Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) якщо стан еродованих та деградованих земель порушений з їх вини7. Вкажіть, у якому випадку при зміні цільового призначення земельної ділянки здійснюється перепогодження проекту її відведення з органами виконавчої влади: а) перепогодження проекту відведення земельної ділянки з органами виконавчої влади при зміні її цільового призначення завжди є обов’язковим; б) якщо зміні цільового призначення підлягає частина земельної ділянки; в) якщо зміні цільового призначення підлягає вся земельна ділянка; г) якщо проект її відведення було складено державною землевпорядною організацією.

8. Визначте, контроль за використанням та охороною земель, який не відноситься до його видів:

а) державний;

б) самоврядний;

в) громадський;

Г) відомчий.

Які види спорів можуть бути вирішені органами місцевого самоврядування?

а) спори, щодо володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;

б) спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей;

в) спори щодо розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів;

Г) земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

10. За які злочини у сфері земельних відносин настає кримінальна відповідальність:

а)за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань;

б) непроведення рекультивації порушених земель;

в) зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту;

Г) забруднення або псування земель.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 12

1. Об’єктом державного контролю за використанням та охороною земель є:

а) земельні ділянки;

б) землі природно-заповітного фонду;

в) всі землі в межах України;

г) земельні ділянки, надані у приватну власність.

2. Виберіть невірну відповідь. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом:а) визнання прав;

б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;

в) застосування судом акту органа державної влади або місцевого самоврядування;

г) відшкодування збитків.

3. Розмір земельної ділянки, яка надається громадянам у власність для будівництва індивідуального житлового будинку в містах:

а) до 0,6 га;

б) до 0,10 га;

в) до 0,12 га;

г) до 0,15 га.

4. Право земельного сервітуту це:

а) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

б) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;

в) виключне право власника земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

г)право власника або землекористувача земельної ділянки на користування чужою земельною ділянкою для цілей передбачених земельним законодавством;

5. Орендодавець за умовами договору оренди земельної ділянки зобов‘язаний:

а) не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

б) не попереджати орендаря про зміни у стані земельної ділянки;

в) не погрожувати орендарю збільшити орендну плату;

г) не вчиняти дій, які б сприяли реалізації прав третіх осіб щодо орендованої ділянки.

6. Вкажіть, що отримують власники землі та землекористувачі внаслідок тимчасової консервації деградованих та малопродуктивних земель:

а) компенсацію;

б) податкові та кредитні пільги;

в) зменшення податку;

г) звільнення від плати за землю.

 

 

7. Зазначте суб’єктів, які мають право розглядати і затверджувати робочі землевпорядні проекти, пов’язані з докорінним поліпшенням та охороною земель:

а)відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які надають і вилучають земельні ділянки;

б) замовники відповідних проектів;

в) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) виключно сільські, селищні, міські ради та районні державні адміністрації.

8. До форм консервації земель належать:

а) заболочення;

б) заліснення;

в) зняття ґрунтового шару;

г) меліорація.

9. Прийняте рішення передається сторонам:

а) у місячний термін;

б) у 10 денний термін;

в) 5-денний термін;

г) в день прийняття рішення.

10. Визнаються недійсними за рішенням суду:

а) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок;

б) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу та дарування, земельних ділянок;

в) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку застави, обміну земельних ділянок;

г) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку, обміну земельних ділянок.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...