Главная Обратная связь

Дисциплины:


Визначення найбільших допустимих величин при проектуванні магістралейКатегорія вулиць і доріг Найбіль- ший поз- довжній уклон, ‰ Найменші радіуси вертикальних випуклих кривих, м Найменші радіуси вертикальних увігнутих кривих, м Алгебрична різниця уклонів,
Магістральні вулиці і дороги: загальноміського значення безперер- вного руху те саме регульова- ного руху районного значення: в значних містах у великих містах 10 і більше 10 і більше 10 і більше 15 і більше

Державні будівельні норми [2] допускають для складних умов проектування приймати радіуси вертикальних кривих не менше: для опуклих кривих – 2000 м; для увігнутих – 500 м, але при цьому слід передбачати обмеження швидкості руху транспорту для забезпечення необхідної видимості в поздовжньому профілі.

 

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕТИНУ МАГІСТРАЛЕЙ В РІЗНИХ РІВНЯХ

 

Необхідність влаштування перетинів міських магістралей в різних рівнях може визначатись умовами руху видів транспорту або вимогами нормативних документів, які необхідно реалізувати відповідно до категорій магістралей. В цьому випадку техніко-економічне обґрунтування не проводиться.

Доцільність зміни планувального рішення перетину або влаштування перетинів міських магістралей в різних рівнях може бути продиктована виконанням такої умови

, (1.1)

де Nрозр – розрахункова перспективна інтенсивність руху, автом./год;

Nij – пропускна спроможність ij-каналу напрямку руху, автом./год;

n – кількість напрямків магістралей, що входять до вузла-перетину магістралей.

Якщо наведена умова не виконується, то обґрунтування влаштування перетину в різних рівнях в таких умовах визначається техніко-економічними розрахунками. Економічна ефективність будівництва перетинів магістралей в різних рівнях встановлюється на основі тих економічних збитків, які характерні для перехрестя (непродуктивні затримки транспорту, втрати від дорожньо-транспортних пригод та ін.).

Непродуктивні затримки транспорту – втрати часу транспорту при проходженні перетину магістралей в різних рівнях у відповідному напрямку.

Втрати часу транспорту, який наближається до регульованого перехрестя з відповідного і-напрямку при червоному сигналі світлофора визначається за формулою

, (1.2)

де Ті – кількість машино-годин простою транспортних засобів біля світлофора за рік, машино-год;

Nі – кількість транспортних засобів, що проходять перехрестя в даному напрямку магістралі в години “пік”, автом./год;

tч – тривалість червоного сигналу для даного напрямку, с;

tж – тривалість жовтого сигналу, с;Тц – тривалість циклу світлофорного регулювання, с;

β – коефіцієнт добової нерівномірності руху транспорту;

Vp – розрахункова швидкість руху транспорту для даної магістралі, км/год.

Підсумкові річні транспортні втрати часу Т на перетині магістралей визначаються за формулою

, (1.3)

де n – кількість напрямків магістралей, що входять до даного вузла перетину магістралей.

Підсумкові річні економічні втрати (S) на перетині магістралей визначаються за формулою

 

S = T Sмаш.-год,(1.4)

 

де Sмаш.-год – середня вартість однієї машино-години роботи транспорту, грн.

Влаштування перетину магістралей в різних рівнях буде доцільним за виконанням умови

 

S > К n / 100 + m,(1.5)

 

де K– капітальні вкладення в на будівництво перетину магістралей в різних рівнях, грн;

n – щорічні амортизаційні відрахування, %;

m – щорічні експлуатаційні витрати на утримання перетину магістралей, грн.

При різних рівноцінних інженерно-планувальних рішеннях влаштування перетину міських магістралей доцільно прийняти той, у якого термін окупності капіталовкладень То буде найменшим. Він розраховується за формулою

. (1.6)

Протилежною величиною терміну окупності капіталовкладень є коефіцієнт ефективності цих інвестицій (Е), який визначається за формулою

 

Е = 1 / То. (1.7)

Для влаштування перетину магістралей в різних рівнях слід приймати варіант, у якого величина коефіцієнта ефективності капіталовкладень найбільша і відповідає нормативним вимогам для влаштування дорожньо-транспортних споруд.

Враховуючи трудомісткість виконання курсового проекту, розробляється один варіант інженерно-планувального вирішення перетину магістралей, але пропонується декілька варіантів можливих альтернативних варіантів. В період дипломного проектування на стадію вибору основного рішення шляхом техніко-економічного порівняння виносяться декілька конкурентоспроможних варіантів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...