Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИДоброго дня, я учениця групи №19 Тарасюк Діана на захист дипломної роботи прибула.

Тема моєї дипломної роботи: «Відображення в обліку ліквідації основних засобів, їх ремонт за допомогою програми «1С бухгалтерія».

В даній роботі розглянуто поняття основних засобів, їх списання та ремонт.

Розпочну я з того, що таке взагалі о/з. Основні засоби (ОЗ) — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою подальшого використання, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року та коштують вони понад 2500 гривень.

Класифікують о/з за такими ознаками:

1. По видах – транспортні засоби, будівлі і споруди, машини і обладнання і т.д. Ця класифікація закладена в побудові плану рахунків і субрахунків з обліку основних засобів.

2. По характеру, участі в процесі виробництва – виробничі та не виробничі

Виробничі – безпосередньо беруть участь у процесі виробництва або сприяють його здійсненню. Це будівлі виробничого призначення, станки та обладнання.

Невиробничі основні засоби не беруть участь в процесі виробництва і призначені для обслуговування комунальних і культурно – побутових потреб працівників. Це будівлі лікарень, навчальних закладів та інші.

3. По степені використання – знаходяться в експлуатації, знаходяться в запасі, знаходяться на консервації.

Діючі основні засоби знаходяться в експлуатації на даний період.

Запасні – різне устаткування. Що перебуває в резерві та призначене для зміни об’єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються.

Недіючі знаходяться на консервації, тобто на даний період часу, не використовуються по якійсь причині.

4. По галузях – торгівля, промисловість, сільське господарство, медицина і т.д.

5. По належності – власні і орендовані.

Основні засоби протягом всього строку їх експлуатації на підприємстві відображаються первісною вартістю на рахунку 10 «Основні засоби».

При оцінці о/з є такі види вартості:

Первісна вартість - фактичнa собівартість необоротних активів у сумi грошових коштів aбo справедливої вартості іншиx активів, сплачених (переданиx), витрачених для придбання (створeння) необоротних активів.

Первісна вартість необоротних матеріальних активів включає в себе:

Суми ввізного мита; Витрати зі страхування ризиків доставки; Витрати зі страхування ризиків доставки; Суми непрямих податків, пов’язані з придбанням (створенням), якщо вони не відшкодовуються підприємству.

Переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Залишкова вартість – різниця між первісною вартістю (переоціненою) і сумою зносу основних засобів.

Справедлива вартість – ринкова вартість, визначена шляхом експертної оцінки, яку визначають професійні оцінювачі.Вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх використання за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Аналітичний облік основних засобів ведеться за об’єктами основних засобів. Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій. Аналітичний облік ведеться в інвентарних картках. Картки відкриваються бухгалтером на кожний інвентарний об’єкт. В картках вказують реквізити:

- номер картки; дата її заповнення; назва об’єкта, його інвентарний номер; первісна вартість; дата введення в експлуатації; сума первісного зносу на момент введення в експлуатацію.

Інвентарні картки реєструються в описах і розміщуються в картці. В місцях використання основних засобів ведуть інвентарні списки в яких вказуються короткі від ості про об’єкти.

Облік ведеться також за видами основних засобів, місцями їх експлуатації, матеріально – відповідальними особами.

Кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер, який наноситься на об’єкт.

При обліку о/з оформляються такі види документів, як:

«Акт прийому – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» застосування для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів для обліку введення їх до експлуатації: для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт.

При передачі основних засобів іншому підприємству акт складання у двох примірниках (для підприємства, яке отримує, і підприємства, яке передає основних засобів).

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також складається у двох примірниках у тому відділу яких здає основних засобів.

«Акт прийому – здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» застосовується для оформлення приймання – здачі основних засобів з капітального ремонту, реконструкції та модернізації. Якщо ремонт, реконструкцію та модернізацію виконує інше підприємство, то акт складається у 2 примірниках (другий примірник передається підприємству, що здійснило ремонт основних засобів).

«Акт на списання автотранспортних засобів» застосовуються для оформлення вибуття окремих об’єктів основних об’єктів основних засобів при повній або частковій їх ліквідації.

Акт складається у двох примірниках комісією, що затверджена наказом керівника організації.

Далі перейдемо до амортизації о/з.Амортизація - це процес перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції з метою їх повного відновлення. Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію. Є різні методи нарахування амортизації. прямолінійний; виробничий; прискорені методи (зменшення залишкової вартості; метод подвійного зменшення залишкової вартості; кумулятивний).

Далі Ліквідація основних засобів.

Основні засоби списуються в таких випадах:

q продаж за плату в порядку реалізації майна;

q передача за договором дарування стороннім юридичним та фізичним особам;

q списання внаслідок зносу;

q ліквідація при надзвичайних ситуаціях;

q в зв’язку з реконструкцією та будівництвом;

q з інших причин.

При ліквідації основних засобів обов’язково розраховується фінансовий результат (прибуток або збиток)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...