Главная Обратная связь

Дисциплины:


Для одержання земельно-кадастрової інформації здійснюють наступні обстеженняКадастр в переводі з латинської мови означає

опис податкових предметів

податок

предмет

реєстр

 

17. Залежно від змісту і порядку проведення робіт земельний кадастр поділяється на такі види:

основний і постійний

основний і поточний

частковий і загальний

наступний і загальний

 

Який принцип ведення земельного кадастру забезпечує характеристику стану земельного фонду з урахуванням змін у використанні земель?

єдності

безперервності

економічності

доступності

19. Основною земельно-кадастровою одиницею є:

населений пункт

землі сільськогосподарського призначення

земельна ділянка

угіддя

 

20. Основний елемент земельного кадастру:

сільськогосподарські угіддя

угіддя

несільськогосподарські угіддя

земельна ділянка

 

21. Основною вимогою ведення кадастру є повні дані про:

категорії земель за цільовим призначенням

категорії земель за придатністю

дані про розподіл земельного фонду

дані про природний, правовий і господарський стан землі

 

22. Матеріали, які у певному масштабі відтворюють на папері просторове розміщення, стан і використання земель, – це:

графічні матеріали

картографічні матеріали

геопросторові дані

текстові матеріали

 

23. В умовах дрібної контурності для земельного кадастру найбільш доцільний масштаб:

1:25000

1:10000

1:5000

1:2000

 

Для одержання земельно-кадастрової інформації здійснюють наступні обстеження

польові та камеральні

господарські та спеціальні

агрогосподарські та спеціальні

статистичні та господарські

 

25. Обстеження, які характеризують ґрунт за забезпеченістю поживними речовинами:

ґрунтові

агрохімічні

меліоративні

геоботанічні

 

26. Забезпечують характеристику природних кормових угідь за складом і якістю травостою наступні обстеження:

хімічні

агрохімічні

геоботанічні

ґрунтові

 

27. Одержання вихідної інформації для вивчення певного об’єкта у статистиці називають:

зведенням статистичних даних

спостереженням

індексом

рядом динаміки

 

28. За часом проведення спостереження поділяються на:

безперервні та переривчасті

суцільні та звітні

одноразові та багаторазові

звітність та перепис

 

29. Основні форми статистичного спостереження:

перепис та збір

звітність та перепис

звітність та групування

пошук та зведення

 

30. До табличних матеріалів належать:

контурні відомості

пояснювальні записки

висновки

протоколи погодження меж земельних ділянок

 

31. Встановлення меж кадастрових зон і кварталів передбачає:кадастрове зонування

реєстрація земель

кадастрові зйомки

землеустрій

 

32. Індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею весь час її існування, – це:

кадастровий номер

ідентифікаційний код

номер контура

код кожної земельної ділянки

 

33. Скільки цифр містить код КОАТУУ:

 

34. Зі скількох частин складається кадастровий номер земельної ділянки:

 

35. Розшифруйте НЗД:

кадастровий номер земельної ділянки

номер земельної ділянки

номер зони

номер кадастрової зони

 

36. Зі скількох цифр складається кадастровий номер земельної ділянки:

 

37. Розшифруйте НКЗ:

номер кадастрового кварталу

номер земельної ділянки

номер зони

номер кадастрової зони

 

38. Максимальна кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить:

 

39. Номери земельної ділянки, кадастрового кварталу, кадастрової зони і КОАТУУ виділяються між собою знаком:

крапка

двокрапка

тире

крапка з комою

 

40. Комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок – це:

грошова оцінка земель

інвентаризація земель

кадастрові зйомки

кадастрове зонування

 

41. У скільки етапів проводяться кадастрові зйомки:

один

два

три

чотири

 

42. При підготовчому етапі кадастрових зйомок проводять роботи з:

геодезичного встановлення меж

погодження меж із суміжними власниками та землекористувачами

встановлення меж обмежень і обтяжень щодо використання земельних ділянок

розробки технічного завдання на виконання робіт

 

43. Процес закріплення в натурі межовими знаками і в правовому документі меж власності з узгодженою і зареєстрованою точною лінією виконується при:

кадастровому зонуванні

встановленні меж

погодженні меж

коректуванні

 

44. Для обчислення площ земельних ділянок проводять:

зйомки місцевості

обстеження земель

збір даних

обробку й аналіз даних

 

45. Постійний процес одержання й оновлення даних про стан земель – це:

кадастрові зйомки

кадастрове зонування

реєстраційні роботи

земельно-кадастрові роботи

 

46. Поточний кадастр повинен проводитися після основного:

через місяць

через рік

через п’ять років

відразу

 

47. Здатність землі задовольняти потреби рослин у необхідних для них поживних речовинах і волозі називається:

оцінкою землі

урожайністю

бонітуванням:

родючістю

 

48. Родючість ґрунту, яка характеризується урожайністю з одиниці площі:

природна

штучна

абсолютна

відносна

 

49. Основною одиницею районування земельного фонду країни є:

природно-сільськогосподарська зона

природно-сільськогосподарська провінція

природно-сільськогосподарський округ

земельно-оціночний район

 

50. Форма спостереження, за якої статистичні органи у певні строки одержують від відповідних підприємств, установ і організацій необхідні матеріали у вигляді визначених законом документів, називається:

облік

звітність

перепис

інформація

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...