Главная Обратная связь

Дисциплины:


Затверджено на засіданні кафедри екологічного права. Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.ВПротокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 4

 

1. В матеріальному аспекті під джерелами права розуміють:

а) соціально-економічні умови життя суспільства, які детермінують правотворчу діяльність органів державної (публічної) влади та обумовлюють її результат – зміст права як регулятора суспільних відносин;

б) способи та форми правотворчої діяльності органів публічної влади, результатом якої є правові акти, що містять правові норми;

в) зовнішня форма вираження загальновизнаних правил поведінки, які є обов’язковими для дотримання, виконання та слідування всіма особами, що мають юридичний зв'язок із державою (громадянство) чи перебувають на суверенній території;

г) сукупність нормативно-правових актів в галузі земельного права.

2. Чи обов’язково посвідчувати договір оренди землі нотаріально:

а) так;

б) ні;

в) за бажанням однієї із сторін;

г) лише у випадках визначених законодавством.

3. Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

а) припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

б) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

в) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

г) систематична несплата земельного податку.

4. Назвіть максимальний строк дії договору оренди землі:

а) 25 років;

б) 45 років;

в) 50 років;

г) 40 років.

5. Власники і користувачі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов‘язані:

а) забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, заростання бур‘янами та чагарниками;

б) забезпечувати вирощування певних сільськогосподарських культур на своїй території;

в) забезпечувати здійснення будівництва промислових підприємств;

г) здійснювати господарську діяльність без врахування необхідності охорони родючості ґрунтів.

6. Зазначте поняття земельного податку:

а) капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

б) грошові надходження від реалізації прав на земельну ділянку;

в) обов`язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельною ділянкою;г) плата за використання земельних ділянок на умовах оренди.

7. Проведення моніторингу земель і ґрунтів не передбачає:

а) своєчасне виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів;

б) збереження і відтворення родючості ґрунтів;

в) визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками;

г) попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу.

8. Зміст землеустрою передбачає:

а) визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів;

б) облік кількості земель;

в) розробку загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель;

г) облік якості земель.

9. Термін розгляду земельних спорів з дня подання заяви однієї із сторін органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування становить:

а) 2 тижні;

б) 1 місяць;

в) 10 днів;

г) 2 місяці.

10. Який вид відповідальності передбачено за непроведення рекультивації порушених земель:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...