Главная Обратная связь

Дисциплины:


Права і обов'язки землекористувачівЮридичний зміст поняття "користування земельними ділянка­ми" становлять права і обов'язки землекористувачів. У загальному або конкретному вигляді вони включаються до норм інституту пра­ва землекористування, охоплюються конкретними правомочностя-ми землекористувачів і реалізуються у правових відносинах, що де­талізують та доповнюють ці права та обов'язки. Тому їх часто на­зивають суб'єктивними правами і юридичними обов'язками осіб, які є землекористувачами.

У правовому інституті землекористування в узагальненому ви­гляді відображені основні права й обов'язки землекористувачів. Так, згідно з ч. 1 ст. 95 ЗК землекористувачі, якщо інше не перед­бачено законом або договором, мають право: самостійно господа­рювати на землі; власності на посіви і насадження сільськогоспо­дарських та інших культур та на вироблену сільськогосподарську продукцію; використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні ко­палини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі; на відшкодування збитків у випадках, передбаче­них законом; споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі та споруди. Ці права поширюються на усіх землекористу­вачів незалежно від підстав та видів користування землею.

Треба звернути увагу на те, що лише деякі з перелічених вище прав збігаються з правами власників земельних ділянок, які є більш широкими. Крім того, у переліку відсутня вказівка на правомоч­ності володіння та користування земельною ділянкою, що безпосе­редньо притаманні землекористуванню. Проте вони реально ро­зуміються, оскільки без володіння ними немає і самого права зем­лекористування. Однак при цьому важливе значення має положен­ня ч. 2 зазначеної статті про те, що порушені права землекористу­вачів підлягають відновленню у порядку, встановленому законом.

Як відомо, суб'єктивним правам кореспондують відповідні юри­дичні обов'язки. Тому ч. 1 ст. 96 ЗК покладає на землекористувачів такі обов'язки: забезпечувати використання землі за цільовим при­значенням; додержувати вимог законодавства про охорону довкілля; своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату; не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі; своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у поряд­ку, встановленому законом; дотримувати правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охо­ронних зон; зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, ме­режі зрошувальних і осушувальних систем. Наведений перелік та­кож не є вичерпним. Земельним законом передбачені й інші обов'язки землекористувачів.Поряд із правами й обов'язками, що поширюються на всіх зем­лекористувачів, у земельному законі передбачені права та обов'яз­ки, пов'язані з використанням земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт. Так, відповідно до ст. 97 ЗК підприємства, установи та організації, які здійснюють геологознімальні, пошу­кові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити їх на підставі угоди з власником землі або за погодженням із земле­користувачем з визначенням строків та місця проведення таких робіт.

Проведення розвідувальних робіт на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток дозволяється у виняткових ви­падках за рішенням Кабінету Міністрів України. Підприємства, ус­танови та організації, які проводять розвідувальні роботи, зо­бов'язані відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, в тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у попередній стан.

Широке коло прав землекористувачів закріплене у спеціальних законах, що регулюють окремі види користування земельними ділянками або закріплюють однорідні групи земельних відносин. До таких прав належать, наприклад, право орендаря земельної ділянки на її переважне придбання у власність або право орендо­давця на збільшення розміру орендної плати у разі підвищення зе­мельного податку, що передбачені статтями 10 та 21 Закону "Про оренду землі". У спеціальних законах перелічені й юридичні обов'язки, які покладаються на землекористувачів. Так, згідно зі ст. 25 Закону "Про меліорацію земель" землекористувачі зобов'язані зберігати та відтворювати родючість грунтів, біологічну різно­манітність та екологічну рівновагу в навколишньому природному середовищі. Як і загальні права й обов'язки землекористувачів, пе­редбачені у спеціальних законах права можуть здійснюватися, а обов'язки виконуватися в силу їх прямого надання чи покладення законом або реалізовуватися за допомогою вступу в конкретні пра­вовідносини шляхом укладання відповідних договорів та інших угод.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...