Главная Обратная связь

Дисциплины:


Функциялардың негізгі категориялары«Математические» категориясыфункцияларының сипаттамасы:

ABS (сан) – санның модулі;

COS(сан) – косинусты табу;

EXP(сан) – ех функциясының мәнін есептеу;

LN(сан) – логарифмді есептеу;

SIN (сан) – синусты есептеу;

TAN (сан) – тангенсті есептеу;

КОРЕНЬ (сан) – квадрат түбір табу (оң мәнін);

ПИ () – p санының 15 цифрға дейінгі дәлдікпен алынған мәнін береді;

СТЕПЕНЬ (негіз сан; дәреже көрсеткіші) – дәрежелеу амалын береді;

СУММ (сан1; сан2; ...) – аргумент тізіміне кіретін барлық сандардың қосындысын есептейді;

«Статистические» категориясыфункцияларының сипаттамасы:

МАКС(аргумент1; аргумент2;…) – аргументтердің үлкенін анықтайды;

МИН(аргумент1; аргумент2;…) - аргументтердің кішісін анықтайды;

СРЗНАЧ(аргумент1; аргумент2;…) – аргументтердің орташа мәнін табады;

СЧЕТЕСЛИ(диапазон; шарт) – диапазондағы берілген шартты қанағаттандыратын аргументтер санын анықтайды .

 

Арифметикалық амалдар (операциялар):

Қосу +
Азайту -
Көбейту *
Бөлу /
Дәрежелеу ^

Тақырып бойынша тест сұрақтары

Формат – Ұяшықтар (Ячейки) меню пункті көмегімен орындалмайтын әрекет нұсқасын көрсетіңіз...

A. жұмыс кітабының басқа парағына көшу;

B. сандар форматын өзгерту;

C. қаріп (шрифт) түрін өзгерту;

D. мәтінді ұя шеттеріне байланысты туралау;

E. мәтінді ерекшелей алмайды.

2. Файлменю пунктінің ішкі командалары арқылы мынадай әрекет орындалмайды:

A. құру (создать);

B. сақтау (сохранить), басқаша сақтау (сохранить как);

C. көшіру (копировать), қиып алу (вырезать), қою (вставить);

D. ашу (открыть);

E. дұрыс жауабы жоқ.

3. Қай программа кестелік процессорларға жатпайды:

A. FохРrо;

B. Lotus;

C. Ехсеl;

D. SuperСаlс;

E. Home.

4. Кестелік процессордың атқаратын қызметі:

A. кестелік мәліметтерді автоматты түрде өңдеу;

B. көлемді информация жиындарын басқару;

C. мәтіндер жасау және түзету;

D. суреттік мәліметтерді өңдеу;

E. сандар форматын өзгерту.

5. Электрондық кестенің негізгі элементі:

A. бағана;B. ұяшық;

C. мәлімет;

D. жол;

E. кесте.

6. Электрондық кестедегі адрес ....

A. торлар блогының координатасын көрсетеді;

B. жолдағы мәліметтердің координатасын көрсетеді;

C. электрондық кестедегі ұяшықтың координатасын көрсетеді;

D. бағанадағы мәліметтердің координатасын көрсетеді;

E. формулалар қатарын көрсетеді.

7. Электрондық кесте ұяшығын мәліметтен тазарту үшін оны ерекшелеп алып, мына әрекет орындалады:

A. Жою (удалить) командасы;

B. Ауыстыру (заменить) командасы;

C. Delete пернесі басылады;

D. Енгізу (вставить) командасы;

E. жолдағы мәліметтердің координатасын көрсетеді.

8. Электрондық кестедегі мәлімет мынадай түрге жатпайды:

A. мәтін (текст);

B. сан (число);

C. оператор;

D. формула;

E. диограмма.

9. Microsoft Excel программалардың мына тобына жатады...

A. мәтіндік редактор;

B. диограмма;

C. кестелік процессор;

D. графикалық редактор;

E. операциялық жүйе.

10. Microsoft Excel мынадай командалар тізбегін орындау арқылы іске қосылады...

A. Іске қосу (Пуск) – Программалар – Стандартты – Microsoft Excel;

B. Іске қосу (Пуск) – Программалар – Microsoft Excel;

C. Іске қосу (Пуск) – Стандартты – Microsoft Excel;

D. Іске қосу (Пуск) – Стандартты – Программалар – Microsoft Excel;

E. Іске қосу (Пуск) – негізгі меню – Microsoft Excel.

 

ТАҚЫРЫП. Қолданбалы тапсырмаларды шешуде кестелік процессорды қолдану

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...