Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Наказне провадження. 1 страницаКількість годин - 4

Мета заняття :Уяснити наказне провадження, визначити порядок винесення судового наказу та прядок оскарження судового наказу. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

1. Поняття та особливості наказного провадження.

2. Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ.

3. Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу.

4. Зміст судового наказу.

 

Наказне провадження — це спрощений вид провадження у справах за вимогами, які мають очевидно достовірний харак­тер. Його ще можна назвати непротокольним, оскільки хід провадження не фіксується у протоколах чи інших процесу­альних документах (журналі судового засідання чи ін.).

Цей вид провадження не свідчить про відсутність спірних правовідносин між сторонами, а про те, що в силу очевидності права вимоги заявника виключають спір про наявність самого права. Справи наказного провадження виділені законом з огля­ду на вимогу процесуальної економії, тобто, деякі справи до­зволено розглядати відмінним від загальної цивільної процесу­альної форми шляхом.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Підстави подання заяви про видачу судового наказу?

2. У який термін після прийняття заяви суд повинен винести судовий наказ?

3. Як розраховується судовий збір при поданні заяви про видачу судового наказу?

4. Який порядок розгляду заяви?

5. Відмінності між позовним та наказним провадженням?

6. У якому порядку опротестовується судовий наказ?

7. Який термін встановлено для опротестування судового наказу?

8. Закона сила судового наказу?

9. Чи є судовий наказ виконавчим документом?

Тема 5. Окреме провадження.

Кількість годин - 4

Мета заняття :З’ясувати особливості окремого провадження, визначити категорію справ які можуть розглядатись у окремому проваджені. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

1. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

5. Розгляд судом справ про усиновлення.

6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

10. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.11. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.

 

Потреба захисту прав та охоронюваних законом інтересів ви­никає не тільки у разі, якщо вони порушуються чи оспорю­ються. Інколи необхідно встановити такі обставини, що є ли­ше підставою для здійснення суб'єктивних прав. Особа, що має певне право, не може його здійснити через те, що факти, які це право підтверджують, не є очевидними і потребують перевірки та підтвердження відповідними доказами. Тому у цивільному процесі існує такий вид судочинства, який дозво­ляє заінтересованій особі встановлювати у судовому порядку юридичні факти для подальшого здійснення відповідних суб'єк­тивних прав та реалізацій охоронюваних законом інтересів, — окреме провадження.

Звернути увагу на особливості, що існують при розгляді справ окремого провадження.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Хто може бути заявником в справах про визнання громадянина недієзданим?

2. Хто може бути заявником в справах про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошенні померлим?

3. Хто може бути заявником про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб?

3. На чий рахунок відносяться судові витрати по провадженню справи про визнання громадянина недієздатним або обмеженим у дієздатності?

4. В який термін суд може визнати громадянина безвісно відсутнім?

5. В який термін може бути оголошений судом безвісно відсутнім військовослужбовець або інший громадянин, який пропав безвісті у зв’язку з воєнними подіями?

6. Хто, крім заявника повинен обов’язково приймати участь при розгляді справи про обмеження громадянина в дієздатності?

7. Які справи розглядаються судами в порядку окремого провадження

Тема 6. Апеляційне провадження.

Кількість годин - 4

Мета заняття:Засвоїти визначення поняття, правову природу та значення апеляційного провадження. З’ясувати строки та порядок апеляційного провадження. Засвоїти питання по підготовці справи до розгляду в апеляційному суді. Визначити основні питання та порядок розгляду справи апеляційним судом. Розглянути повноваження суду апеляційної інстанції. Опанувати теоретичний та нормативний матеріал до цієї теми. Виробити навички щодо застосування отриманих знань у практичній діяльності.

ПЛАН

1. Загальна характеристика апеляційного провадження.

2. Суди апеляційної інстанції.

3. Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження.

4. Форми і зміст апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги.

5. Відкриття апеляційного провадження у справі.

6. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді.

7. Порядок розгляду справи апеляційним судом.

8. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі. Строк розгляду апеляційної скарги.

9. Повноваження суду апеляційної інстанції. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом.

10. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.

 

Забезпечення апеляційного оскарження рішень суду (п. 8 ст. 129 Конституції України) віднесено до основних засад судочинства, проте реалізація цієї засади тривалий час була неможливою, допоки цивільне процесуальне законодавство не було приведене у відповідність до положень Конституції України. Апеляційний суд, розглядаючи справу, здійснює перевірку законності, обґрунтованості рішення суду першої інстанції, а також торкається самої суті спору, в певній мірі повторно перевирішує його.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які суди відносять до апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення ?

2. Які суди є апеляційною інстанцією у цивільних справах?

3. Хто має право апеляційного оскарження?

4. У який строк подається апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції?

5. Які строки встановлені для передачі скарги до апеляційного суду після закінчення строку для подання апеляційної скарги?

6. У який строк після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом?

7. Чи сплачується судовий збір за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги?

8. У який строк суддя-доповідач вчиняє комплекс процесуальних дій по підготовці справи до розгляду апеляційним судом?

9. Хто призначає справу до розгляду в апеляційному суді ?

10. У який строк після закінчення дій підготовки справи до розгляду справа має бути призначена до розгляду?

11. Які межі розгляду справи апеляційним судом рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження?

12. У який строк має бути розглянута апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції?

13. У який строк має бути розглянута апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції?

14. На який строк у виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи?

15. З яких частин складається розгляд справи апеляційним судом?

Тема 7. Касаційне провадження.

Кількість годин - 4

Мета заняття: необхідно визначити, поняття, правову природу та значення касаційного провадження. Визначати право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. Визначити сутність порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції та повноваження суду касаційної інстанції. Розглянути та засвоїти теоретичний та нормативний матеріал цієї теми, виробити навички щодо застосування отриманих знань у практичній діяльності.

ПЛАН

1. Загальна характеристика касаційного провадження.

2. Право касаційного оскарження.

3. Строк та порядок подання касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги.

4. Відкриття касаційного провадження.

5. Підготовка справи до касаційного розгляду.

6. Попередній розгляд справи.

7. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

8. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

9. Повноваження суду касаційної інстанції.

10. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал судом касаційної інстанції.

 

Забезпечення касаційного оскарження рішень суду апеляційної інстанції віднесено до основних засад судочинства. Воно можливе лише після обов’язкового попереднього перегляду рішення суду першої інстанції в апеляційному суді області. При цьому рішення вже набирають законної сили. Тому оскарження їх можливе лише за умови звернення з касаційною скаргою до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративне правопорушення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Назвіть об'єкти перегляду в касаційному провадженні

2. Хто має право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень?

3. Який строк встановлений для порушення справи в касаційному провадженні

4. Що є підставами порушення касаційного провадження

5. Як реалізується право касаційного оскарження

6. Який строк встановлений для порушення справи в касаційному провадженні?

7. Який строк для касаційного оскарження?

8. Які функції покладено на суддю-доповідача?

9. У який термін суддя-доповідач після складення доповіді повинен призначити попередне судове засідання?

10. Протягом скількох днів з моменту постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги суддя-доповідач надсилає її копії та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу, та витребовує справу?

11. Повноваження касаційного суду?

12. Чи можливо оскаржити рішення касаційного суду?

13. За наслідками розгляду каса­ційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право?

14. У який термін суддя-доповідач після складення доповіді повинен призначити попередне судове засідання?

15. Який строк встановлений для порушення справи в касаційному провадженні?

Тема 8. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Кількість годин - 4

Мета заняття:Необхідно з’ясувати, поняття та правову природу перегляду судових рішень Верховним судом України. Визначити підстави такого перегляду. З’ясувати, поняття та правову природу перегляду рішень та ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами.

З’ясувати та чітко знати теоретичний і нормативний матеріал цієї теми, виробити навички щодо застосування отриманих знань у практичній діяльності.

ПЛАН

1. Сутність та значення перегляду судових рішень Верховним судом України.

2. Підстави перегляду судових рішень Верховним судом України.

3. Процесуальний порядок перегляду судових рішень Верховним судом України.

4. Загальна характеристика провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

5. Підстави перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

6. Форма і зміст заяви у зв’язку з нововиявленими обставинами.

7. Строки подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8. Суди, що розглядають заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

9. Розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Після перегляду справи в апеляційному порядку, набрання рішенням законної сили, перегляду у порядку касаційного провадження судові рішення можуть залишатися такими, що не відповідають вимогам законності та обґрунтованості. Причини можуть бути різноманітні, у тому числі й ті, що не залежать від сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, чи від суду, який розглядав справу. Іноді сумніви в правильності рішення чи іншого судового акта пов'язані не з порушенням норм матеріального чи процесуального права або з неправильною оцінкою обставин справи, а з відкриттям вже після набрання судовим рішенням законної сили обставин, які мають суттєве значення для справи, і які не були враховані судом при постановленні відповідного рішення. Для усунення таких недоліків у судових рішеннях цивільним процесуальним законодавством передбачено ще низку гарантій щодо забезпечення законності та обґрунтованості актів суду. До них належить перегляд судових рішень Верховним судом України та перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами, що регулюється гл. 4 розд. V ЦПК.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Хто має право на звернення про перегляд судових рішень?

2. Що є підставою для подання заяви про перегляд судових рішень?

3. В який строк подається заява про перегляд судових рішень?

4. Яким вимогам повинна відповідати заява про перегляд судових рішень?

5. В який строк суддя-доповідач здійснює перевірку відповідності заяви вимогам ЦПК?

6. В який строк суддя-доповідач після відкриття провідження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним судом України?

7. Який існує порядок розгляду справ Верховним судом України?

8. Хто має право на звернення до суду з заявою про перегляд судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами?

9. Що є об’єктом перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами?

10. В який орган подається заява про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами?

11. В який термін сторони та інші особи, які приймають участь в справі, можуть подати до суду заяву про перегляд рішень, ухвал та постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами?

12. Які існують підстави для перегляду рішення, ухвали чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами?.

13. Що таке нововиявлені обставини?

Тема 9. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням судових рішень. Судочинство за участі іноземних громадян та організацій.

Кількість годин - 4

Мета заняття: Визначити правові підстави виконання судових рішень. Визначити правові підстави участі іноземних громадян та організацій у цивільному судочинстві. З’ясувати та чітко знати теоретичний і нормативний матеріал цієї теми, виробити навички щодо застосування отриманих знань у практичній діяльності.

ПЛАН

1. Загальна характеристика примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

2. Рішення, що звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи.

3. Повноваження суду щодо питань виконавчого провадження.

4. Поворот виконання судових рішень.

5. Судовий контроль за виконанням судового рішення.

6. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб.

7. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

8. Угоди про правову допомогу у цивільних справах.

9. Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів.

 

Виконання рішення — заключний етап юрисдикційної діяльності, без реалізації якого втрачається сенс попередньої діяльності суду та інших органів (осіб), які уповноважені на здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Виконанням рішень суду та інших юрисдикційних органів завершується процес захисту суб'єктивних майнових та особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб шляхом їх фактичної реалізації у спосіб та порядок, визначений Конституцією та законами України, відповідними підставами вико­нання.

Враховуючи, що захист прав здійснює ще цілий ряд органів та осіб, лише у виконавчому провадженні він набуває реального змісту.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке виконання рішень?

2. Хто є учасниками виконавчого провадження?

3. Хто є сторонами у виконавчому провадженні?

4. По яких справах суд допускає негайне виконання рішень?

5. Скільки видається виконавчих листів, за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалене?

6. В який строк суд розглядає заяву про поновлення виконавчої давності?

7. В який строк судом за обов’язковою участю представників органів опіки та піклування розглядається питання щодо тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу?

8. Що таке поворот виконання?

9. Хто може бути стягувачем у виконавчому провадженні?.

10. Хто може бути боржником у виконавчому провадженні?

11. Які процесуальні права та обов’язки в цивільному судочинстві є у іноземних осіб?

12. Який порядок виконання судових доручень іноземних судів судами України?

4.3.2. Плани семінарських занять для студентів 3 курсу заочної форми навчання.

Семінарське заняття 1. Заочний розгляд справи. Судові рішення.

Кількість годин - 2

Мета заняття :З’ясувати підстави для заочного розгляду справи. Визначити поняття та види судових рішень. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

1. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи. Виникнення та розвиток інституту заочного розгляду справи.

2. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи. Заочне рішення та його перегляд.

3. Форма і зміст заочного рішення.

4. Форма, зміст та розгляд заяви про перегляд заочного рішення.

5. Скасування та оскарження заочного рішення.

6. Поняття й види судових рішень.

7. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Зміст судового рішення.

8. Усунення недоліків рішення судом, який його постановив

9. Законна сила судового рішення.

10. Ухвали суду першої інстанції. Зміст ухвали.

 

Заочне рішення має відповідати всім вимогам до будь-яких ін­ших рішень суду (структура, форма, зміст, порядок ухвалення, проголошення та ін.). Окрім цього, заочне має ряд рис, що відрізняють його від інших рішень суду. Найменування такого судового рішення (постанови) має містити зазначення про те, що це рішення є заочним. У ньому також повинно зазначатися положення про строк і порядок подання заяви про його пере­гляд. Законом також не передбачено можливості складання су­дом неповного заочного рішення суду, дозволеного ст. 218 ЦПК.

Діяльність суду проходить у порядку, визначеному законом, відповідно до цивільної процесуальної форми, що передбачає процесуальне закріплення діяльності суду як органу державної судової влади. Суд при розгляді та вирішенні цивільних справ може постановляти різні процесуальні акти, серед них рішення та ухвали.

Особливу увагу під час проведення заняття необхідно звернути рішення суду і вимоги, що до них пред’являються.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У якому випадку справа розглядається заочно?

2. Відмінності у розгляді справи між звичайним розглядом та заочним?

3. З яких частин складається заочне рішення суду першої інстанції?

4. З яких частин складається рішення суду першої інстанції?

5. Які є види постанов суду в залежності від змісту?

6. Яким основним вимогам повинно відповідати судове рішення?

7. Яким додатковим вимогам повинно відповідати судове рішення?

8. У якій частині судового рішення викладаються всі розрахунки суду про розмір майна, що присуджується?

9. Що таке судове рішення?

10. Що наводиться в мотивувальній частині рішення суду?

11. Що таке ухвала суду?

12. Що таке законна сила судового рішення?

Семінарське заняття 2. Наказне провадження.

Кількість годин - 2

Мета заняття :Уяснити наказне провадження, визначити порядок винесення судового наказу та прядок оскарження судового наказу. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

5. Поняття та особливості наказного провадження.

6. Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ.

7. Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу.

8. Зміст судового наказу.

 

Наказне провадження — це спрощений вид провадження у справах за вимогами, які мають очевидно достовірний харак­тер. Його ще можна назвати непротокольним, оскільки хід провадження не фіксується у протоколах чи інших процесу­альних документах (журналі судового засідання чи ін.).

Цей вид провадження не свідчить про відсутність спірних правовідносин між сторонами, а про те, що в силу очевидності права вимоги заявника виключають спір про наявність самого права. Справи наказного провадження виділені законом з огля­ду на вимогу процесуальної економії, тобто, деякі справи до­зволено розглядати відмінним від загальної цивільної процесу­альної форми шляхом.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Підстави подання заяви про видачу судового наказу?

2. У який термін після прийняття заяви суд повинен винести судовий наказ?

3. Як розраховується судовий збір при поданні заяви про видачу судового наказу?

4. Який порядок розгляду заяви?

5. Відмінності між позовним та наказним провадженням?

6. У якому порядку опротестовується судовий наказ?

7. Який термін встановлено для опротестування судового наказу?

8. Закона сила судового наказу?

9. Чи є судовий наказ виконавчим документом?

Семінарське заняття 3. Окреме провадження.

Кількість годин - 2

Мета заняття :З’ясувати особливості окремого провадження, визначити категорію справ які можуть розглядатись у окремому проваджені. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

13. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

14. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

15. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

16. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

17. Розгляд судом справ про усиновлення.

18. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

19. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

20. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

21. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

22. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

23. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

24. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.

 

Потреба захисту прав та охоронюваних законом інтересів ви­никає не тільки у разі, якщо вони порушуються чи оспорю­ються. Інколи необхідно встановити такі обставини, що є ли­ше підставою для здійснення суб'єктивних прав. Особа, що має певне право, не може його здійснити через те, що факти, які це право підтверджують, не є очевидними і потребують перевірки та підтвердження відповідними доказами. Тому у цивільному процесі існує такий вид судочинства, який дозво­ляє заінтересованій особі встановлювати у судовому порядку юридичні факти для подальшого здійснення відповідних суб'єк­тивних прав та реалізацій охоронюваних законом інтересів, — окреме провадження.

Звернути увагу на особливості, що існують при розгляді справ окремого провадження.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Хто може бути заявником в справах про визнання громадянина недієзданим?

2. Хто може бути заявником в справах про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошенні померлим?

3. Хто може бути заявником про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб?

3. На чий рахунок відносяться судові витрати по провадженню справи про визнання громадянина недієздатним або обмеженим у дієздатності?

4. В який термін суд може визнати громадянина безвісно відсутнім?

5. В який термін може бути оголошений судом безвісно відсутнім військовослужбовець або інший громадянин, який пропав безвісті у зв’язку з воєнними подіями?

6. Хто, крім заявника повинен обов’язково приймати участь при розгляді справи про обмеження громадянина в дієздатності?

7. Які справи розглядаються судами в порядку окремого провадження

Семінарське заняття 4. Апеляційне провадження.

Кількість годин - 2

Мета заняття:Засвоїти визначення поняття, правову природу та значення апеляційного провадження. З’ясувати строки та порядок апеляційного провадження. Засвоїти питання по підготовці справи до розгляду в апеляційному суді. Визначити основні питання та порядок розгляду справи апеляційним судом. Розглянути повноваження суду апеляційної інстанції. Опанувати теоретичний та нормативний матеріал до цієї теми. Виробити навички щодо застосування отриманих знань у практичній діяльності.

ПЛАН

11. Загальна характеристика апеляційного провадження.

12. Суди апеляційної інстанції.

13. Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження.

14. Форми і зміст апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги.

15. Відкриття апеляційного провадження у справі.

16. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді.

17. Порядок розгляду справи апеляційним судом.

18. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі. Строк розгляду апеляційної скарги.

19. Повноваження суду апеляційної інстанції. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом.

20. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.

 

Забезпечення апеляційного оскарження рішень суду (п. 8 ст. 129 Конституції України) віднесено до основних засад судочинства, проте реалізація цієї засади тривалий час була неможливою, допоки цивільне процесуальне законодавство не було приведене у відповідність до положень Конституції України. Апеляційний суд, розглядаючи справу, здійснює перевірку законності, обґрунтованості рішення суду першої інстанції, а також торкається самої суті спору, в певній мірі повторно перевирішує його.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які суди відносять до апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення ?

2. Які суди є апеляційною інстанцією у цивільних справах?

3. Хто має право апеляційного оскарження?

4. У який строк подається апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції?

5. Які строки встановлені для передачі скарги до апеляційного суду після закінчення строку для подання апеляційної скарги?

6. У який строк після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом?

7. Чи сплачується судовий збір за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги?

8. У який строк суддя-доповідач вчиняє комплекс процесуальних дій по підготовці справи до розгляду апеляційним судом?

9. Хто призначає справу до розгляду в апеляційному суді ?

10. У який строк після закінчення дій підготовки справи до розгляду справа має бути призначена до розгляду?

11. Які межі розгляду справи апеляційним судом рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження?

12. У який строк має бути розглянута апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...