Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) не справляється плата до вступу їх у пору плодоношення7. Встановлення державного кордону України здійснюється:

а) комісією, створеною Кабінетом Міністрів України;

б) комісією, створеною Кабінетом Міністрів України за узгодженням з відповідною комісією суміжної держави;

в) за рішеннями Кабінету Міністрів України за рішенням комісії, створеної Кабінетом Міністрів України;

г) за рішеннями Верховної Ради та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.

8. Землевласники і землекористувачі за земельні ділянки, на яких виконуються роботи з консервації земель:

а) звільняються від сплати за землю на період тимчасової консервації таких земель;

б) звільняються від сплати за землю і після закінчення строку консервації землі;

в) не звільняються від сплати за землю;

г) сплачують 50 % податку на зазначені земельні ділянки.

9. Земельні спори з приводу розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів можуть бути вирішені:

а)органами місцевого самоврядування;

б) органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів або судом;

в) виключно в судовому порядку;

г) виключно Державним агентством земельних ресурсів України.

10. Що є підставою для пред’явлення позову про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням земельного законодавства? а) зобов’язання, що виникає внаслідок заподіяння такої шкоди організації або громадянину; б) рішення органу місцевого самоврядування; в) рішення органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів; г) подання Державної інспекції сільського господарства України.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 29

1. Санкціонуючий метод земельного права полягає у тому, що:

а) суб’єкту земельних відносин надається можливість вибору альтернативної поведінки залежно від поставленої мети;

б) суб’єкту земельних відносин надаються відповідні права та свободи;

в) рішення про реалізацію своїх земельних повноважень суб’єкт земельних відносин приймає самостійно, але воно набуває юридичної сили лише після його затвердження відповідним компетентним органом;г) він встановлює обмеження щодо використання земель за цільовим призначенням.

2. Постановою Верховної Ради УРСР від 18.12.1990 р. «Про земельну реформу» відзначалося, що земельна реформа є складовою частиною:

а) аграрної реформи;

б) економічної реформи;

в) політично-економічної реформи;

г) соціально-економічної реформи.

3. Земельні торги проводяться у формі:

а) аукціону;

б) конкурсу;

в) аукціону і конкурсу;

г) не мають форм проведення.

4. Орендодавець за умовами договору оренди земельної ділянки зобов‘язаний:

а) попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об‘єкта оренди;

б) попередити орендаря про кримінальну відповідальність за самовільне заняття земельної ділянки;

в) поставити питання про контроль з боку орендодавця над діями орендаря щодо використання земельної ділянки;

г) попередити орендаря про можливе розірвання договору оренди.

5. Вкажіть, чи звільняються від орендної плати за землю новостворені фермерські господарства:

а)всі новостворені фермерські господарства звільняються від орендної плати;

б) не звільняються;

в) можуть звільнятися протягом року;

г) звільняються протягом трьох років.

6. В якій формі може справлятися орендна плата:

а)грошовій;

б) натуральній;

в) відробітковій (надання послуг);

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...