Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) не має такого права5. На власників земельних ділянок покладено обов‘язок:

а) один раз на місяць складати звіт про методи використання земельної ділянки;

б) своєчасно надавати інформацію органам внутрішніх справ про якісний стан ґрунтів;

в) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;

г) періодично звітувати про якість посівів та насаджених сільськогосподарських культур.

6. Вкажіть, за який рахунок здійснюються заходи щодо приведення самовільно зайнятих земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будівельних споруд:

а) за рахунок власників землі або землекористувачів;

б) за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки;

в) за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки та землевласників;

г) за рахунок місцевого бюджету.

7. Зазначте, що є об’єктом землеустрою:

а) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

б) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

в) територія адміністративно-територіальних утворень;

г) організація землеустрою.

8. З метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів моніторинг ґрунтів ведеться на:

а) землях лісогосподарського призначення;

б) землях сільськогосподарського призначення;

в) водного фонду;

г) природно-заповідного фонду.

Чи мають право сторони, які беруть участь у земельному спорі, знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, подавати документи та інші докази, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони та ін.?

а) сторони не мають таких прав;

б) сторони мають такі права;

в) сторони мають такі права з дозволу органу, який вирішує спір;

г) сторона має такі права, якщо інша не заперечує проти цього.

10. За яке земельне правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність:

а) знищення межових знаків;

б) укладення угод з порушенням земельного законодавства;

в) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;

г) самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 18

1. Інститутами земельного права є:

а) цивільно-правові та земельно-правові відносини, в які вступають громадяни, юридичні особи і держава;

б) нормативно-правові акти;

в)групи однорідних правових норм у земельній сфері, що об’єднуються за змістом;

г) сукупність нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини.

2. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюються:

а) за рішенням суду;

б) за згодою всіх співвласників згідно з договором;

в) за бажанням співвласників;

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...