Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) не може надаватися4. Зазначте, що є підставою виникнення права загального землекористування:

а) складна сукупність юридичних дій;

б) юридичний факт;

в) державний акт на користування земельної ділянкою;

г) договір оренди земельної ділянки;

5. Власники земельних ділянок мають обов‘язок:

а) дотримуватись правил дорожнього руху при використанні земельних ділянок;

б) дотримуватись сільськогосподарських вимог та правил реалізації товарної продукції;

в) встановлювати обмеження для реалізації своїх земельних прав;

Г) дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов‘язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.

6. Вкажіть, чи компенсує орендодавець земельної ділянки витрати орендарю на її поліпшення:

а)орендодавець не компенсує витрати орендаря на її поліпшення;

б) орендодавець завжди компенсує витрати орендаря на її поліпшення;

в) компенсує, якщо орендар поліпшив земельну ділянку за власні кошти за письмовою згодою орендодавця;

г) компенсує витрати, якщо орендар поліпшив земельну ділянку за свій рахунок.

7. Зазначте, чи є обов’язковим розроблення проекту відведення земельної ділянки при зміні її цільового призначення:

а) так; б) при зміні цільового призначення проект відведення земельної ділянки не розробляється; в) так, якщо зміні цільового призначення підлягає її частина; г) так, якщо земельна ділянка розташована у межах населеного пункту.

8. Вивезення ґрунтової маси за межі території України:

а) забороняється у будь-яких випадках;

б) не забороняється;

в) дозволяється при наявності спеціального дозволу;

Г) забороняється, крім зразків для проведення наукових досліджень.

9. Земельні спори вирішуються:

а) в судовому та позасудовому порядку;

б) виключно в судовому порядку;

в) виключно в позасудовому порядку;

г) в порядку досягнення мирової угоди між суб’єктами спору.

10. Який вид відповідальності передбачено за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

  

БІЛЕТ № 8

1. Ознаками землі як природного ресурсу є:

а) середовище мешкання людей для забезпечення їх життя;

б) незамінність, обмеженість у просторі, локальність і нерухомість;

в) ґрунтова характеристика;

г) родючість, приналежність до майнових об’єктів.

2. Земельний сервітут не може бути встановлений на підставі:

а) договору;

б) закону;

в) усної вимоги власника сусідньої земельної ділянки;

г) рішенням суду.

3. Земельні торги визнані такими, що не відбулися, якщо:

а) суб’єкт підприємницької діяльності вже має земельну ділянку на праві власності;

б) є тільки два покупця;

в) жоден з покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;

г) суб’єкт підприємницької діяльності зареєстрований не за місцем знаходження земельної ділянки.

4. У суб’єктивному розумінні право землекористування розглядається як:

а) інститут Загальної частини екологічного права;

б) сукупність правових норм, що регулюють права і обов’язки землекористувачів та інших осіб;

в) правовідношення;

г) забезпечена і гарантована державою можливість конкретної особи добувати у встановленому законом порядку корисні властивості землі;

5. У разі невиконання орендодавцем або орендарем обов‘язків, передбачених договором або законом, договір оренди землі може бути:

а) продовжений на встановлений законом строк;

б) на вимогу однієї із сторін достроково розірваний за рішенням суду;

в) за згодою сторін переглянутий місцевою радою;

г) перереєстрований в установленому порядку районним відділом земельних ресурсів.

6. Вкажіть суб’єктів, які мають податкові пільги щодо сплати податку:

а) інваліди всіх груп;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

в) фізичні особи при будівництві індивідуальних гаражів;

г) фізичні особи при використанні присадибної земельної ділянки протягом трьох років з моменту її придбання.

7. Ведення моніторингу земель здійснюється:

а) місцевими державними адміністраціями;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами;

Г) уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за участю уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань аграрної політики.

8. Вкажіть суб’єктів, які мають право на подання клопотання щодо проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації:

а) виключно замовник об’єктів державної експертизи;

б) виключно розробник об’єктівдержавної експертизи;

в) замовник чи розробник об’єктів державної експертизи;

г) виключноспеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері державної експертизи.

9. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору в позасудовому порядку:

а) зупиняє розгляд спору остаточно;

б) вказує на необхідність перенесення розгляду спору;

в) не зупиняє розгляд спору і прийняття рішення;

г) вказує на необхідність розгляду спору в судовому порядку.

10. Покладення на правопорушника обов’язку відшкодувати потерпілій стороні майнову шкоду, яка була вчинена внаслідок порушення земельних вимог, передбачає притягнення до:

а) адміністративно-правової відповідальності;

б) земельно-правової відповідальності;

в) кримінальної відповідальності;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...