Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які види земельних спорів вирішуються виключно судом?а) земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей;

б) земельні спори, які виникають з приводу додержання громадянами правил добросусідства;

в) земельні спори щодо розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів;

г) земельні спори щодо розмежування меж районів у містах.

10. Суб’єктом земельного правопорушення є:

а) особа, яка його вчинила;

б) фізична особа, яка його вчинила;

в) деліктоздатна особа, яка його вчинила;

г) юридична та фізична особа.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 15

1. Використання земель не за цільовим призначенням це:

а) невикористання земельної ділянки, крім реалізації науково обґрунтованих проектних рішень, або фактичне використання земельної ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню, встановленому при передачі земельної ділянки у власність чи наданні в користування, в тому числі в оренду, а також недодержання режиму використання земельної ділянки або її частини в разі встановлення обмежень (обтяжень);

б) використання не відповідає вимогам чинного земельного законодавства;

в) систематичне не використання земельної ділянки, наданої для відповідної мети;

г) невиконання вимог використання земель відповідно до договору.

2. В якому випадку право постійного користування на декілька земельних ділянок, може посвідчуватися одним державним актом:

а) при вилученні для суспільних потреб;

б) при надані під будівництво та обслуговування лінійних об’єктів;

в) за рішенням суду;

г)при зміні постійного користувача однієї земельної ділянки.

3. Примусове припинення прав на земельну ділянку за використання її не за цільовим призначенням здійснюється:

а) місцевими Радами;

б) органами Держкомзему України на місцях;

в) в судовому порядку;

г) райдержадміністрацією.

4. Об’єктом постійного землекористування є:

а) лише земельна ділянка державної власності;

б) земельна ділянка державної або комунальної власності;в) земельна частка ( пай);

г) земельна ділянка держаної, комунальної або приватної власності.

5. Власники земельних ділянок зобов‘язані:

а) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

б) не перешкоджати іншим суб‘єктам, коли вони збирають на ділянці плоди та ягоди;

в) не порушувати питання про зміну цільового призначення земельної ділянки;

г) не погіршувати настрій працівникам органів державного контролю.

6. Зазначте, в якому випадку орендодавець має право на відшкодування збитків від орендаря:

а)якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився внаслідок стихійного лиха;

б) якщо орендар не здійснював заходи щодо раціонального використання земельної ділянки;

в) якщо погіршились корисні властивості земельної ділянки, які пов`язані із зміною її стану;

г) якщо договором оренди передбачено відшкодування таких збитків.

 

7. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою здійснюється:

а) замовниками документації із землеустрою і передбачає перевірку повноти та якості виконання заходів із землеустрою, окремих рішень, передбачених цією документацією;

б) розробниками документації із землеустрою і передбачає перевірку дотримання замовником вартості виконаних робіт;

в) розробниками документації із землеустрою і передбачає перевірку повноти та якості виконання заходів із землеустрою, окремих рішень, передбачених цією документацією, а також вимог нормативно-правових актів з питань землеустрою;

г) замовниками документації із землеустрою щодо перевірки дотримання розробником документації вимог нормативно-правових актів з питань землеустрою.
8. Визначте, що не відноситься до нормативів в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів:

а) гранично допустиме забруднення земель;

б) якісний стан ґрунтів;

в) кількісний стан ґрунтів;

г) показники деградації земель та ґрунтів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...