Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) звільняються новостворені фермерські господарства протягом трьох років7. Зазначте суб’єктів, які мають право приймати рішення щодо внесення змін до землевпорядних проектів:

а) власники землі та землекористувачі;

б) виключно власники землі або органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;

в) виключно органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;

г) виключно центральний виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи залежно від місцезнаходження земельної ділянки.

8. Спори, що виникають при здійсненні землеустрою, вирішуються:а)виключно в позасудовому порядку; б) виключно Державним агентством земельних ресурсів України; в) у судовому порядку; г) органами місцевого самоврядування.

9. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються:

а) Верховною Радою України;

б) Мінприроди;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Державним агентством земельних ресурсів України.

10. Земельні спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей можуть бути вирішені:

а) виключно органами місцевого самоврядування;

б) виключно Державним агентством земельних ресурсів України;

в) державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель;

Г) виключно в судовому порядку.

 

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 27

1. Земельне право як навчальна дисципліна являє собою:

а) сукупність правових інститутів, кожний з яких складається з групи юридичних норм, що регулюють однорідні земельні відносини, які характеризуються певною єдністю;

б) систему знань та інформації про основні положення і зміст земельного права;

в) систему знань про суспільні процеси та проблеми, пов’язані з регулюванням земельних відносин;

г) сукупність земельно-правових норм.

2. Чи може бути внесено до статутного фонду право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності: а) не може; б) може; в) у випадках визначених законом; г) за письмовою згодою з відповідним державним органом.

3. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної власності, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та комунальної власності провадиться:а) місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень;

б) державними органами приватизації;

в) суб’єктами підприємницької діяльності, які мають відповідну ліцензію;

г) тендерними комітетами.

4. Вкажіть суб’єктів, які можуть встановлювати земельні сервітути:

а) виключно суди;

б) органи місцевого самоврядування або органи державної влади;

в) зацікавлені сторони;

г) всі суб’єкти, які вказані в пунктах 1, 2, і 3 цього питання.

5. Орендар земельної ділянки зобов‘язаний:

а) дотримуватися режиму використання континентального шельфу України;

б) дотримуватися режиму податкової звітності приватного підприємця;

в) дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

г) дотримуватися порад орендодавця щодо використання земельної ділянки.

6. Зазначте, що розуміється під ставкою земельного податку:

а)капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

б) фіксований платіж за використання земельної ділянки;

в) законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої ділянки;

г) обов`язковий податок, який визначається сторонами договору при використання землі.

7. Контроль за використанням та охороною земель полягає у:

а) забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України;

б) системі спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів;

в) єдиній державній системі земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками і містить сукупність відомостей і документів про місце знаходження та правовий режим зазначених ділянок, кількісну і якісну характеристику та ін.;

г) сукупності соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин.

8. Проект відведення земельної ділянки підлягає обов’язковому погодженню:

а)із суміжними землекористувачами;

б) з пожежними органами;

в) з Комісією з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

г) з органами, вказаними в п.1, 2 і 3 цього питання, а також з органом по земельних ресурсах.

9. Зазначте суб’єктів, які мають право розглядати і затверджувати техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель:

а)замовники відповідної землевпорядної документації;

б) відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування;

в) територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

10. Земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у власності громадян і юридичних осіб, можуть бути вирішені:

а) Державною інспекцією сільського господарства України;

б) виключно в судовому порядку;

в) органами місцевого самоврядування;

г) органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...