Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) Державною податковою службою7. Вкажіть, чи зобов’язані власники землі та землекористувачі при здійсненні землеустрою забезпечити доступ розробникам документації із землеустрою до своїх земельних ділянок:

а) виключно землекористувачі;

б) виключно орендарі земельних ділянок за згодою власника;

в) так;

г) виключно власники земельних ділянок.

8. Забруднені небезпечними речовинами земельні ділянки:

а) використовуються з дотриманням встановлених обмежень, вимог щодо їх небезпечного впливу на здоров’я людини та довкілля;

б) використовуються за дозволом органів виконавчої влади;

в) використовуються;

г) не використовуються.

Які види земельних спорів вирішуються виключно органами місцевого самоврядування?

а) позасудовий порядок вирішення земельного спору є правом особи, а не обов’язком. Всі земельні спори без виключення можуть бути вирішені в судовому порядку;

б) земельні спори щодо розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів;

в) земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів;

г) земельні спори з приводу розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності юридичних осіб.

10. Закон України « Про охорону земель» визначає:

а) правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля;

б) правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і спрямований на забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля;

в) засади правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації земель, використання меліорованих земель і меліоративних систем, та повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері меліорації земель і спрямований на забезпечення екологічної безпеки меліоративних систем та захисту суспільних інтересів;

г) правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 25

1. Визначити сутність запобіжно-стимулюючої функції земельного права:

а) регулювання земельних відносин, їх організацію та охорону, їх стан і тенденцію розвитку на основі чинного земельного законодавства, результатів аналізу та практики застосування земельно-правових норм;

б) запобігання земельним правопорушенням;

в) створення умов для активних дій учасників земельних правовідносин;

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...