Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заступник начальника 3 страница. 4.4.19. Вирішує відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів МВС України, питання про заохочення працівників органів досудового4.4.19. Вирішує відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів МВС України, питання про заохочення працівників органів досудового розслідування та накладення на них дисциплінарних стягнень.

4.4.20. Вносить у встановленому порядку пропозиції про встановлення чи зміну окладів, надбавок, доплат, підвищень та премій працівникам ГСУ МВС України, першим заступникам начальників ГУМВС, УМВС - начальникам слідчих управлінь (відділів).

4.4.21. Приймає рішення про направлення працівників ГСУ МВС України у відрядження (у тому числі позапланові) і надання їм відпусток та ініціює перед Міністром внутрішніх справ України, його заступниками питання щодо видання відповідних наказів.

4.4.22. Погоджує надання відпусток першим заступникам начальників ГУМВС, УМВС - начальникам слідчих управлінь (відділів).

4.4.23. Призначає осіб, відповідальних за товарно-матеріальні цінності, що використовуються в ГСУ МВС України.

4.5. Начальник ГСУ МВС України є відповідальним за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.6. На період тимчасової відсутності начальника ГСУ МВС України його обов’язки виконує перший заступник або заступник начальника ГСУ МВС України.

V. Повноваження першого заступника і заступників начальника ГСУ МВС України, начальників управлінь ГСУ МВС України

5.1. Повноваження першого заступника і заступників начальника ГСУ МВС України, начальників управлінь ГСУ МВС України визначаються кримінальним процесуальним законодавством та затвердженими начальником ГСУ МВС України функціональними обов’язками.

5.2. Начальник управління ГСУ МВС України або особа, яка виконує його обов’язки, має право витребувати для ознайомлення та перевірки матеріали кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими підрозділами органів внутрішніх справ.

VІ. Структура Головного слідчого управління МВС України

6.1. Структура ГСУ МВС України затверджується Міністром внутрішніх справ України.

6.2. Штатний розпис ГСУ МВС України затверджується заступником Міністра внутрішніх справ України – керівником апарату.

Начальник

Головного слідчого управління

генерал-майор міліції В.І. Фаринник


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

Серпня 2012 року № 686

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про слідче управління (відділ) головного управління, управління

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі, на транспорті

 

І. Загальні положення

1.1. Слідче управління (відділ) є структурним підрозділом головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі – слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС), який забезпечує безпосереднє розслідування кримінальних правопорушень та організаційно-методичне керівництво діяльністю слідчих підрозділів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.1.2. Слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК), іншими нормативно-правовими актами з питань досудового розслідування.

1.3. Діяльність слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС здійснюється відповідно до принципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, забезпеченні права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності, розумності строків, а також на основі взаємодії з органами державної влади в регіоні, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями, координації дій з іншими правоохоронними органами.

1.4. Порядок взаємодії слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС з органами та підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову, експертну діяльність, установлюється законодавством України.

1.5. Робота слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС здійснюється відповідно до поточних планів, які повинні узгоджуватися з планами Головного слідчого управління (далі – ГСУ) МВС України і формуватися з урахуванням оперативної обстановки.

1.6. Штатний розпис слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС та зміни до нього затверджуються МВС України в установленому порядку.

1.7. Діловодство і заходи з режиму секретності здійснюються в слідчому управлінні (відділі) ГУМВС, УМВС відповідно до законодавства України.

1.8. Нагляд за додержанням законів у діяльності слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим, обласна, міст Києва та Севастополя або прирівняна до них прокуратура в порядку, передбаченому КПК та законами України.

ІІ. Завдання слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС:

2.1. На слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС покладаються такі завдання:

2.1.1. Забезпечення належної організації роботи органів досудового розслідування підпорядкованих слідчих підрозділів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.

2.1.2. Організаційно-методичне керівництво діяльністю органів досудового розслідування з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, що віднесені до підслідності органів внутрішніх справ.

2.1.3. Надання методичної і практичної допомоги в розслідуванні складних, багатоепізодних кримінальних проваджень чи кримінальних проваджень про тяжкі і особливо тяжкі злочини, в організації роботи підпорядкованих підрозділів, підвищенні результативності їх діяльності.

2.1.4. Здійснення процесуального контролю за:

розглядом заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення слідчими, дотриманням ними обліково-реєстраційної дисципліни, своєчасним та повним унесенням відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і проведенням досудового розслідування в кримінальних провадженнях у порядку, встановленому КПК;

затриманням слідчими підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, звільненням слідчими таких осіб з ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України (далі – ІТТ);

дотриманням слідчими процесуальних строків при розслідуванні кримінальних правопорушень і додержанням установленого порядку їх продовження;

обґрунтованістю прийняття слідчими рішень про закриття кримінальних проваджень;

забезпеченням слідчими законності при розслідуванні кримінальних правопорушень;

ужиттям слідчими заходів до відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди.

2.1.5. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ, а також у межах компетенції з іншими правоохоронними органами України та компетентними органами іноземних держав на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.1.6. Інформування населення через засоби масової інформації про виявлені під час розслідування кримінальних правопорушень причини і умови, що сприяють їх учиненню.

2.1.7. Вивчення, узагальнення і організація впровадження в діяльність слідчих підрозділів передових форм і методів роботи при виявленні й розслідуванні кримінальних правопорушень.

2.1.8. Забезпечення процесуальної самостійності слідчих.

2.1.9. Відбір і розстановка спільно з підрозділами кадрового забезпечення кадрів структурних підрозділів слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, а також слідчих підрозділів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України. Контроль за стажуванням слідчих, у першу чергу молодих спеціалістів, а також за дотриманням спеціалізації слідчих.

2.1.10. Визначення слідчих, спеціально уповноважених на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.

2.1.11. Проведення в системі службової підготовки занять з працівниками органів досудового розслідування територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.

2.1.12. Здійснення безпосередньо слідчим управлінням (відділом) ГУМВС, УМВС досудового розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень, у тому числі учинених проти життя та здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи; організованими групами та злочинними організаціями; у сфері господарської та службової діяльності; дорожньо-транспортних пригод унаслідок порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих; інших кримінальних правопорушень, що набули значного суспільного резонансу та мають міжрегіональний характер.

2.2. На слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС можуть бути покладені й інші завдання, встановлені чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами МВС України.

ІІІ. Функції слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС

3.1. Слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1.1. На основі аналізу стану злочинності та з урахуванням результатів досудового розслідування вчинених кримінальних правопорушень забезпечує щомісячне узагальнення відомостей про:

основні показники роботи органів досудового розслідування (за встановленими формами);

дотримання норм кримінального процесуального законодавства при розгляді заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про такі правопорушення та про рух кримінальних проваджень за цими правопорушеннями;

кримінальні провадження з порушеними строками досудового розслідування, у тому числі в яких повідомлено особі про підозру в учиненні кримінального правопорушення, але не прийнято процесуального рішення в установлений КПК строк;

кримінальні провадження, досудове розслідування в яких залишається зупиненим понад 2 місяці у зв’язку із захворюванням підозрюваного на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі в кримінальному провадженні;

кримінальні провадження, закриті слідчими за відсутності події кримінального правопорушення, відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, у зв’язку з набранням чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, а також кримінальні провадження, у яких прокурором, слідчим суддею скасовано постанови слідчих про закриття кримінального провадження;

стан відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди.

3.1.2. Уживає заходів щодо усунення допущених слідчими недоліків та активізації роботи з розслідування кримінальних правопорушень і прийняття в кримінальних провадженнях обґрунтованих і законних рішень.

3.1.3. Організовує щоквартальний аналіз:

своєчасності, повноти та достовірності внесення слідчими відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

обґрунтованості закриття кримінальних проваджень;

дотримання процесуальних строків при досудовому розслідуванні;

стану якості розслідування кримінальних правопорушень та причин скасування прокурором, слідчим суддею постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень; постановлення слідчим суддею ухвал про скасування рішень слідчих або зобов’язання їх припинити дії чи вчинити певні дії; постановлення судом під час судового провадження ухвал про закриття кримінальних проваджень за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення; ухвалення судами виправдувальних вироків;

результатів розгляду заяв і скарг громадян на дії та рішення слідчих;

практики затримання слідчими підозрюваних, обрання їм запобіжних заходів, повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень;

стану дотримання дисципліни і законності в діяльності слідчих, розгляду подань прокурора, ухвал суду, слідчого судді;

стану вжиття слідчими органів внутрішніх справ заходів щодо відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди.

3.1.4. З метою прийняття необхідних управлінських рішень для вдосконалення досудового розслідування вивчає питання обґрунтованості внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінальних правопорушень та про закриття кримінальних проваджень за відсутності події чи складу кримінального правопорушення. У разі необґрунтованого внесення таких відомостей організовує проведення службових розслідувань.

3.1.5. Вивчає матеріали клопотань про продовження в кримінальних провадженнях строку досудового розслідування до шести місяців і підтримує їх перед прокурором Автономної Республіки Крим, прокурором області, міст Києва, Севастополя чи прирівняним до нього прокурором або його заступником.

3.1.6. Аналізує причини тривалого розслідування кримінальних правопорушень, надає відповідні рекомендації щодо вжиття заходів для скорочення строків досудового розслідування.

3.1.7. Веде обліки кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, досудове розслідування яких перебуває на контролі в Генеральній прокуратурі України, прокуратурі обласного рівня та МВС України, забезпечує ведення в цих кримінальних провадженнях контрольно-наглядових справ та якісне досудове розслідування в розумні строки.

3.1.8. У межах компетенції організовує взаємодію підпорядкованих слідчих підрозділів при реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень з органами і підрозділами органів внутрішніх справ, що здійснюють оперативно-розшукову, експертну діяльність, органами прокуратури й іншими правоохоронними органами.

3.1.9. Забезпечує підготовку піврічних планів роботи слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС та контроль за виконанням запланованих заходів у встановлені строки.

3.1.10. Здійснює контроль за встановленим порядком проведення щомісячних звірень з підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення за результатами розслідування вчинених кримінальних правопорушень і здачі керівниками органів досудового розслідування звітів про результати їх роботи.

3.1.11. Організовує проведення щорічних інвентаризацій кримінальних проваджень.

3.1.12. Забезпечує досудове розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень, у тому числі учинених проти життя та здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи; організованими групами та злочинними організаціями; у сфері господарської та службової діяльності; дорожньо-транспортних пригод унаслідок порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих; інших кримінальних правопорушень, що набули значного суспільного резонансу та мають міжрегіональний характер.

3.1.13. У межах своєї компетенції на підставі міжнародних договорів забезпечує належну підготовку і надіслання в установленому порядку запитів про міжнародну правову допомогу в кримінальних провадженнях і виконання слідчими підрозділами запитів про міжнародну правову допомогу, які надійшли від компетентних органів інших держав.

3.1.14. Готує і надсилає до слідчих підрозділів огляди, аналізи, методичні рекомендації, акти з питань організації слідчої роботи.

3.1.15. Здійснює контроль за використанням слідчими криміналістичної та іншої організаційної техніки.

3.1.16. Забезпечує систематизацію чинного законодавства України для застосування слідчими в практичній діяльності.

3.1.17. Проводить наради, семінари, конференції з питань удосконалення роботи органів досудового розслідування, організації взаємодії з органами й підрозділами органів внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами щодо виявлення і розслідування кримінальних правопорушень.

3.1.18. Організовує прийом громадян, своєчасний розгляд їх заяв, скарг, листів, пропозицій з питань, які належать до компетенції органів досудового розслідування, уживає заходів щодо покращання цієї роботи в слідчому управлінні (відділі) ГУМВС, УМВС та підпорядкованих йому органах досудового розслідування.

3.1.19. Уживає організаційних і практичних заходів щодо комплектування органів досудового розслідування, виховання і професійної підготовки слідчих та підвищення їх кваліфікації.

3.1.20. Проводить в установленому порядку службові розслідування (перевірки) за поданнями прокурора, ухвалами слідчого судді, суду, скаргами, заявами громадян та повідомленнями, що надійшли з підпорядкованих слідчих підрозділів, про порушення слідчими вимог кримінального процесуального законодавства.

3.2. На слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС не може бути покладено виконання функцій, не передбачених чинним законодавством України і цим Положенням.

IV. Повноваження першого заступника начальника ГУМВС, УМВС - начальника слідчого управління (відділу)

4.1. Крім повноважень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, перший заступник начальника ГУМВС, УМВС - начальник слідчого управління (відділу):

4.1.1. Здійснює керівництво ГУМВС, УМВС у межах делегованих йому начальником ГУМВС, УМВС повноважень.

4.1.2. Керує діяльністю слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС і органів досудового розслідування, є відповідальним за організацію і забезпечення виконання покладених на них завдань, дотримання ними вимог чинного законодавства України, а також письмових вказівок прокуратури, рішень суду з питань діяльності органів досудового розслідування.

4.1.3. Представляє слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС, а за дорученням начальника ГУМВС, УМВС – головне управління (управління) в органах державної влади, місцевого самоврядування, в інших установах і організаціях.

4.1.4. Визначає першочергові завдання за напрямами діяльності ГУМВС, УМВС та слідчого управління (відділу), приймає відповідні рішення стосовно якісного та своєчасного їх виконання.

4.1.5. Підписує від імені ГУМВС, УМВС листи, звернення, повідомлення та інші документи з питань проведення досудового розслідування, за винятком тих, що надсилаються на ім’я Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України.

4.1.6. У межах повноважень приймає рішення та дає доручення, організовує та контролює їх виконання. Дає вказівки з питань організації роботи органів досудового розслідування, які є обов’язковими для виконання керівниками органів і підрозділів внутрішніх справ ГУМВС, УМВС.

4.1.7. Бере участь у підготовці поточних та перспективних планів роботи ГУМВС, УМВС, затверджує плани роботи слідчого управління (відділу), безпосередньо здійснює контроль за виконанням запланованих заходів.

4.1.8. Безпосередньо організовує та проводить перевірку діяльності підрозділів органів досудового розслідування, їх керівників, а також окремих слідчих.

4.1.9. Організовує та забезпечує постійний моніторинг стану оперативної обстановки на території обслуговування й реагування на її зміни, оперативне інформування начальника ГУМВС, УМВС про стан правопорядку та боротьби зі злочинністю, наявні проблеми і пропозиції щодо їх розв’язання.

4.1.10. Організовує та забезпечує взаємодію органів досудового розслідування та оперативних підрозділів (карного розшуку, боротьби з економічною злочинністю, боротьби з організованою злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей, оперативної служби та оперативно-технічних засобів) ГУМВС, УМВС щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про їх учинення. Забезпечує ефективне використання слідчими оперативної інформації при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду.

4.1.11. Організовує та забезпечує взаємодію слідчих з органами, що здійснюють експертну діяльність, органами прокуратури і суду.

4.1.12. Здійснює організаційно-методичне керівництво підпорядкованими органами досудового розслідування. Забезпечує надання методичної та практичної допомоги в досудовому розслідуванні складних, багатоепізодних кримінальних правопорушень.

4.1.13. Запобігає фактам утручання в процесуальну діяльність слідчих осіб, що не мають на те законних повноважень, а також залучення слідчих для охорони громадського порядку, проведення профілактичних операцій та інших заходів, не пов’язаних з безпосереднім досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень. За кожним таким фактом організовує проведення службового розслідування та вживає заходів дисциплінарного впливу до винних службових осіб.

4.1.14. Особисто виїжджає на місця вчинення вмисних убивств, інших особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликають значний суспільний резонанс. При цьому керує роботою слідчо-оперативної групи під час огляду місця події. У разі необхідності приймає рішення про залучення до огляду місця події криміналістичної лабораторії.

4.1.15. У встановленому порядку витребовує з органів досудового розслідування необхідні відомості, документи і матеріали, кримінальні провадження, дає в них письмові вказівки слідчим і забезпечує контроль за їх виконанням.

4.1.16. У межах повноважень має право доступу до відомостей, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

4.1.17. Заслуховує на оперативних нарадах звіти керівників структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, міських, районних, лінійних управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС, працівників органів досудового розслідування та інших підрозділів органів внутрішніх справ з питань розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі стану взаємодії служб на цьому напрямі, виконання оперативними підрозділами доручень слідчих щодо здійснення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, уживає заходів щодо усунення недоліків на цьому напрямі діяльності.

4.1.18. Розглядає клопотання слідчих про продовження строку досудового розслідування понад 3 місяці та особисто представляє їх перед прокурором Автономної Республіки Крим, прокурором області, міст Києва, Севастополя чи прирівняним до нього прокурором або його заступником.

4.1.19. Визначає слідчих, спеціально уповноважених на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.

4.1.20. Організовує облік, зберігання, видачу та інвентаризацію кримінальних проваджень у слідчому управлінні (відділі) ГУМВС, УМВС. Визначає відповідальних за зберігання кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких зупинено на підставі пункту 2 частини першої статті 280 КПК.

4.1.21. Контролює дотримання в органах внутрішніх справ установленого порядку тимчасового вилучення речей, документів, грошей тощо; обліку, зберігання, передачі, повернення та знищення тимчасово вилученого та арештованого майна, яке використовується як речові докази під час кримінального провадження.

4.1.22. Здійснює роботу із забезпечення повноти та достовірності відомостей про стан, характер, обсяг і результати службової діяльності органів досудового розслідування, своєчасності їх подання до ГСУ МВС України, регулярне їх узагальнення і прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення роботи органів досудового розслідування.

4.1.23. Організовує інформування відповідних органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, про факти затримання осіб.

4.1.24. Організовує висвітлення в засобах масової інформації стану розслідування окремих кримінальних правопорушень з урахуванням таємниці досудового розслідування; актуальних питань діяльності слідчих підрозділів.

4.1.25. Організовує розгляд і вирішення відповідно до чинного законодавства звернень громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, що надходять до ГУМВС, УМВС у зв’язку з провадженням досудового розслідування та з інших питань, що стосуються діяльності органів досудового розслідування, забезпечує контроль за цією роботою, здійснює особистий прийом громадян у ГУМВС, УМВС.

4.1.26. Затверджує положення про структурні підрозділи слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, визначає обов’язки своїх заступників, завдання структурних підрозділів слідчого управління (відділу), затверджує функціональні обов’язки підпорядкованих працівників.

4.1.27. Організовує добір, розстановку і навчання кадрів органів досудового розслідування в системі службової підготовки.

4.1.28. Вносить у встановленому порядку начальникові ГУМВС, УМВС пропозиції щодо прийому на службу до органів внутрішніх справ, подання про призначення на посади, звільнення з посад та/або органів внутрішніх справ (за винятком звільнення зі служби осіб старшого начальницького складу зі спеціальним званням „полковник міліції”, які звільняються зі служби в органах внутрішніх справ Міністром внутрішніх справ України відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114) своїх заступників, начальників структурних підрозділів слідчого управління (відділу), їх заступників, старших слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих, слідчих, помічників слідчих та інших працівників слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, перших заступників начальників територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України - начальників слідчих відділів (відділень), їх заступників, старших слідчих, слідчих, помічників слідчих та інших працівників слідчих підрозділів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.

4.1.29. Вносить начальникові ГУМВС, УМВС подання про присвоєння особам начальницького складу підрозділів органів досудового розслідування чергових спеціальних звань до звання „підполковник міліції” включно, а також присвоєння державним службовцям відповідних рангів.

4.1.30. Вносить начальникові ГСУ МВС України для подальшої доповіді Міністрові внутрішніх справ України подання про присвоєння працівникам слідчих підрозділів спеціального звання „полковник міліції”, спеціальних звань достроково або на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого займаною посадою.

4.1.31. Організовує роботу атестаційної комісії з розгляду атестацій на працівників слідчого управління (відділу), управління (відділу) інформаційно-аналітичного забезпечення, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, слідчих підрозділів, проводить атестування працівників органів досудового розслідування відповідно до вимог Закону України „Про професійний розвиток працівників”, а осіб рядового і начальницького складу органів досудового розслідування відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114.

4.1.32. Вносить начальникові ГУМВС, УМВС (розпоряднику коштів)пропозиції про встановлення окладів, надбавок, доплат, підвищень та премій працівникам органів досудового розслідування.

4.1.33. З урахуванням оперативної обстановки, навантаження та інших обставин вносить начальникові ГУМВС, УМВС пропозиції щодо змін у штатах та перерозподілу штатного розпису слідчих підрозділів.

4.1.34. Порушує клопотання перед начальником ГУМВС, УМВС щодо заохочення особового складу або накладення дисциплінарних стягнень та самостійно накладає дисциплінарні стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ та нормативно-правових актів МВС України.

4.1.35. Приймає рішення про направлення працівників слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС у відрядження та надання їм відпусток.

4.1.36. Бере безпосередню участь у вирішенні питань щодо соціального забезпечення і побутового влаштування працівників слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС.

4.1.37. Є відповідальним за стан службової дисципліни та професійної підготовки працівників органів досудового розслідування.

4.1.38. Забезпечує удосконалення професійного рівня працівників підрозділів досудового розслідування шляхом щорічного замовлення навчальних місць у системі післядипломної освіти та направлення працівників до вищих навчальних закладів для навчання відповідно до затверджених планів-рознарядок. Сприяє вищим навчальним закладам МВС України в удосконаленні навчально-методичних матеріалів з підвищення кваліфікації працівників органів досудового розслідування, особисто проводить заняття в системі післядипломної освіти за тематикою, що належить до його компетенції.

4.1.39. Забезпечує взаємодію з навчальними закладами МВС України з питань відбору кандидатів на навчання, організації та проведення практичної підготовки курсантів (слухачів) у підрозділах досудового розслідування та розподілу випускників. Здійснює контроль за повнотою виконання програм практики (стажування) курсантами та слухачами вищих навчальних закладів МВС України, направленими для проходження практичної підготовки до органів досудового розслідування.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...