Главная Обратная связь

Дисциплины:


Výrobní faktory 

Výroba= přeměna statků(vstupů) ve statky jiné(výstupy)

=je to činnost, při které člověk přetváří přírodu, její předměty a síly v užitečné věci.

-K výrobě jsou potřebné VÝROBNÍ FAKTORY(výrobní činitelé)

člení se na FAKTORY PRIMÁRNÍ( nejsou výsledkem předchozí výroby), a FAKTORY SEKUNDÁRNÍ ( jsou výsledkem předchozí výroby)

 

-existují 3 základní výrobní faktory:

1.přírodní zdroje (půda)

2.kapitál

3.práce

 

-výsledkem(výstupem) výroby je výrobek nebo věcná služba

-spojením výrobních faktorů vzniká i vzrůstá bohatství jednotlivce i společnosti

 

- PŘÍRODNÍ ZDROJE-půda, přír. bohatství(suroviny), přír. síly(energie)

-význam tohoto faktoru neustále vzrůstá s jeho zvyšující se vzácností

-půda- je přímý produkt přírody, zahrnuje jak zemědělsky a k těžbě využívanou půdu, tak i pozemky určené k zástavbě, její množství je omezeno rozlohou státu, odměnou za využití půdy je pozemková renta, jejíž velikost je určována při zemědělském využití především úrodností , při nezemědělském využití polohou. Liší se bonitou(úrodností)

 

PRÁCE-je lidská činnost, která má formu odpracovaných hodin při výrobě statků nebo služeb, její celkové množství v ekonomice je limitováno počtem pracujících obyvatel a jejich pracovní dobou, odměnou za využití práce a tím i její cenou je mzda, jejíž výše závisí na produktivitě a kvalitě práce

-práce- je to lidská cílevědomá a záměrná činnost, která s použitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a služby k uspokojování potřebPracovní síla- je souhrn fyzických a psychických schopností člověka konat práci.

Množství práce je podmíněno počtem lidí a jejich schopnostmi , intenzitou prác, délkou prac. doby.

Kvalita a produktivita práceroste se vzdělaností a profesní připraveností

 

KAPITÁL-je soubor statků, které nebyly bezprostředně spotřebovány a slouží k další výrobě.

V tržní ekonomice je kapitál oceňován obvykle penězi, odměnou za jeho využití je úrok nebo podnikatelský zisk.

-Ztělesňuje vynaložení práce a přír. zdrojů v současnosti (či v minulosti) v zájmu zvýšení produktivity práce v budoucnosti

-Je to výsledek činnosti za delší dobu

-Kapitál se zvětšuje(akumuluje) v investičním procesu. Investování je použití finančních prostředků na pořízená hmotného majetku , nehmotného majetku a finančního majetku

(-=úspory přeměněné v investice)

-Je to sekundární výrobní faktor

-Má různé formy: peněžní

Komoditní(zboží k prodeji)

Portfoliový(cenné papíry, licence)

Produktivní( stroje, budovy)

Statek=produkt lidské práce, kterým lze uspokojit lidské potřeby

Dělení statků: ekonomické statky- (výsledky výroby)

Volné(poskytuje příroda, lze je přímo užít ke spotřebě- vzduch, voda)

Statky hmotné-např. židle

Nehmotné-např. duševní výtvory

 

Cena výrobního faktoru
cena, která je spojená se službou tohoto faktoru, tzn. s jeho pronájmem. V případě půdy se platí pachtovné a cenou je sazba pozemkové renty,
za práci se platí mzda a cenou práce je mzdová sazba,
u kapitálu se platí úrok a cenou kapitálu je úroková sazba.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...