Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) грошовій, натуральній та відробітковій7. Спори, пов’язані з вилученням (викупом) та вибором земельних ділянок особливо цінних земель вирішуються:

а) у судовому порядку;

б) органами місцевого самоврядування;

в) органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) Кабінетом Міністрів України.

8. Техногенно забруднені землі - це:

а) земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин тощо;

б) землі, забруднені внаслідок господарської діяльності людини, що призвела до деградації земель та її негативного впливу на довкілля і здоров'я людей;

в) земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та інші;

г) сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання за призначенням є економічно неефективним.

9. Зазначте, що представляє собою землеустрій відповідно до Земельного кодексу України:

а) систему спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів;

б) єдину державну систему земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками;

в) сукупність заходів зпорівняльної оцінки якості ґрунтів за їх основними природними властивостями;

Г) сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Чи може виконання рішення щодо земельних спорів бути призупиненим?

а) ні не може;

б) у разі укладення мирової угоди;

в) може бути призупиненим вищестоящим органом або судом;

г) за клопотанням однієї із сторін спору.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 30

1. Різновидом якого методу земельного права являється санкціонований метод :а) диспозитивного;

б) імперативного;

в) делегованого;

г) рекомендаційного.

2. Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» визначає:

а) правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель;

б) правові засади розмежування земель державної та комунальної власності і повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання земельних відносин з метою створення умов для реалізації ними конституційних прав власності на землю, забезпечення національного суверенітету, розвитку матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування;

в) правові засади щодо розподілу земель державної та комунальної власності;

г) правові, економічні та соціальні основи розмежування земель державної та комунальної форми власності.

3. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для індивідуального дачного будівництва в таких розмірах:а) 0,15 га;б) 0, 25 га;в) 0,10 га;г) 0,12 га.

4. Вкажіть, у здійсненні яких правомочностей полягає право постійного користування земельною ділянкою:

а) у праві користування земельною ділянкою;

б) у праві користування і розпорядження земельною ділянкою;

в) у праві користування, володіння і розпорядження земельною ділянкою;

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...