кафедра меңгерушісі Құсайынова Ж.Д.

______________ «_____» _____________________________ ___________ ж.

 

Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған.

 

Хаттама № ____ «_____» ______________________________ ___________ж.

 

 

Төрайым т.ғ.к., доцент Мукатаева Л.К

 

__________________ «_____» _________________________ ___________ж.

 

 

Жаңарту мерзімі «___» _________________________ 20___ ж.

 

 

ПОӘК мазмұны

 

1. Модуль пәнінің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компоненттен болса);

2. Модуль пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы (таңдау бойынша компонент);

3. Модуль пәнінің бағдарламасы (Syllabus);

· Модуль пәнінің бағдарламасының (Syllabus)титульдік беті;· Оқытушы туралы мағлұмат және байланыс ақпараты;

· Модуль пререквизиттері (Prerequisite module);

· Модуль мазмұны;

· Модуль пәнінің тәжірибелік, семинарлық, лабораториялық сабақтарының тақырыптық жоспары;

· МБСӨЖ және СӨЖ орындаудың тақырыптық жоспары;

· Әдебиеттер тізімі;

· Студенттердің бағалары жөнінде ақпарат;

· Бағалау критерийлері;

· Аппеляция процедурасы.

· Пәннің оқу – әдістемелік қамтамасыздандырылу картасы

4. Тәжірибелік және лабораториялық сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар;

5. Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулар (дәстүрлі, интерактивті және инновациялық әдістер);

6. БТМ (Hand-outs)– белсенді таратпа материалдар;

7. Студенттердің оқу жетістіктерінің бағасы мен бақылаулар бойынша материалдар (емтиханға дайындық сұрақтарының тізімі);

8. Мамандандырылған аудиториялар тізімі

 

 

Азақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

Азақ гуманитарлық заң университеті

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

 

«БЕКІТЕМІН»

Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебінің

проректор-директоры

т.ғ.к., доцент Мукатаева Л.К

_____________________________

Ж.

 

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(syllabus)

 

Модуль пәнінің атауы: «Информатика»

 

Оқу нысаны: күндізгі болім

 

Барлығы - 3 кредит

Курс - 1

Семестр – 1

Тәжірибелік сабақтар – 30 сағат

Лабораториялық сабақтар – 15 сағат

Контактілік – 15 сағат

Консультативтік - 8

СӨЖ - 67 сағат

Емтихан - 1 семестр

Жалпы көлемі – 135 сағат

 

 

А С Т А Н А – 2012 ж.

Пән оқытушысы туралы мәліметтер:Анетова Айжан Жакановна, техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. Гуманитарлық және жаратылыстану кафедрасы, 442 каб.

Ғылыми қызығушылығы:студенттердің ойлау қабілетін дамыту және студенттердің шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту барысында ақпараттық технологияның көмегіне жүгіну жолдарын арттыру.

Кошербаева Жанар Ерженісқызы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, оқытушы. Гуманитарлық және жаратылыстану кафедрасы, 442 каб.

Реквизит алды (пререквизиты):Оқытылатын пәнді меңгеру үшін информатика және АЕТ, математика, физика пәндері бойынша базалық білімдер қажет.

Модуль пәнінің мазмұны: Ақпараттық технологиялар туралы жалпы мағлұматтар, жаңа ақпараттық технологиялар, ақпараттық технологиялардың жіктелуі, негізгі компьютерлік технологиялар, экономикалық объектілерді басқарудағы ақпараттық жүйелердің орны мен ролі, қазіргі ақпараттық жүйелердің негізгі қамтамасыздандыру бөліктері.

Пән мақсаты: информатика дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық және тәжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерін таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру: студенттерге алгоритмдер мен блок схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен және желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру.

Пән мәселесі:студенттерге есептерді алгоритмдеу негізін, тиімді алгоритмдерді құруды және қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды оқыту; қазіргі ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін және олардың даму перспективасын игеру; компьютерлік желілер мен компьютердің программалық және ақпараттық жабдықтарының перспективалары мен жағдайларын игеру.

Білім, дағды және қабілет минимумы:Пәнді оқу нəтижесінде студенттер келесіні меңгеруі керек:

- дербес компьютерде жұмыс əдістерін, операциялық жүйелерді, программалық қамтамаларды, əртүрлі редакторларды, кестелік процессорларды, деректер қорын басқару жүйелерін, қолданбалы программалар пакеттерін білу;

- компьютер көмегімен экономикалық жəне басқару мəселелерін шешуге алгоритмдер мен программаларды құрастыру;

- экономиканың салаларындағы информациялық жүйелерді, деректер қорын жобалауды жəне құруды үйрену;

- экономикалық ақпаратты талдау əдістерін, құрылымдауын, өңдеуін көрсете білу;

- арнайы экономикалық жəне басқару есептерді шешуге қолданбалы программалық қамтамаларды қолданып үйрену;

- компьютерлік желілердің қызметтерін қолдану жəне дүниежүзілік ауқымды Internet желісінің, E-mail, WWW,телекоммуникациялар қызметтерін қолдану;

- компьютерлік жүйелердің жəне информациялық технологиялардың жиі кездесетін өзгерістерін қадағалау.

 


ПӘН МАЗМҰНЫ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...