Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) договір оренди землі, зареєстрований відповідно до закону5. Власники земельних ділянок зобов‘язані:

а) зберігати однаковий зовнішній вигляд земельної ділянки;

б) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

в) зберігати у первісному стані наявні на ділянці загальнодержавні корисні копалини;

г) зберігати радіоактивні відходи та відходи виробництва.

6. Вкажіть, чи переглядається орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних і юридичних осіб:

а)не переглядається;

б) переглядається за згодою сторін;

в) переглядається один раз на рік;

г) переглядається один раз на три роки.

7. Зазначте, що є підставою проведення землеустрою:

а) ліцензія на проведення землевпорядних робіт;

б) дозвіл, виданий розробнику документації із землеустрою;

в) укладений договір між юридичною особою та розробником документації із землеустрою;

г) клопотання власника земельної ділянки.

8. Консервація земель визначається як:

а) припинення господарського використання на визначений термін та залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель;

б) припинення господарського використання без визначеного терміну, залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель;

в) зупинення господарського використання деградованих і малопродуктивних земель;

г) обмежене використання деградованих і малопродуктивних земель.

9. У яких випадках може мати місце повторне відкладання розгляду спору:

а)повторно розгляд спору не може бути відкладений;

б) лише з поважних причин;

в) за бажанням однієї із сторін;

г) на розсуд органу, який вирішує спір.

10. Відповідно до Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи не несуть юридичну відповідальність за такі порушення:

а) не проведення рекультивації порушених земель;

б) не використання земельної ділянки на протязі 2 років;

в) самовільне відхилення від проектів землеустрою;

г) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням.

 

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 7

1. Відповідно до Закону України «Про охорону земель» ґрунт розглядається як:а) поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею;

б) частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

в) природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості;

г) сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.

2. На підстави аукціону громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель:а) всіх форм власності;б) лише приватної власності; в) державної та комунальної власності; г) не набувають.3. За рішенням суду земельна ділянка може надаватися:

а) для будівництва індивідуального житлового будинку;

б) для ведення фермерського господарства;

в) у разі визнання незаконним рішення ради щодо відмови в наданні земельної ділянки;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...