Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОБСӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын орындау мен тапсырудың тақырыптық жоспары 

Модуль пәнінің атауы: Заңгерлерге арналған информатика  
Тақырып №   ОБСӨЖ (контактілік және консультативті) СӨЖ
Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары мен сұрақтары Тапсыру мерзімі (апта және сағат көлемі) Өткізу формасы Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары мен сұрақтары Тапсыру мерзімі (апта және сағат көлемі) Өткізу формасы
1. Кіріспе. 1.1 Ақпараттық технологиялар бағытындағы соңғы жаңалықтар. 1.2 Әр санау жүйесінде сандармен арифметикалық әрекеттер. 2 с., 1 - апта Контактілі Ақпарат және информатика. Ақпарат және деректер. Ақпарат қасиеттері. 4 с, 1-апта Реферат, ауызша сұрау
2. Қазіргі информатика құрылымы. Деректер тасымалдағыштар. Деректермен операциялар. Графикалық ақпараттарды көрсету 1 с, 2 апта   Консультативті Информатиканың математикалық негізі. 4 с, 2-апта   Презентация құру
3. Модуль.Дискреттік математика негізі. Функциялар, Қатынас және жиын. 3.1 Жиын алгебрасы 3.2 Тапсырмаларды шешу 2 с, 3 апта   Контактілі Бульдік алгебра. Логиканың даму тарихы. 4 с, 3-апта   Презентация, баяндама
4. Дискреттік математика негізі. Компьютердің логикалық негізі. Логикалық схемалар құру 1 с, 4 апта   консультативті Логиканың негізгі заңдары. 4 с, 4-апта реферат
5. ЭЕМ архитектурасының негізгі түсініктері 5.1 Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері. 5.2 Компьютердің аппараттық қамтамасыздандырылуы. Енгізу-шығыру және тоқтату. компьютер жадысының құрылғысы. Енгізу-шығару құрылғылары 2 с, 5 апта   контактілі Дербес компьютердің негізгі бөліктері және оларды белгілеу. Компьютердің сыртқы құрылғылары. 5 с, 5-апта   Реферат, ауызша сұрау
6. Модуль.Алгоритмдік шешімдерді талдау. Тапсырмаларды шешу стратегиялары. Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыру. 1 с, 6 -апта   консультативті Алгоритмдеу тапсырмалары негіздері. Алгоритм. Алгоритм түрлері. Стандартты алгоритмдер. Логикалық алгебраның негізгі түсініктері. 4 с, 6-апта   Презентация құру
7. Бағдарламалау тілдерімен танысу.Бағдарламалау тілдеріне шолу: бағдарламалау тілдері тарихы   1 с, 7 апта консультативті Модульдік және құрылымдық бағдарламалаудың концепциясы. Объектілі-бағдарланған бағдарламаларға шолу. 3 с, 7-апта   реферат
8. Модуль.Операциялық жүйелер мен желілер негіздері. 8.1 Операциялық жүйелер құрамы. Утилиттер. Драйверлер. 8.2 Ақпаратты қорғау 2 с, 8-апта   контактілі Операциялық жүйелердің қызметтері. ОЖ жіктелуі. ОЖ даму тарихы. 5 с, 8-апта   Презентация құру
9. Компьютерлік желілер. Желілер және телекоммуникациялар. Желілік қауіпсіздік. Компьютерлік желілерде ақпаратты алу және жіберу. 2 с, 9-апта   контактілі Желілік және телекоммуникациялық технологиялар. Хаттамалар. ip-хаттаманы белгілеу. 5 с, 9-апта   реферат
10. Қазіргі қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыруға шолу. 10.1 Презентациялар құру және безендіру 10.2 Интерактивті презентациялар. 2 с, 10-11-апта   контактілі Презентация құру бойынша бағдарламалық қамтамасыздандыру мүмкіндіктері. 5 с, 10-апта   реферат
11. Мәтіндік процессор. Мәтіндік редактор құралдарымен құжаттарды безендіру 1 с, 11-апта   консультативті Құжаттарды форматтаудың негізгі ережелері. 4 с, 11-апта   Презентация құру
12. Кестелік процессор 12.1 Кестелік процессор көмегімен экономикалық тапсырмаларды шешу 2 с, 12-апта   контактілі Кестелік процессор көмегімен экономикалық тапсырмаларды шешу 5 с, 12-апта   реферат
13. Деректер базасын басқару жүйесі. 13.1. Деректер базасын қолдану 2 с, 13-14-апта консультативті Деректер базасымен жұмыс. Есептер мен формалдарды өңдеу 5 с, 13-апта   Презентация құру
14. Модуль.Мультимедиялық қосымшалар. Windows Movie Maker құралдарымен видеофильм құру 1 с, 14-апта   контактілі Компьютердің мультимедиялық мүмкіндіктері. Видеофильмдер құру. 5 с, 14-апта   видеофильм
15. Модуль.Графикалық редакторлар. Графикалық редактормен жұмыс 1 с, 15-апта   консультативті Графикалық, векторлық және растрлық редакторларды қолдану орталары. 5 с, 15-апта   Ауызша сұрау
  Барлығы (контактілі – 15 с., консультативті - 8 с.) Барлығы - 23 с     Барлығы - 67 с  

ДЕБИЕТТЕРНегізгі әдебиеттер

 1. Аветисян Р.Д., Аветисян Д.Д. Теоретические основы информатики. – М., Наука, 1997
 2. Аладьев В.З. и др. Основы информатики. М., Филин, 1999
 3. Кушниренко А.Г. Информатика мен есептеуіш техника негіздері
 4. Кушниренко А.Г. Основы информатики и вычислительной техники.
 5. О. Камардинов, Есептеуіш техника жəне программалау. Алматы, Республикалық баспа кабинеті 1997 ж.
 6. Информатика: Учебник, - 3-е перераб. изд./Под ред. Н.В. Макаровой. – М.:Финансы и статистика, 2007. – 768 с.
 7. Бадд Тимоти Объектно-ориентированное программирование и их действии Спб, Питер, 1997, 464 с.
 8. Информатика/ [Н.В.Макарова, Л.А.Матвеев, В.Л.Бройдо и др. Под ред. Н.В.Макаровой – 3-е перераб. Изд. М., 2003-765 стр.]
 9. Информатика / Под.ред. С.В.Симоновича – 2-е изд.- Спб, 2004

10. Демидчик Н.Н. Использование MS Excel и MS Access в экономических информационных системах: Учебное пособие.- Астана, 2002. – 118 с.

11. Джапарова Г.А. Основы информатики. Уч. пос.

12. Дубовиченко С.Б. Компьютерные сети и интернет

13. Информатика для юристов и экономистов/ Под. ред. С.В.Симонова.

14. Информатика и ЭВМ: Учебная программа / Сост.: Б.Б.Оразбаев и др.

15. Сергеева И.И. Информатика. Учебник.

16. ҚР «Ақпарат, ақпараттық технологиялар және ақпаратты қорғау туралы» Заңы, №149-ФЗ 27.07.2006 ж.

17. Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы Консультант Плюс: Учебное пособие /Под ред. Д.Б. Новикова, В.Л. Камынина. – М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1999.

18. Информационно-справочные правовые системы. Правовая информатика: Учебно-практическое пособие. – СПб.: «Кодекс», 2004.

19. Правовая информатика: справочные правовые системы: Учебное пособие/ Под. ред. Чубуковой С.Г., Элькина В.Д. – М.: МГЮА, 2005.

20. Чубукова С.Г. Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридиче ские и математические вопросы информатики): Учебное пособие /Под ред. М.М. Рассолова, В.Д. Элькина. – М.: «Контракт», 2007.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Е.К.Балапанов, Б.Бөрібаев, А.Дəулетқұлов Информатикадан 30 сабақ, Алматы, «Шартарап» 2001 ж.
 2. Е.Балапанов, Б.Бөрібаев, Г.Мадьярова, Жаңа ақпараттық технологиялар, Алматы 2000 ж.
 3. Е.Балапанов, Б.Бөрібаев, Р.Дүзбаева, Г.Мадьярова, Windows 95/98 операциялық жүйесі. Лабораториялық практикум. Алматы 2002 ж.
 4. Е.Абдильдин, Е.Балапанов, Б.Бөрібаев, Интернетке кіріспе. «Бүкілдүниежүзілік өрмек». Əдістемелік құрал. Алматы 2002 ж.
 5. Нұрсадықова Р.К. Информатика пəнінен электрондық кестелер мен мəтіндік редакторға арналған əдістемелік құрал. ¤скемен 1999 ж.
 6. В.З.Аладьев, Ю.Я.Хунт, М.Л.Шишков, Основы информатики. Учебное пособие М.: Филин 1998 г.
 7. Экономическая информатика и ВТ, под ред. В.П.Косарева. М.: Финансы и статистика, 2004 г.
 8. Информатика. Учебник под ред. проф. Н.В.Макаровой, 2000, Финансы и статистика
 9. Информатика, практикум по технологии работы на компьютере под ред. проф. Н.В.Макаровой, 1997, Финансы и статистика
 10. Морозевич А.Н. Основы экономической информатики, Минск, БГЭУ, 1998
 11. Экономическая информатика, под ред. проф. В.В.Евдокимова, Санкт-Петербург, 1997
 12. Информационные системы в экономике, под ред. проф. В.В.Дика, Финансы и статистика 1996
 13. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, М., ИНФРА, 1998
 14. Office 97, WORD 97, Excel 97 без проблем, М. Бином, 1997
 15. Матюшок. Экономические расчеты в Excel 7.0
 16. Волоха А. В. Word 2003. – Харьков: Фолиант, 2004. - 400 с.
 17. Харт-Дэвис Г. MS Office Excel 2003. М.: АСТ, 2005. - 428 c.

Глоссарий

Ақпарат термині латынның түсіндіру, баяндау, мәлімет деген ұғымдарды білдіретін “information” сөзінен шыққан. Ақпарат – бұл қоршаған орта туралы анықталмағандықты білдіретін мәліметтер.

Ақпараттық үрдіс- ақпаратты қабылдау, алмастыру, өңдеу және қолдану үрдісі.

Ақпаратты қорғау – ақпараттың сыртқа шығуын, оның ұрлануын, жоғалуын, рұқсатсыз жойылуын, өзгертілуін, рұқсатсыз көшірмеленуін болдырмау үшін жүргізілетін шаралар кешені.

Ақпараттандыру – адам қызметінің қоғамдық мәні бар барлық түрлерінде ақиқат білімдердің толық және дер кезінде пайдаланылуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешенін іске асыру.

Ақпараттық жүйе– қойылған мақсатқа жету жолында ақпаратты сақтау, өңдеу және басқаларға беру үшін пайдаланылатын құралдардың, әдістердің және адамдардың өзара байланысты жиыны.

Ақпараттық ресурстар – кітапханаларда, мұрағаттарда, қорларда, мәліметтер банкілерінде және басқа да ақпараттық жүйелерде жеке құжаттар немесе олардың жиымдары түрінде шоғырланған мағлұматтар жиынтығы.

Алгоритм- орындаушының белгіленген мақсатқа жетуіне бағытталған түсінікті ұйғарым.

Алмасу буфері – құжаттар мен қосымша программалар арасында мәтіндік немесе графикалық информация алмасуға арналған жад аймағы.

Антивирустық программа – компьютер программаларына зақым келтіретін вирустарды табатын, әрі олардың кері әсерін жоятын программа.

Архивтеу – файлды немесе файлдар тобын тығыздау процесі.

Аппараттық жасақтама – компьютерлік жүйенің жҗмыс істеуіне қажетті барлық аппараттық құралдар жиынтығы.

Байт – 8 биттен тұратын ЭЕМ жадының немесе ондағы мәліметтердің бірлігі.

Бейнеадаптермонитордағы бейненібасқару үшін бас тақшаға орнатылған немесе кеңейтуге арналған қосқыштарға жалғанатын схемалық тақша.

Бейнекарта – бейнекамера, бейнемагнитафон немесе кез-келген басқа композитті сигнал көзінен алынатын бейнемәліметтерді дисплей экранына шығаруға мүмкіндік беретін, компьютерлік графикамен және бейнемәліметтермен жұмыс істеуге арналған құрылғы

Гипермәтін - экранда ашық тҗрған құжаттың бір бөлігінен екінші бөлігіне жылдам ауысуды жүзеге асырады.

Дербес компьютер – жеке пайдаланушыға арналған кіші өлшемді жөн бағалы, өмбебап микропроцессор; үстелге қоятын, ықшамды, қалтаға салып жүретіндей етіп жасалған, жеке пайдаланушыға арналған компьютер.

Десте – желі арқылы тасымалданатын мәліметтерді сипаттайтын жалпы аталым.

Домен– бір бір компьютерден басқарылатын немесе желілік түйіннің жалпы басшылығымен жұмыс істейтін қатынастар әрекетінің немесе желілік ресурстардың тобы.

Драйвер – сыртқы құрылғылармен байланыс жасайтын жүйелік программа.

Жад – мәліметтерді қабылдауға, сақтауға және беруге арналған ЭЕМ-нің функционалдық бөлігі.

Жедел жадберілген мезетте атқарылатын программалар мен оларға дер кезінде қажетті мәліметтерді сақтайтын электрондық жад.

Жергілікті желі (локальная сеть) – жалпы мақсаттағы байланыс құралдарын пайдаланбайтын, бір-біріне жақын орналасқан компьютерлердің есептеу желісі.

Компьютерлік желі – мәліметтерді компьютер арасында жеткізетін бір-бірімен телеқатынас құру құралдары.

Конструктормәліметтер қоймасы нысандарының (кестелер, сұраныстар, формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін анықтап, құрастыру режимі.

КЭШ жад– процессор мен жедел жад арасында буфер ретінде қолданылатын мәліметтер алу уақыты жедел жадқа қарағанда өте жылдам жад түрі.

Информатика- адам өмірінің әр түрлі салаларында ақпараттың құрылымы мен жалпы қасиеттерін, оны іздеу, жинау, сақтау, түрлендіру және қолдану мәселелерін зерттейтін жас ғылыми пән.

Программалық жасақтама – белгілі бір типтегі есептеуіш машиналарға арналған программалар жиынтығы; компьютерлерге арналған алгоритмдер мен программаларды әзірлеу.

Санау жүйесі – сандық мәліметтерді көрсету үшін керек тәсілдер мен ережелердің келісілген жиынтығы.

Қолданбалы программалық жасақтамақолданушының нақты есептерін шешуге арналған программалар жиынтығы.

Сыртқы жад – мәліметтерді ұзақ сақтауға арналған алынып-салынатын жад құралдары (магниттік диск, иілгіш магниттік диск т.с.с.).

Слот – компьютердің жүйелік тақтасында кеңейтудің алып-қосу ойығы.

Стример – қатқыл дискідегі мәліметтерді резервке сақтап қоюға арналған көлемді мәліметтер жинақтайтын магниттік таспадағы компьютерлік магнитофон.

Мәліметтер қорын басқару жүйелері (МҚБЖ) – мәліметтер қорымен жҗмыс істеуге арналған, оны басқару мен түрлендіруді жүзеге асыратын программалар тобы.

Мәліметтер қоры (МҚ) – бір-бірімен байланысқан әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді бір жерге жинақтап сақтау.

Модемкомпьютерлік желілері жүйесінде цифрлық сигналдарды аналогты түрге және керісінше түрлендіретін модулятор және демодулятор құрылғылары.

Операциялық жүйе – компьютер мен қолданушы арасындағы диалогты ұйымдастыратын, компьютерді және оның ресурстарын басқаратын, компьютердің барлық аппараттық құралдарының жұмысын үйлестіретін өзара байланысқан жүйелік программалардың жиынтығы.

Файл - белгілі бір атаумен аталып, реттеліп жазылған байттар тізбегі, дискідегі аталған аймақ.

Файл пішімі – файл мәліметтерін дискілрде сақтау, экранда немесе қағазда бейнелеу тәсілдерін анықтайтын оның құрылымы.

Электрондық почта – компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелтуді, хабарларды оқу мен сақтауды жасақтайтын қызметтік программалар жүйесі.

Шебер (Мастер) – белгілі бір мақсатта шектеулі әрекеттер жиынын біртіндеп орындайтын программа.

Утилиттер – операциялық жүйенің мүмкіндіктерін кеңейтетін көмекші программалар.

Форма – мәліметтерді экранда бейнелеу жолы немесе оларды басқару мүмкіндіктері.


Г қосымшасы

(анықтамалы)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...