Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рекламні комунікації в добу Київської РусіНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»

Видавничо-поліграфічний інститут

Ректорський контроль весна ’ 2013

Для студентів ІV курсу

КАФЕДРА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

(назва кафедри )

 

6.030303

(код спеціальності)

Реклама та зв’язки з громадськістю

(назва спеціальності)

Історія реклами та зв’язків з громадскістю

(назва дисципліни)

доцент, канд.філос.наукПольська Тамара Дмитрівна

розробник дисципліни ( ПІБ), конт. телефони)

 

 

Затверджую

Завідувач кафедри

 

_______________ Тріщук О. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Року

Контактні телефони: 406-85-45

Завдання №

Становлення протореклами

1.Що є історико-культурною передумовою становлення реклами.?
Відповідь :Проторекламні процеси - необхідна історико-культурна передумова становлення професійної рекламної діяльності.
2.На чому базується протореклама?
Відповідь :протореклама базується на знаковій функції демонстрування і символізації.
3. Що такє явище символізації на ранніх етапах культури?
Відповідь : явище символізації-це наділення предметів і знаків додатковими смислами, деколи вельми далекими від їх вихідних значень. В першу чергу сакральними (тобто священними).
4. Що входить в поняття культової протореклами?
Відповідь :В культовій проторекламі поєднуються процеси символізації і демонстрування, вони знаходять своє реальне побутування в сукупності ритуалів.

 

Завдання № 2

Розвиток протореклами

1 Дайте визначення протореклами
Відповідь :протореклама-це різноманітні знакові комплекси, наявність яких в культурі сходить до епохи палеоліту. Протореклама-це первинна інтегрована форма комерційних комунікацій.  
2.Які напрями протореклами ви знаєте?  
     
Відповідь :Серед напрямків протореклами найбільш повно в архаїчній культурі представлені такі:сакральна, престижна, ремісницька і протореклама власності.
3. Що такє первісний ритуал?  
Відповідь :Первісній ритуал - це така демонстративна акція, яка покликана свідчити про вірність спільноти споконвічним традиціям, заповітам предків, її неухильному служінню невидимим вищим силам.
4. Чи відносяться до протореклами знаки власності та знаки авторства?
Відповідь :Знаки власності та знаки авторства є варіантами протореклами .Знаки власності виступають в ролі протореклами в тих випадках, коли наносяться на живі або неживі об'єкти з демонстративною метою.

Завдання № 3Теоретична сутність протореклами і реклами

1. Чи є протореклама і непряма реклама близькими по суті поняттями?
Відповідь :сенс протореклами і непрямої реклами діаметрально протилежний. Проторекламні тексти створювалися без вузькоспеціальних прагматичних цілей, рекламна складова виникала спонтанно на загальнодемонстративній семіотичної основі. Навпаки, непряма реклама, маючи чітку прагматично-вивірену мету, мімікрує, «вбираючись» в форму нейтрально-інформаційних та публіцистичних матеріалів.
2. Які ви знаєте головні функції протореклами?  
Відповідь :демонстративна функція, сакральні функції, функція самоідентифікації індивідуума і співтовариства ,позначення місця індивіда в соціальній ієрархії.

 

3 .Що означає синкретичність протореклами  
Відповідь :Синкретичність - це стан сплавленням, згорнутий текст, коли він висловлює ряд напрямків діяльності і має поліфункціональний характер

 

Завдання № 4

Виділення професійної реклами з проторекламних текстів

 

1. Назвати соціальний фактор формування реклами.
Відповідь :Соціальний фактор формування реклами-культура урбанізму.
2. Визначіть етимологію поняття реклама.
Відповідь :Загальним джерелом поняття загальновизнано вважається латинське дієслово «reclamare» - кричати, вигукувати,що добре відбиває стадію побутування усної словесної реклами.
3. Поясніть відмінність протореклами від реклами, що професійно сформувалася.  
Відповідь :Професійна реклама в умовах античних міст виокремлюється з синкретичних форм протореклами. Професіоналізм - усвідомлене визначення цілей, методів і засобів конкретного напрямку діяльності.
4. Чи існують форми демонстративного поведінки в наш час?  
Відповідь :подібні форми рекламування не втратили своєї значущості з часів Стародавнього Риму ,вони повністю збереглися, отримавши в наші дні позначення престижного споживання.

Завдання № 5

Реклама античності

 

1. Хто були перші перші професіонали рекламної справи?
Відповідь :Глашатаї античності- перші професіонали рекламної справи.
2. В яких формах існувала письмова реклама античності?
Відповідь : Письмова реклама: античності-це графіті, album, римська протогазета.  
3.Які ви знаєте варіанти предметно-образотворчої реклами в античності?    
Відповідь :художні мальовничі вивіски та емблеми ремісників, фірмові знаки, якими мітили свої вироби античні ремісники та предметні і предметно-символічні варіанти.
4. До якої епохи відносяться витоки таких жанрів, як афіша, плакат, торгова марка, рекламна акція?
Відповідь :Витоки таких жанрів, як афіша, плакат, торгова марка, рекламна акція сходять до античності.

Завдання № 6

Реклама і зв’язки з громадскістю античності

 

1. В якому виді мистецтва стародавньої Греції і Риму відпрацьовувалися технології впливу на громадську думку і яких видатних діячів цього цієї сфери ви знаєте?
Відповідь :. Ораторське мистецтво стародавньої Греції і Риму. Демосфен, Аристотель, Платон, Ксенофонт, Цицерон.  

 

2 В яких формах існувала політична реклама античності?
Відповідь :письмові повідомлення, оголошення глашатаїв ,зведення трофейних споруд, скульптурні портрети правителів або героїв з хвалебними написами – елегіями, тріумфальні ходи.
3. Чи були в античності засоби регулювання рекламного процесу ?  
Відповідь :В античній культурі, як грецькій,так і римській, наявні чинники регулювання рекламного процесу з боку владних структур, прагнення домагатися достовірності в рекламних комунікаціях.

 

4. Який крилатий вислів в Стародавньому Римі був символом демократії та значимісті суспільної думки?
Відповідь :. vox populi-vox Dei-глас народу-глас божий

Завдання № 7

Розвиток реклами в період Середньовічяі

 

1.Який період Середньовіччя характеризується загасанням різноманіття комунікативних потоків?
Відповідь :В період Раннього Середньовіччя глибока економічна криза, розпад раніше жвавих торговельних зв'язків, занепад, навіть деградація міського життя обумовлює занепад реклами .
2. З якого століття можна казати про нову стадії урбаністичної культури?  
Відповідь : XI століття характеризується новою стадією урбаністичної культури, бурхливим розвитком ярмаркового фольклору.
3. Які ви знаєтє інституалізовані види масового інформування в період розвинутого Середньовіччя?
Відповідь : Глашатаї і герольди - інституалізовані види масового інформування.
4. Визначіть головні напрями діяльності середньовічних міських глашатаїв.  
Відповідь :головні напрямки офіційного рекламування- комерційне, адміністративно-правове і також перші прояви соціальної реклами .

Завдання № 8

Розвиток усної реклами та торгово-цехової емблематики в період Середньовіччя

 

1 Що є провідною формою рекламування в епоху західноєвропейського середньовіччя?  
ВідповідьПровідною формою рекламування в епоху західноєвропейського середньовіччя є усні інституалізовані і фольклорні варіанти текстів.
2. Які ви знаєте варіанти фольклорної реклами в епоху Середньовіччя?
Відповідь :«Лементи вулиць»,тексти стаціонарних зазивал, ярмарковий фольклор.
3.Які джерела дозволяють аналізувати усну рекламу Середньовіччя?  
Відповідь :збірки текстів «ЛементиПарижа,» «Лементи Лондона »,« Лементи Рима ».  
4. Чим торгово-цехова емблематика відрізняється від геральдики?
Відповідь :цю сферу знакового творчості називають псевдогеральдікой, оскільки тут не діє сувора система нормативів, яка прийнята при складанні родових і державно-політичних гербів.

Завдання № 9

Розвиток реклами і громадських зв'язків в період пізнього Середньовіччя

 

1. Які рекламні комунікації характерні для пізнього Середньовіччя?  
Відповідь :У XV-XVI століттях на території Західної Європи продовжують лідирувати усні форми рекламування. Всі види оперативної усної комунікації продовжують свій переможний хід по ярмарках, міських вулицях.

 

2.Що відносилося до сфери громадських зв'язків Середньовіччя ?  
Відповідь : Цехові демонстративні акції і цехові щорічні свята та демонстративні релігійні процесії.  
3. В яких формах існувала зображувальна реклама періоду Середньовіччя?
Відповідь :Зображувальна реклама даного періоду втілена геральдичною символікою, цеховою і торговою емблематикою, гравірованими летючими листками і мальовничими вивісками.

 

4.Як називалась обманна реклама і де найчастіше вона застосовувалась?
Відповідь : дута реклама (puff-advertsing) Народжується в розпалі ярмаркової метушні.

Завдання № 10

Розвиток реклами в період пізнього Середньовіччя

 

1 Чи існували у Середньовіччі передплакатні жанри реклами?
Відповідь : Розвиток фрескового і монументального церковного і світського живопису створює передумови становлення плакатного жанру в рекламному процесі.

 

2.Чи існували в Середньовіччі способи регулювання рекламної комунікації?
Різноманітні способи регулювання рекламної комунікації з боку міської адміністрації доповнюються саморегулюванням такої в рамках корпоративних об'єднань.  
3. Які нові рекламні жанри виникли у період пізнього Середньовіччя?
Відповідь :У період пізнього Середньовіччя відбувається нарощування вербальної письмової реклами і побутування на цій основі жанрів листівки, афіші та каталогу манускриптів.

 

4. Які види релігійної реклами існували в західноєвропейському Середньовіччі?  
Відповідьпаломництво по святих місцях, конфесійне суперництво в архітектурі та оздобленні храмів,процеси демонстративності - включення в сюжети священних картин зображень донаторів.

Завдання № 11

Переворот в тиражуванні інформації

1. Що культурологи назвали третьою інформаційною революцією?
Відповідь :технічний переворот у сфері масових комунікацій.-винахід друкарського верстата Іоганном Гутенбергом справив величезний вплив на розвиток західноєвропейської цивілізації.
2. Що спричинило новий підйом рекламної діяльності в Європі?
Відповідь :Типографське тиражування інформації в Західній Європі стало якісно новим етапом у розвитку рекламного процесу.
3.Які нові рекламні жанри виникли в XV-XVI ст.?  
Відповідь: Сформувались нові рекламні жанри друкованого оголошення, каталогу, проспекту, прейскуранта, друкованого летючого листка і друкованої афіші.

 

4. Що було логічним наслідком розвитку друкарства?
Відповідь : виникнення таких видів образотворчої реклами як друкарські емблеми і екслібриси.

Завдання № 12

Розвиток реклами у XV-XVI століттях

 

1.Яка друкарська емблема була першою?
Відповідь : Найпершим відомим нам типографським знаком є «подвійний щит» наступників Йоганна Гутенберга - Йоганна Фуста і Петера Шеффера.  
2. Хто з великих художників Відродження створював екслібриси?  
     
Відповідь :Від епохи Відродження залишилися екслібриси, виконані великими художниками Альбрехтом Дюрером і Лукасом Кранахом Старшим.  

 

 

3. В якому столітті з’явились поняття «титульний лист»?
Відповідь :в останній третині XV століття з’явився титульний лист, як і спеціально вироблена форма заголовка.
4. Який вид конфесійної друкованої реклами був найпоширенішим у XV-XVI століттях?  
Відповідьреклама індульгенцій

 

 

Завдання №13

Розвиток реклами у XVI –XVII століттях

 

1. Які предплакатні види образотворчої реклами XVI-XVIIст. ви знаєте  
Відповідь :гравюра, лубок, настінний живопис.
2. В яких виданнях і в якій країні розпочалася в газетна реклама?
Відповідь : перші рекламні тексти з'явилися в щотижневих лондонських «News»,що видавалась Н. Баттером.
3. Що характеризувало вербальну частину афіші, виконаної друкарським способом?
Відповідьдетальність вербального інформування, стомлююче перерахування подробиць рекламованого видовища.

 

 

4. Кого називають всеєвропейським «батьком реклами»?  
Відповідь :Теофраста Ренодо.

Завдання №14

Виникнення інформаційних бюро та початок журналістики в Європі

1. Які були причини виникнення інформаційних бюро в Європі?
Відповідь : Подальше зростання суспільних потреб в оперативній і загальнодоступній масовій інформації викликав до життя в різних країнах Західної Європи інформаційні бюро.
2. Де було відкрито перше інформаційне бюро в Європі?
Відповідь : згадка про діяльність першого інформаційного бюро в Європі відноситься до Венеції .  

 

3. До якого періоду відноситься початок журналістики в Європі?
.Відповідь: журналістика як соціальний інститут сформувалась в першому десятилітті XVII століття
4. До якого періоду відносяться перші європейські рекламні кампанії?.     .
Відповідь: в середині XVII століття перші європейські рекламні кампанії в Лондоні займалися просуванням колоніальних товарів .

Завдання № 15

Рекламні комунікації в добу Київської Русі

1. Яке державне утворення відіграло роль у становленні української реклами ?
Відповідь :Важливу роль у розвитку української реклами відіграла Київська Русь-перше державне утворення східних слов'ян ,яка підтримувала торговельні відносини практично з усіма країнами Сходу, Центральної і Західної Європи.
2. Які проторекламні символи існували в культурі Київській Русі?  
ВідповідьУ Київській Русі необхідно виділити такі проторекламні символи, якперстені-печатки, торгові пломби, клейма ремісників, золоті печатки у посольських людей і срібні — у купців.  
3. Чим характеризувалась урядова діяльність київських князів по відношенню до торгівлі?
Відповідь : Картина злиття урядової діяльності з торгівлею і торговими інтересами знаходить собі повне підтвердження в договорах київських князів із Візантією: їхній головний зміст складає забезпечення торгових інтересів.
4.Яка система збуту продуктів сільського господарства і ремесел існувала в Київській Русі.?
Відповідь : формувалась система збуту продуктів на міських ринках. Давні літописи вказують на існування в ті часи в Києві двох ринків — "Бабин торжок" у місті Володимира і "Торговище на Подолі".

Завдання № 16

Рекламні і суспільні комунікації в добу Київської Русі

 

1.Чи була розвинута система суспільних та рекламних комунікацій на ранніх етапах становлення державності  

 

Відповідь :Так,вжена ранніх етапах існування державності була розвинута система комунікацій.Так,вулиця Боричів Тік у Києві дістала свою історичну назву як місце, де боричі (бірючі) виступали з оголошеннями перед народом  
2.Про шо свідчать"графіті" на стінах Софійського собору ?
     
Відповідь :настінні "графіті" — понад 300 написів і малюнків- це своєрідні дошки оголошень, місце розміщення давньої рекламної інформації і форма репрезентації громадських зв’язків.

 

3. Які жанри реклами були започатковані у Київській Русі ?  
Відповідь В XI ст. у Київській Русі було започатковано жанри реклами, які через кілька століть називатимуться "фірмовий стиль, рекламна поліграфія, сувенірна рекламна продукція .

 

4. Які історичні події зашкодили розвитку суспільних та рекламних комунікацій?  
ВідповідьМонголо-татарська навала 1240-1242 pp. завдала Київській Русі, що посідала одне з провідних місць у загальноєвропейському історичному розвої середньовіччя, непоправноїі шкоди .Із занепадом Київської Русі на довгий час фактично перестала існувати і самостійна держава,занепад економіки і комунікацій.

Завдання № 17

Комерційні та суспільні комунікації у XV-XVIII cт

1. Які процеси характеризували подальший історичний розвиток України після монголо-татарської навали?

 

Відповідь : На тлі розвитку економічних, політичних і соціальних основ суспільства тривав процес формування суспільних і рекламних комунікацій.
2. Який вплив здійснило запровадження Магдебурзького права?  
Відповідь :Запровадження Магдебурзького правасприяло відродженню торгівлі і створенню ремісничих цехів — професійнихобщин.
3.В яких формах існували комерційні та суспільні комунікації за часів Магдебурзького права?  
Відповідьторговельні комунікації,Реклама ("воланіє" возного з ратуші), фірмова символіка ремісничихцехів і торговців, зовнішня реклама (вивіски на торгових місцях),іміджева реклама(кавалерія "Золота корогва")
4.Охарактеризуйте своєрідність громадських комунікацій в Україні.
Відповідь :В таких суто національних інституціях як народні віче(X-XII ст.), козацька рада(ХV ст.) січова рада (ХVІ-ХVIII ст.) були застосовані унікальні ПР-технології.

 

Завдання № 18

Розвиток рекламних засобів і комунікацій у XV-XVIII cт.

 

1.Ким і де була відкрита перша в Україні друкарня?    
Відповідь :І. Федоров відкрив у Львові першу в Україні друкарню 1573 р.
2. Чи була в Україні розвинута графіка?
Відповідь :. Так,вУкраїні. була розвинута графіка -основа художнього оформлення книг, а згодом і реклами.
3.Кого ви знаєте з відомих майстрів гравюри?    
Відповідь : Відомими майстрамигравюри були Олександр Тарасевич, Леонтій Тарасевич та Іван Щирський —
4. Як мовна політика урядів Польщі і царської Росії впливала на розвиток суспільних комунікацій в Україні?
Відповідь :Негативно. Українська мова залишалася тільки мовою церкви .У XVIII cт. було заборонено книгодрукування українською мовою ..

 

Завдання № 19

Розвиток реклами та зв’язків з громадськістю в Україні за радянських часів

 

1. Як змінилися після 1917-1919 pp. зміст і завдання реклами?  
Відповідь : Публікація реклами була оголошена винятковим правом радянського уряду і місцевих рад.
2. .Особливості функціонування реклами в Україні у 1917-1991 роках
Відповідь :За радянських часів у зв'язку з планово-директивним характеромекономічних відносин реклама втратила своє основне призначення — бутиінструментом конкурентної боротьби і просування товарів на ринок. Вона була тільки засобом інформування споживачів.
3. Які напрями реклами були розвинуті в радянські часи?
Відповідь : Велика увага в ті часиприділялася таким напрямам реклами, як рекламне оформлення вітрин, виставок, ярмарків, магазинів і пакування товарів.
4. Який характер мали зв’язки з громадськістю в радянському Союзі?
Відповідь : ідеологічний, були засобом політичної пропаганди.

 

5. Чи існувала централізована і розгалужена служба реклами ?
Відповідь :так, існувала,алеїї роль у розвитку і діяльності торгівлі недооцінювалася. Насамперед цебуло пов'язано з дефіцитом більшості товарів широкого вжитку і відсутністю потреби в рекламі — товари мали попит за будь-якихумов.

 

Завдання № 20

Розвиток плакатного мистецтва в Європі

1.Яка різниця між афішею та плакатом?  
Відповідьафіша - це, по перевазі, вербальне настінне розгорнуте повідомлення про суспільно значущу подію або видовище. Плакат ж - настінний образотворчий твір на суспільно значиму тему, забезпечений коротким вербальним текстом.
2.Кого дослідники різних країн називають «батьком сучасного плаката»?
Відповідь :француза Жюля Шере.  
3. Представником якого напряму був творець рекламного плакату А.Муха?  
Відповідь :А.Муха представляв напрям арт-нуво..
4. Хто творці тевтонського стилю в германському плакаті?  
Відповідь :М. Клингер і Ф. Штук,

 

 

Завдання № 21

Англійська реклама XVII- XVIII ст.

1. Кого вважають батьком англійської реклами?
ВідповідьХоутон визначив характерні стилістичні особливості газетної реклами а Англії.
2.Що характеризувало стиль Хоутона, що нового він вніс у рекламу?
Відповідь : Хоутон створював рекламні тексти особистісної тональності і особистого запоруки за сумлінність публікованих відомостей.  
3. Чи був стиль Хоутона характерним для європейської реклами XVIII ст.?  
Відповідь :Ні, длябільшості публікацій у XVIII-ому столітті .Європейську рекламу захльостує велика кількість неправдивої, реклами,що обманює.
4. Яка медична афера здобула всеєвропейську популярність і що їй сприяло ?
Відповідь: Всеєвропейську популярність здобула афера« Небесного ліжка» доктора Грехема, якій сприяла довготривала рекламна кампанія «Замку здоров'я»

 

Завдання № 22

Північноамериканська реклама колоніального періоду

 

 

1.Хто був засновником першого північноамериканського видання?
Відповідь :Засновником першого щотижневого північноамериканського видання був Бенджамен Харріс.  
2. Кого американські дослідники називають «батьком» вітчизняного стилю рекламування

 

Відповідь:, знаменитого вченого,громадського діяча і журналіста Бенджамена Франкліна.
3.Яке видання мало значний вплив на рекламу?
Відповідь :"Gazett " Бенджамена Франкліна мала найбільший тираж і найбільший обсяг рекламних публікацій серед усіх газет колоніальної Америки.
4.Що нового Франклін вніс у форму рекламних звернень?
Відповідь :Суцільні стовпці рубричної реклами він розшарував гравюрними зображеннями і оточив виразно набрані заголовки чистим простором - «повітрям».

Завдання № 23

Тенденції і спроби осмислення недоліків рекламної діяльності у XVII-XVIII

 

1.Що викликало необхідність суворого законодавчого регулювання реклами з боку влади?  
Відповідь :негативні ефекти: появи недобросовісних обіцянок, обманних обіцянок в сфері реклами.
2.Чи були спроби суворого правового регламентування рекламної діяльності у XVIII-ому столітті?
Відповідь :Так,англійський парламент прийняв закон ,що забороняв публікацію типу оголошень - «без питань».
3. Чи випробовувала американська реклама зовнішні впливи?
Відповідь : Протягом XVII-XVIII століть реклама північноамериканських колоній Англії, а потім і рання реклама незалежної держави США розвивалася на основі традицій, що склалися в масових комунікаціях Європи.

 

4.Де винайшли рекламну упаковку?  
Відповідь : Лондоні, приблизно в кінці XVII століття .

 

 

Завдання № 24

 

Реклама в Росії: від Середньовіччя до Нового часу

1. З якого століття у Росії домінують усні форми рекламування?  
Відповідь :з XV століття у Росії поширюється інформація за допомогою глашатаїв і набирають чинності фольклорні усні форми реклами.
2.Коли у великих російських містах почали формуватися ремісничі братства та купецькі гільдії зі своєю символікою?
Відповідь :Вже на початку 12 століття У Новгороді купецька гільдія оформила свій статут.
3.Що визначило відставання Росії від Європи по ряду комунікативних напрямів?    
Відповідь :. Комунікативні процеси до татаро-монгольської навали розвивалися синхронно з аналогічними тенденціями в Західній Європі.Культурні процеси на Русі були перервані золотоординським ярмом.
4. Хто представляв інституціональну рекламу на Русі ?
     
Відповідь : Інституціональна реклама на Русі виконувалася царськими глашатаями – вісниками.

Завдання № 25

Розвиток реклами в Росії у XVIII столітті

1.Фольклорна усна реклама в Росії здійснювалась по трьох провідних напрямках:перший - рекламна творчість рознощиків, коробейників, бродячих ремісників;. другий - рекламна творчість стаціонарних зазивал. Визначте третій напрямок
Відповідь :Третій напрямок – найбільш віртуозний, що об'єднує всі прийоми-ярмаркова реклама.
2. Чи були розвинені ярмарки в Росії 18 ст.?  
Відповідь :в джерелах :XVIII століття повідомляється про наявність декількох тисяч регулярних щорічних ярмарків.
3 Які нові варіанти усної реклами виникли на російських ярмарках  
Відповідь :Речитатив раешного вірша, «райка»-- варіанта «видовищної шарманки» ярмарків.
4.Які рекламні жанри демонструють національну специфіку і своєрідність?  
Відповідь :Російський ярмарковий фольклор знаходить яскраво виражену національну специфіку в рекламних жанрах заклички, примовки, речитативу, раешного вірша.

Завдання № 26

Лубочні традиції в російській рекламі

1. В якому виді рекламивідбувається синтез різних засобів рекламної діяльності?  
Відповідь : В російському лубку.
2. Що таке лубок?  
Відповідь :Лубок на Русі - це народне відгалуження граверної майстерності.
3. Звідки з’явився лубок?
Відповідь : Перші його зразки були завезені італійськими купцями в середині XVII століття .
4.Сюжетами російських лубків були: сатиричні та гумористичні сцени; витоки соціальної реклами -спонуканняння до благодійності та поширення початкових медичних знань. назвіть ,які ще поширені сюжети були дуже популярні.  
Відповідь :релігійні сюжети.

Завдання № 27

Початок мальовничих і рукописних вивісок

1. Що було попередницею рекламного жанру «вивіска»?  
Відповідь : безпосередня викладка товару або продуктів ремесла для загального огляду.
2. Коли з’являється мальовнича вивіска на вулицях російських міст?  
Відповідь : до кінця XVII століття мальовнича вивіска проникає в російський побут.
3. Які відмінності у розвитку реклами на вивісках на Заході і в Росії?    
Відповідь : Для західноєвропейських міст характерні кронштейни з двосторонніми зображеннями або предметними муляжами. У російських містах активніше використовувалися площинні настінні вивіски.  
4. Чому у російських містах використовувалися площинні настінні вивіски, а не кронштейни з двосторонніми зображеннями?  
Відповідь :У російських містах, з їх порівняно широкими вулицями, активніше використовувалися площинні настінні вивіски, які демонстрували продукт яскравіше.

Завдання № 28

Конклюзії і початок друкованих афіш в Росії

1. Що такє конклюзії?  
Відповідь :Конклюзії-це комплекс гравірованого (часто алегоричного) зображення і тексту запрошення на академічні диспути і придворні свята.
2 Що такє «пєречнева афіша?  
Відповідь :. театральні афіші XVIII століття називалися «пєречневі»,бо друкувалися для кращого пояснення публіці змісту і ходу вистави.
3. Що відносилось до сфери демонстраційної функції громадських зв’язків в Росії?
Відповідь : В якості таких виступають святкові ходи і народні гуляння, що були організовані урядом з нагоди значних церковних дат і важливих політичних подій.
4.В яких ритуальних діях містилися елементи конфесійної реклами?.
ВідповідьУ Росії подібну роль виконували хресні ходи, пов'язані з церковними святами.

Завдання № 29

Прообраз політичної реклами в народних видовищах XVIII століття

1.Чи містили народні видовища XVIII століття елементи політичної реклами?
Відповідь :У масляничних та святочних маскарадах, тріумфальних ходах, пов'язаних з перемогами та благополучним укладанням миру містилися елементи політичної реклами
2. Які наочно-демонстративні форми популяризації своїх успіхів використовували Російські самодержці XVIII?  
Відповідь :. Новорічні урочистості,феєрверки ,маскарадні ходи , в які також включалися елементи політичної реклами - затвердження могутності самодержавства.
3. Які ще елементи політичної реклами використовував російський самодержець . Петро I?  
ВідповідьПетро I замовляв талановитим граверам братам Івану і Олексію Зубовим. гравіровані підносні листи на честь своїх перемог.  
4. Що спонукало російських монархів XVIII століття особисто брати участь у вуличних маскарадах?  
Відповідь :Завдання популяризації своїх успіхів і затвердження могутності самодержавства в політичній рекламі.

Завдання № 30

Рекламні летючі листки і початок друкованої газети в Росії

1.Які жанри лідирували в російській рекламі XVII-XVIIIст?  
Відповідь :Протягом XVII-XVIII століть лідируюче положення в російській рекламі займали усні та видовищні жанри.
2. Хто почав вводити для масового вжитку друковані летючі листки?  
Відповідь :. Петро I почав вводити для масового вжитку друковані летючі листки, що розповсюджувалися по корчмах і ринках.  
3. Що було попередником регулярного друкованого видання в Росії?  
ВідповідьВ Росії існувала попередниця регулярного друкованого видання - рукописна протогазета «Куранти»  
4 Коли було видано перше друковане видання в Росії?  
Відповідь :. Перший номер петровських «Відомостей» вийшов у світ 2 січня 1703 тиражем у кілька десятків екземплярів.

 

Завдання № 31

Реклама в російських газетах у XVIII столітті

1.В яких в російських газетах у XVIII столітті розміщувалась реклама?  
Відповідь :В«Санкт-Петербургских ведомостях» і «Московских відомостях  
2. З діяльністю якої особистості пов’язані зміни в змісті й оформленні газети «Московские ведомости» та успіхи рекламної служби?
ВідповідьЗ діяльністю знаменитого просвітителя М. І. Новикова.
3. Що підтверджує роль і місце реклами в журналістській інформації друкованих видань?  
ВідповідьДо рубежу XIX століття кількість рекламних публікацій починає перевищувати обсяг журналістської інформації.  
4. Коли відбувається в Росії первісне осмислення рекламного процесу ?  
Відповідь :в середині XVIII століття видатний видавець і просвітитель М. І. Новиков втілив. свої враження від зростаючого масиву рекламних текстів у сучасних йому газетах в своїх пародійних публікаціях.

 

Завдання № 32

Рекламні новації в англійській культурі

1. В якій країні вперше в світі був виданий королівський патент на створення інформаційного агентства?
Відповідь :в Англії на початку 17 століття.
2. Хто заснував в Англії на початку 19ст.багатопрофільне інформаційне агентство, назване «The Westminster Central Market and Universal Register»?    
Відповідь :. багатий підприємець Джон Белл.
3. Що входить в коло експериментальних нововведень Джона Белла?  
Відповідьневеликі рекламні вкладиші.  
4. Що було завданням англійського видання «The Mechanic's Magazine» ?  
Відповідь :«Журнал механіки» успішно створював громадську думку в підтримку технічних новацій, індустріальних винаходів.

 

Завдання № 33

Початок ілюстрованої реклами в пресі

1.Коли починає використовуватися поняття «advertise» в англомовній літературі?  
Відповідь :В англійській мові на початку XIX століття починає широко використовуватися дієслово «advertise», яке в XV-XVI столітті, як вказує Оксфордский словник, означало просто повідомлення про що-небудь.
2. Чим займалися англійські видання «Ladies Newspaper» («Газета для дам») (1847) і «The Queen» («Королева») (1861)?  
Відповідь Популяризацією особливо вишуканої продукції.  
3.Коли з'явилась перша рекламна ілюстрація в англійській газеті?  
Відповідь. перша рекламна ілюстрація в англійській газеті з'явилася ще в 1680 році.
4. Яке видання було першим в Європі ілюстрованим журналом, орієнтованим на масового читача?  
Відповідь :Першим в Європі ілюстрованим журналом, орієнтованим на масового читача, став англійський «Penny Magazine» («Журнал за пенні»).

Завдання № 34

Розвиток англійської реклами в XIX столітті

1. Які рухливі рекламні пристосування в Англії існували на початку XIX століття?  
Відповідь :люди-«сэндвічі» та кінні рекламні процесії.
2. Які видання в Англії 19 ст. відкрили новаторську лінію і в журналістиці?
ВідповідьВидання,безпосередньо пов'язані з індустріалізацією країни.
3.. Хто був автором фундаментальної праці з історії всесвітньої реклами,надрукованої в Англії в 1874 році ?  
Відповід Генрі Семпсон.    
4. В якому виданні розміщалось12 сторінок комерційної реклами з підзаголовком «The Copperfild Advertiser».?    
Відповідь :у кожному з випусків знаменитого роману Ч. Діккенса «Девід Копперфілд»,що видавався помісячно.

Завдання № 35

Розвиток західноєвропейської реклами в XIX столітті

Початок плакатного буму

1 Який вид «тротуарної» майстерності існував в середині XIX в європейських містах?  
Відповідь : Прикрашення тротуарів рекламними текстами і малюнками .
2. Що таке «шкірна хвороба»,заради одужання від якої необхідно було прописувати сильнодіючі ліки?  
ВідповідьЗасилля афіш та плакатів, наклеєних вздовж і поперек парканів, стін і воріт навіть фешенебельних будинків.
3. Коли в європейських країнах наростає «плакатний бум?  
ВідповідьВ другій половині XIX століття  
4. Хто винайшов багатоколірний друк – літографію?
ВідповідьБаварець Алоіз Зенефельдер.

Завдання № 36

Розвиток французької реклами у XIX столітті

1.Дослідники вбачають лідерство французької реклами серед європейських країн в XIX столітті по наступних напрямках: : включення в створення реклами знаменитої галльської дотепності,що допомагало розширити способи впливу рекламних творів; Позначте другий важливий напрям.  
Відповідьпідвищена увага до естетичної складової рекламної комунікації,естетизм рекламного процесу.
2. Яка тематика становить зміст значної більшості рекламних текстів Франції «галантного століття»?  
Відповідьреклама модного одягу, прикрас, меблювання, типів розваг.
3. Який французький журнал був джерелом обізнаності про паризькі модні вбрання для російських аристократок?
Відповідь Дамський журнал мод», прикрашений кольоровими модними картинками.  
4. Який період французької історії відрізнявся жорстким авторитарним правлінням і цензурними гоніннями на рекламу?  
Відповідь : Епоха Наполеона I

Завдання № 37

Лідерство в жанрі багатоколірного плаката

1. Яка країна була лідером рекламного плаката?
Відповідь :Лідерство в жанрі багатоколірного плаката тримала Франція.
2. Карикатури якого французького митця, що працював в жанрі плаката, були різновидом політичної антиреклами?  
Відповідь :графика-карикатуриста Оноре Домье.  
3 Завдяки якому першому плакату Тулуз-Лотрек став знаменитим?  
Відповід Художня афіша до відкриття сезону знаменитого кабаре «Мулен-Руж .  
4. Кого називають найбільш «французьким »з англійських майстрів реклами і плаката?  
Відповідь : англійського художника Обрі Бердслея

Завдання № 38

Напрямок розвитку реклами в Німеччині XIX століття

1. Чому уповільнився рекламний процес в Німеччині в XIXст.?  
Відповідь : Рекламний процес в Німеччині в XIX столітті протікав уповільнено по ряду політичних, економічних , соціально-психологічних причин та жорсткої централізації рекламної справи.
2. Хто в Німеччині в XIX столітті закликав бойкотувати періодичні видання, що публікують рекламу і очолив народне невдоволення рекламними прийомами?  
Відповідь : відомий соціаліст Фердинанд Лассаль.
3 Які своєрідні прийоми естетики німецького рекламного плаката?
Відповідьв центр плакатного творчості Німеччиніи поставлена «Річ»
4. Хто був провідним автором естетики німецького рекламного плаката ?
Відповідь : Провідним автором цієї стилістики став Люциан Бернхард.

Завдання № 39

Виставки як загальноєвропейський рекламний жанр

1. З чим пов’язаний перелом у рекламному процесі в європейських країнах в середині XIX?  
Відповідь : з початком індустріально-масового виробництва товарів і початком формування споживчого товариства. У цих умовах реклама стає необхідною ланкою цивілізованого маркетингу.
2. В якому різновиді реклами відбиваються всі досягнення рекламної справи, як у дзеркалі?  
Відповідь :. всі досягнення рекламної справи концентруються в культурі міських вітрин.
3. Який новий рекламний жанр, характерний для Нового часу,здійснив інтегративну взаємодію досвіду різних країн?  
ВідповідьНаціональні та Всесвітні промислово-торговельні виставки.    
4. Головними перевагами виставкового жанру реклами були: 1. можливість широкого і грунтовного безпосереднього контакту виробників і потенційних споживачів; 2.істотна також можливість наочного, предметного співвіднесення власної продукції з продукцією конкурентів. Які ще переваги можете відмітити?  
Відповідь : Від прямих контактів з потенційним споживачем лежить найкоротший шлях до укладення ділових контрактів на співробітництво .

Завдання № 40

Рекламний процес в Америці у XIX столітті

1.Що характеризувало популярні газети Америки у XIX столітті?  
Відповідь : першість рекламних публікацій, їх лідерство по відношенню до іншої інформації.
2. Що характеризувало діяльність в рекламі Фініса Тейлора Барнума?
Відповідь :. винахідливість і неординарність рекламних акцій  
3. Хто був організатор першого рекламного агентства в Бостоні і в якому році?  
ВідповідьУолні Палмер заснував перше рекламне агентство в Бостоні в 1841 році.
4. Що пропонувало своїм клієнтам перше рекламне агентство з повним циклом обслуговування, яке було засновано Джорджем Баттеном в Нью Йорку в 1891 році?    
Відповідь : Агентство Джорджа Баттена не тільки розміщало рекламу, але і складало її текст, художньо оформляло і готувало до друку.

Завдання № 41

Рекламний процес в Америці рубежі XIX-XX століть.

1.Л ідерство реклами в народній культурі якої країни відмічають дослідники?
Відповідь : Це лідерство вже цілком чітко проявляється в американському досвіді на рубежі XIX-XX століть.
2. Оригінальна пляшка специфічної форми якого товару, нині відомого у всьому світ, була зареєстрована як товарний знак Патентним бюро США у 1916 ?  
Відповідь : фірмова пляшка Coca-Cola.    
3 Яка рекламна роль і найбільш очевидна функція упаковки?  
ВідповідьДемонстрація .Упаковка - це символ , і не тільки її вмісту, а й способу життя споживача.    
4. Що сприяло рекламній новації останній третині XIX століття - суттєвій організації поштової рекламної служби - direct mail?  
Відповідь : Цьому сприяла відміна федеральним урядом після Громадянської війни оплати поштових пересилань в провінцію.

Завдання № 42

 

Становлення паблік рилейшнз в Америці

1. Яка країна вважається батьківщиною зв’язків з громадськістю як професійної діяльності?
Відповідь : Америка.

 

2. Які технології роботи з громадськістю запропонували вожді американської революції 18 століття?  
Відповідь :Псевдоподії, створення організації,випередження опонентів в інтерпретації подій,символіка.
3. Кого вважають батьком паблік рилейшнз ?  
Відповідь : американського журналіста, автора «Декларації принципів» Айві Лі.
4. Хто заклав теоретичні основ паблік рилейшнз ?
Відповідь:Едвард.Бернайс .

Завдання № 43

Розвиток паблік рилейшнз

1.Дайте визначення паблік рилейшнз ?  
Відповідь : Одне з можливих визначень-це управлінська функція по встановленню і підтримці взаємовигідних відносин між організацією і громадськістю, від настроїв і думок якої залежить успіх або невдача цієї організації.
2. Хто осмислив періоди розвитку паблік рилейшнз і створив чотири моделі Пр?  
Відповідь :.Д. Грюніг
3. Яка модель відповідала першому історичному етапу розвитку професійного паблік рилейшнз?
Відповідьпрес-посередницька модель або пабліситі.  
4. Яка модель паблік рилейшнз є прогресивною, що відповідає сучасному стану розвитку і соціальній місії ПР?
Відповідь : Двустороння симетрична модель.

Завдання № 44

Плакатна реклама в Росії на рубежі XIX-XX століть

1. Які традиції поєднуються в російському плакаті?    
Відповідь : Російський плакат має зв'язок з лубочними традиціями і з книжково-журнальної професійної графікою.
2. Плакатна реклама в Росії з кінця 80-х років XIX століття мала три основні різновиди: торгово-промисловий плакат, плакат,присвячений популяризації театра, кіно, виставки, книги; назвіть третій різновід  
Відповідь :. соціально-політичний .
3. Які знамениті художники долучилися до плакатної творчості на рубежі століть ? В.Серов та М.Врубель  
ВідповідьВ.Серов та М.Врубель  
4. Хто з творців рекламного плакату був представником художнього напряму «неоруський стиль»?  
Відповідь. .І.Білібін.

Завдання № 45

Малі образотворчі форми реклами і початок фотореклами в Росії

1. Чи були розвинуті в Росіїі малі жанри комунікативного творчості ?
Відповідь : До останньої третини XIX століття в Росії отримують широке поширення малі форми реклами: етикетки, листівки, вкладиші, програмки.
2. Чи усвідомлювалася в російському виробництві та комерції кінця XIX - початку XX століття роль етикеток, ярликів, фантиків як ведучої рекламної частини упаковок і які фірми були піонерами цього напряму  
Відповідь :. Так,цілком усвідомлювалася ,піонери-фабрики «Абрикосов і сини»,«Брокар' і К.»  
3. Коли в Росії розвивалася плакатна реклама соціально-політичного напряму?  
ВідповідьБурхливий розвиток соціально-політичного напряму плакатної реклами припав на роки Першої світової війни і наступних за нею революційних переворотів.  
4. Коли в Росії з'явився принципово новий вид фотореклами - брошури, буклети та каталоги з використанням фотоілюстрацій?  
Відповідь : До початку XX століття в Росії з'явився принципово новий вид фотореклами.

Завдання № 46

Американська реклама від рубежу століть до Першої світової війни

1. Які ви знаєте два творчих напрямки в масовому створенні рекламних текстів в Америці?  
Відповідь :.той, що переконує і той, який приголомшує і нав'язує.
2. Опишіть напрям « reason why», напрям американської реклами -той ,що переконує?  
ВідповідьЦей напрям спирався на комплекс раціональних доказів, популярно пояснював переваги того чи іншого виробу перед аналогічним товаром інших фірм.  
3. Хто був зачинателем напряму ,що переконуює ? .
Відповідь : Джон Пауерс, видатний майстер рекламних текстів
4. Опишіть напрям американської реклами,який приголомшує і нав'язує.  
Відповідь :. Цей напрям використовує надзвичайно екстравагантні прийоми, переступає межі загальновизнаних етичних норм. .

Завдання № 47

Світове лідерство США в області реклами

1.В який період американської історії реклама вже стає багатомільйонним бізнесом?  
ВідповідьНа рубежі XIX-XX століть. Цей вид комунікації був визнаний в країні необхідною складовою економічного прогресу.
2. В який період США стали загальновизнаним світовим лідером в області реклами?    
Відповідьв останній третині XIX століття
3. Що сприяло світовому лідерству США в області реклами,?  
Відповідь :. Цьому сприяла як інтенсивність рекламних потоків в пресі, так і творча винахідливість в організації популяризаторських акцій, рекламному використанні упаковки.
4 Яку специфічну роль реклами в США відмічають американські культурологи?  
Відповідьн Надзвичайно високий ступінь впливу рекламних творів на формування народної культури північноамериканської популяції в XVIII-XIX століттях.    

Завдання № 48

Сучасна реклама

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...