Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Наказне провадження. 2 страница13. У який строк має бути розглянута апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції?

14. На який строк у виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи?

15. З яких частин складається розгляд справи апеляційним судом?

Семінарське заняття 5. Касаційне провадження.

Кількість годин - 2

Мета заняття: необхідно визначити, поняття, правову природу та значення касаційного провадження. Визначати право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. Визначити сутність порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції та повноваження суду касаційної інстанції. Розглянути та засвоїти теоретичний та нормативний матеріал цієї теми, виробити навички щодо застосування отриманих знань у практичній діяльності.

ПЛАН

11. Загальна характеристика касаційного провадження.

12. Право касаційного оскарження.

13. Строк та порядок подання касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги.

14. Відкриття касаційного провадження.

15. Підготовка справи до касаційного розгляду.

16. Попередній розгляд справи.

17. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

18. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

19. Повноваження суду касаційної інстанції.

20. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал судом касаційної інстанції.

 

Забезпечення касаційного оскарження рішень суду апеляційної інстанції віднесено до основних засад судочинства. Воно можливе лише після обов’язкового попереднього перегляду рішення суду першої інстанції в апеляційному суді області. При цьому рішення вже набирають законної сили. Тому оскарження їх можливе лише за умови звернення з касаційною скаргою до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративне правопорушення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Назвіть об'єкти перегляду в касаційному провадженні

2. Хто має право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень?

3. Який строк встановлений для порушення справи в касаційному провадженні

4. Що є підставами порушення касаційного провадження

5. Як реалізується право касаційного оскарження

6. Який строк встановлений для порушення справи в касаційному провадженні?

7. Який строк для касаційного оскарження?

8. Які функції покладено на суддю-доповідача?

9. У який термін суддя-доповідач після складення доповіді повинен призначити попередне судове засідання?

10. Протягом скількох днів з моменту постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги суддя-доповідач надсилає її копії та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу, та витребовує справу?11. Повноваження касаційного суду?

12. Чи можливо оскаржити рішення касаційного суду?

13. За наслідками розгляду каса­ційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право?

14. У який термін суддя-доповідач після складення доповіді повинен призначити попередне судове засідання?

15. Який строк встановлений для порушення справи в касаційному провадженні?

4.3.3. Плани семінарських занять для студентів 4 курсу заочної форми навчання.

Семінарське заняття 1. Судові витрати. Заходи процесуального примусу.

Кількість годин - 2

Мета заняття:Розглянути поняття судових витрат, їх складова, розподіл судових витрат при винесенні судового рішення.. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

1. Поняття та види судових витрат.

2. Розподіл судових витрат між сторонами.

3. Судовий збір

4. Витрати, пов'язані із розглядом справи

5. Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права

6. Заходи процесуального примусу

 

Під час розгляду судових витрат слід звернути увагу на судовий збір та збір за інформаційне-техніччне обслуговування процесу, їх розміри, з’ясувати інші види судових витрат, порядок сплати та правові наслідки несплати. Під час розгляду питання присвяченого юридичні відповідальності звернути увагу на підстави її виникнення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які витрати відносяться до витрат, пов’язаних з розглядом справи?

2. Хто встановлює ціну позову?

3. Як визначається ціна позову?

4. Що таке юридична відповідальність?

5. Які існують види юридичної відповідальності?

6. Які існують заходи процесуального примусу?

Семінарське заняття 2. Позов.

Кількість годин - 2

Мета заняття:Уяснити поняття позовного провадження. Визначити поняття позову, предмету та підстав позову. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

1. Право на судовий захист.

2. Поняття і сутність позовного провадження.

3. Поняття позову та його елементи.

4. Види позовів.

5. Пред'явлення позову.

6. Позовна заява та її реквізити.

7. Об'єднання та роз'єднання кількох позовних вимог.

8. Право на судовий захист відповідача.

9. Заперечення відповідача проти позову.

10. Зустрічний позов.

11. Мирова угода.

12. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову.

13. Забезпечення позову.

 

Засобом захисту прав особи у позовному провадженні є позов — це матеріально-правова вимога позивача до відповідача, звернена через суд або інший орган цивільної юрисдикції про захист порушеного, оспореного чи невизнаного права або інтересу, який здійснюється у певній, визначеній законом, процесуальній формі. Позов має свій предмет та підстави.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Назвіть елементи позову?

2. Як розділяються позови за процесуальним критерієм?

3. Що таке позов?

4. За якими критеріями прийнято поділяти позови на види?

5. Підстави відмови у прийнятті позову судом.

6. Чи може позов подаватись представником позивача?

7. Що таке зустрічний позов?

Семінарське заняття 3. Окреме провадження.

Кількість годин - 2

Мета заняття :З’ясувати особливості окремого провадження, визначити категорію справ які можуть розглядатись у окремому проваджені. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

1. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

5. Розгляд судом справ про усиновлення.

6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

10. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

11. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.

 

Потреба захисту прав та охоронюваних законом інтересів ви­никає не тільки у разі, якщо вони порушуються чи оспорю­ються. Інколи необхідно встановити такі обставини, що є ли­ше підставою для здійснення суб'єктивних прав. Особа, що має певне право, не може його здійснити через те, що факти, які це право підтверджують, не є очевидними і потребують перевірки та підтвердження відповідними доказами. Тому у цивільному процесі існує такий вид судочинства, який дозво­ляє заінтересованій особі встановлювати у судовому порядку юридичні факти для подальшого здійснення відповідних суб'єк­тивних прав та реалізацій охоронюваних законом інтересів, — окреме провадження.

Звернути увагу на особливості, що існують при розгляді справ окремого провадження.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Хто може бути заявником в справах про визнання громадянина недієзданим?

2. Хто може бути заявником в справах про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошенні померлим?

3. Хто може бути заявником про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб?

3. На чий рахунок відносяться судові витрати по провадженню справи про визнання громадянина недієздатним або обмеженим у дієздатності?

4. В який термін суд може визнати громадянина безвісно відсутнім?

5. В який термін може бути оголошений судом безвісно відсутнім військовослужбовець або інший громадянин, який пропав безвісті у зв’язку з воєнними подіями?

6. Хто, крім заявника повинен обов’язково приймати участь при розгляді справи про обмеження громадянина в дієздатності?

7. Які справи розглядаються судами в порядку окремого провадження

Семінарське заняття 4. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за виконанням судових рішень. Судочинство за участі іноземних громадян та організацій.

Кількість годин - 2

Мета заняття: Визначити правові підстави виконання судових рішень. Визначити правові підстави участі іноземних громадян та організацій у цивільному судочинстві. З’ясувати та чітко знати теоретичний і нормативний матеріал цієї теми, виробити навички щодо застосування отриманих знань у практичній діяльності.

ПЛАН

1. Загальна характеристика примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

2. Рішення, що звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи.

3. Повноваження суду щодо питань виконавчого провадження.

4. Поворот виконання судових рішень.

5. Судовий контроль за виконанням судового рішення.

6. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб.

7. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

8. Угоди про правову допомогу у цивільних справах.

9. Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів.

 

Виконання рішення — заключний етап юрисдикційної діяльності, без реалізації якого втрачається сенс попередньої діяльності суду та інших органів (осіб), які уповноважені на здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Виконанням рішень суду та інших юрисдикційних органів завершується процес захисту суб'єктивних майнових та особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб шляхом їх фактичної реалізації у спосіб та порядок, визначений Конституцією та законами України, відповідними підставами вико­нання.

Враховуючи, що захист прав здійснює ще цілий ряд органів та осіб, лише у виконавчому провадженні він набуває реального змісту.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке виконання рішень?

2. Хто є учасниками виконавчого провадження?

3. Хто є сторонами у виконавчому провадженні?

4. По яких справах суд допускає негайне виконання рішень?

5. Скільки видається виконавчих листів, за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалене?

6. В який строк суд розглядає заяву про поновлення виконавчої давності?

7. В який строк судом за обов’язковою участю представників органів опіки та піклування розглядається питання щодо тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу?

8. Що таке поворот виконання?

9. Хто може бути стягувачем у виконавчому провадженні?.

10. Хто може бути боржником у виконавчому провадженні?

11. Які процесуальні права та обов’язки в цивільному судочинстві є у іноземних осіб?

12. Який порядок виконання судових доручень іноземних судів судами України?

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

5.1. Рекомендації щодо підготовки самостійної роботи

 

Для виконання самостійної роботи кожному студентові бажано мати окремий зошит для виконання завдань самостійної роботи (допускається вести записи лекційних занять і підготовку до семінарів в одному зошиті). Для отримання певної кількості балів з зазначеної дисципліни необхідно не тільки вивчити та опанувати теоретичний матеріал, набрати необхідну кількість балів, а й надати конспект з відповідями на питання для самостійної роботи та виконаними завданнями.

Самостійна робота передбачає:

- відповіді на теоретичні питання;

- розв’язання самостійних практичних завдань;

- складання процесуальних документів.

Для виконання завдань самостійної роботи студент повинен використовувати рекомендовану літературу, яка знаходиться у бібліотечному фонді інституту та у кафедральному літературному фонді. Також допускається використання інформації, яка знаходиться в мережі Інтернет, з зазначенням певного режиму доступу (адреси).

5.2. Завдання для самостійної роботи для студентів 3 курсу денної форми навчання

5.2.1. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗА МОДУЛЕМ 1. Загальна частина.

Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Цивільний процес» мають на меті надання студентам допомоги у засвоєнні питань модулю, виробленні у них навичок самостійного використовування отриманих під час лекційного заняття знань; скоординувати їх підготовку до семінарського заняття; навчити їх самостійній роботі щодо опрацювання додаткової літератури, теоретичного матеріалу лекцій, напрацювати практичні навички складання процесуальних документів.

З метою отримання студентами практичних навичок щодо використання теоретичних знань у завданнях для самопідготовки наводяться завдання з вирішення практичних завдань та складання документів по ним.

Процесуальні документи розраховані на застосування студентами теоретичних знань. Методичні рекомендації до складання процесуальних документів будуть надані на лекційних заняттях з курсу та надаються в навчальній літературі до курсу.

    Назва роботи Кількість балів  
    за 1 завдання (документ, , термін) загальна кількість
Вирішення задач
Визначення термінів
Складання позовної заяви

Самостійна робота за першим модулем оцінюється у межах 30 балів.

Максимальна оцінка – 26 - 30 балів – ставиться за умови виконання усіх завдань в повному обсязі та на належному рівні.

Якщо студент виконав усі завдання, але з незначними помилками та зауваженнями, він отримує 20-26 балів.

У разі, коли студент зазнав труднощів з виконанням окремих завдань, але добре виконав більшість з передбачених завдань, його оцінка складає 10 - 19 балів.

У разі невиконання завдань самостійної роботи, виконання завдань неправильно або ненадання викладачеві для перевірки виконаних завдань, студент отримує 0 - 9 балів за самопідготовку.

У випадку несвоєчасного надання викладачу зошиту для самостійної роботи для перевірки без поважної причини студент втрачає 1 бал за підсумками самостійної роботи за відповідним навчальним семестром.

Максимальна оцінка за самостійну роботу протягом семестру – 30 балів.

 

ВАРІАНТ 1

Практичні завдання:

1.До Зубових, які мешкають в Дарницькому районі міста Києва приїхала в гості тітка, яка мешкає в Києвському районі міста Донецька. Вона просила в Зубових допомоги у вирішенні свого цивільного спору про розділ квартири із своєю сестрою. Сусіди тітки вважають, що їй може допомогти тільки звернення із скаргою до Верховного Суду України, і саме тому вона приїхала у Київ до Зубових.

Які форми захисту можливо запропонувати сестрам при розгляді спору про право власності на спірну квартиру?

В який орган повинна звернутися тітка Зубових з приводу захисту своїх порушених або оспорюваних прав на квартиру?

2.Зубов Г. та Зубов В. звернулися до місцевого суду Київського району м. Донецька з позовною заявою на незаконні дії Шевченка А., який, на їхню думку, незаконно отримав будинок у спадщину від їх батька. В якості третьої особи на стороні відповідача Шевченка А. виступила мати Зубових. На захист своїх прав Зубови А. та В. просили суд залучити до участі у справі свідків (сусідів) Шилова О.П. та Дубова А.В. Суд розглянув справу та запропонував матері Зубових виступити в суді в якості третьої особи, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

Чи буде у матері Зубових в цьому випадку цивільна процесуальна правоздатність? Визначте коли і де та між ким саме виникнуть цивільні процесуальні правовідносини? Визначте хто з перелічених осіб має цивільну процесуальну правоздатність? Дайте обґрунтовану відповідь.

Теоретичні питання:

1. Заходи процесуального примусу

2. Забезпечення позову

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу та переведення прав та обов’язків покупця.
 2. Позовна заява про визнання права власності на житловий будинок у порядку спадкування.
 3. Позовна заява про визнання шлюбу недійсним.
 4. Позовна заява про поновлення на роботі.
 5. Заява про відвід експерта.
 6. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на автомобіль.
 7. Заперечення на позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою.
 8. Заява про укладення мирової угоди у справі про визнання боргу та визначення способу виконання зобов’язань.

ВАРІАНТ 2

1.Зубов, який мешкає в м. Симферополі АРК звернувся до господарського суду м. Києва із позовною заявою на Петренка, який також мешкає в м. Симферополі АРК, але займається підприємницькою діяльністю в м. Ялта АРК. Однак, в позові йому було відмовлено. Тоді він звернувся зі скаргою до Верховного Суду України, де йому також було відмовлено у прийнятті заяви. Чи правильні були дії господарського суду м. Києва та Верховного Суду України? До якого суду та на підставі якого Закону має право звернутися Зубов оспорюючи дії Петренка?

2.Громадянка Шевченко (13 років) звернулася до Київського районного суду м. Донецька з позовною заявою на незаконні дії своїх батьків, які не дозволяють їй виїхати на заробітки до родичів у м. Москва (Росія), мотивуючи, що їй ще не виповнилося 18 років і що вона не має повної цивільної дієздатності. Суд відмовив Шевченко у прийнятті заяви мотивуючи тим, що вона не має права самостійно звертатися до суду.

Прокоментуйте дії суду з посиланням на ЦПК України. Що може змінитися у відносинах Шевченко з судом, якщо вона, за згодою батьків, у 13 років вийде заміж?

Теоретичні питання:

1. Поняття та ознаки третіх осіб

2. Судові виклики та повідомлення

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
 2. Позовна заява про дострокове розірвання договору оренди.
 3. Позовна заява про вселення у житлове приміщення.
 4. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини.
 5. Заперечення на позов про відшкодування шкоди.
 6. Клопотання про повернення оригіналу письмового доказу.
 7. Заява про призначення експертизи.
 8. Заява про відкладення розгляду справи.

ВАРІАНТ 3

1.В місцевому суді Київського району м. Донецька розглядалася справа за позовом Мухамедова про поновлення на роботі. Судочинство проводилося українською мо­вою. Позивач заявив що суддя не має права розглядати його справу бо йому стало відомо, що суддя отримав її за розпорядженням голови суду. Крім того він заявив клопотання про виклик перекладача, оскільки він був крим­ським татарином і тому майже не володів українською мовою та наполягав на тому, що при розгляді справи буде користуватися своєю рідною мовою (татарською). Суд відмовив у задоволенні клопотання і запропонував Мухамедову користува­тися російською мовою, якою той володів.

Згідно до якого принципу повинен діяти суду при розгляді справи? Згідно до якого принципу в судах України вирішується використання тієї чи іншої мови? На якій мові отримає рішення суду Мухамедов?

2.Зубов звернувся до Апеляційного суду Донецької області із скаргою на рішення суду Київського району м. Донецька. Коли ж він прийшов на судове засідання в Апеляційний суд, то побачив, що спочатку засідання провадилося одним суддею, потім, після перерви, прийшов інший суддя, а вже на слідуючий день закінчував справу третій суддя. Після оголошення рішення Апеляційним судом Донецької області Зубов подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України по розгляду цивільних справ. Своє рішення Зубов мотивував тим, що розглядати апеляційну скаргу суд повинен колегіально у складі не менш як двох суддів та одного народного засідателя або одного судді та двох народних засідателів, або трьох суддів одразу, а не просто трьох суддів, але на протязі розгляду справи.

Чи вірно діяв Апеляційний суд? Яким чином вирішується питання складу суду в Апеляційних судах України? Прокоментуйте дії суду та дії Зубова.

Теоретичні питання:

1. Поняття, види та елементи позову.

2. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про розірвання шлюбу.
 2. Позовна заява про визнання заповіту недійсним.
 3. Позовна заява про спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди.
 4. Позовна заява про визнання права власності на самочинне будівництво.
 5. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно.
 6. Заява про відвід судді.
 7. Заперечення на позовну заяву про захист прав споживача.
 8. Зустрічна позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування квартирою.

 

ВАРІАНТ 4

1.Зубов звернувся з позовом до суду на Петренка про відшкодування шкоди заподіяної йому внаслідок ДТП. При розгляді справи суддя не допустив участі у справі його товариша по роботі Шевченка, який прийшов на засіданні підтримати Петренка. Крім того суддя повідомив учасників процесу, що він вважає справу для себе ясною, а тому вважає присутність адвоката на процесі необов’язковою, а якщо сторони будуть наполягати то він не буде її розглядати та передасть на розгляд в ДАІ. Після заяви Петренка про те що він буде користуватися портативним диктофоном для фіксування судового процесу суддя попередив його про порушення порядку розгляду.

Чи мав право суддя відмовляти Петренку? Які принципи були порушені суддею при розгляді справи?

2.Зубов звернувся з позовною заявою до Київського районного суду м. Донецька на незаконні дії адміністрації ДЮІ ЛДУВС по затримці заробітної плати за три місяці та невиплату матеріальної допомоги за вказаний період. В суді справу розглядав одноособово суддя (без народних засідателів). Крім того в суді приймали участь секретар судового засідання Іванова А.В. та спеціаліст Петров О.В. Після попереднього засідання, перед розглядом справи по суті, Зубов заявив відводи секретарю та спеціалісту бо йому стало відомо, що вони отримували освіту в ДЮІ ЛДУВС і тому , на думку Зубова, можуть негативно впливати на розгляд справи по суті.

Чи мав право Зубов на відвід секретаря судового засідання та спеціаліста з наведених підстав? Чи можливий відвід судді, якщо суддя теж отримував освіту в ДЮІ ЛДУВС?

Чи має право суддя одноособово розглядати справу в суді першої інстанції?

Теоретичні питання:

1. Поняття та значення позовного провадження

2. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я.
 2. Позовна заява про відшкодування витрат на утримання, лікування та поховання спадкодавця.
 3. Позовна заява про розірвання шлюбу і визначення місця проживання дітей.
 4. Позовна заява про стягнення невиплаченої при звільненні заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку.
 5. Заперечення на позовну заяву про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої залиттям.
 6. Заява про виклик свідків.
 7. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на житловий будинок.
 8. Заява про зупинення провадження у справі.

ВАРІАНТ 5

1.Судова палата в цивільних справах апеляційного суду своєю ухвалою скасувала рішення місцевого суду про поновлення на роботі працівника з підстав неповного з'ясування обставин, що мають зна­чення для справи, і спрямувала справу на новий розгляд до того ж суду в іншому складі суддів. При новому розгляді справи у складі суду був суддя, який входив до складу суду, що виніс рішення, яке було скасовано судовою палатою в цивільних справах апеляційного суду.

Чи можлива повторна участь судді у розгляді справи при ска­суванні рішення суду?

 

2. До суду звернувся Панін з позовом про стягнення з кондитерської фабрики на його користь одноразово 4300 грн. і щомісяця по 1000 грн. за відшкодування заподіяної його здоров'ю шкоди.

Розглядаючи справу в судовому засіданні, суд встановив, що позивач був збитий автомашиною, власником якої є кондитерська фабрика. Водієм автомобілю був Сапунов.

Як суд повинен вирішити питання щодо участі названих осіб у справі? В якості яких учасників зазначені особи будуть приймати участь у цивільній справі? Керуйтесь ст.ст. 1172, 1187 ЦК України.

Теоретичні питання:

1. Наука цивільного процесуального права.

2. Відвід прокурора в цивільному процесі.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про визнання договору купівлі-продажу недійсним.
 2. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
 3. Позовна заява про поділ майна подружжя і витребування особистого майна.
 4. Позовна заява про стягнення заробітної плати за час відпустки, компенсації за невикористану відпустку та відшкодування моральної шкоди.
 5. Заперечення на позовну заяву про визнання шлюбу недійсним.
 6. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру.
 7. Заява про відвід секретаря.
 8. Заява про відновлення провадження у справі.

 

ВАРІАНТ 6

1.Податкова інспекція звернулася до місцевого суду із заявою про стягнення несплачених податків з громадянина Козака, який на­дав в оренду відділенню залізниці складські приміщення. У розгляді справи брали участь адвокат на стороні Козака та представник держа­вної податкової служби.

Визначте, між ким і які виникли циві­льні процесуальні правовідносини у цій справі, вкажіть їх елементи.

 

2. За справою Олексієвої до Олексієва про стягнення аліментів на утримання дитини, відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що Олексієва сама пішла від нього і, не дивлячись на всі вмовляння, не хоче повертатися. Зі своєї сторони відповідач заявив, що не заперечує необхідності утримувати сина, але лише при умові, що дружина до нього повернеться. В підтвердження того, що він добре відносився до жінки і віддавав їй в період спільного проживання всі гроші, Олексієв просив допитати сусідок по квартирі Жукову і Ткаченко.

Чи мають правове значення факти, що приведенні Олексієвим для обґрунтування своїх заперечень? Ким встановлюються факти, що підлягають доказуванню?

Теоретичні питання:

1. Презумпція наділення представника повним обсягом прав та обов'язків особи, яку він представляє

2. Привід свідка.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про відшкодування шкоди в порядку регресу.
 2. Позовна заява про розірвання договору оренди житлового приміщення.
 3. Позовна заява про визнання права власності на автомобіль в порядку поділу майна подружжя.
 4. Позовна заява про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням, вселення, виділ частки квартири.
 5. Заперечення на позовну заяву про стягнення боргу за договором про надання правової допомоги.
 6. Заява про забезпечення доказів.
 7. Заява про визнання позову.
 8. Заява про укладення мирової угоди у справі про відшкодування витрат на утримання, лікування та поховання спадкодавця.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...