Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Наказне провадження. 3 страницаВАРІАНТ 7

1.Прокурором району в інтересах заводу було подано позов про відшкодування збитків, спричинених злочинними діями підсу­дних Глєбова і Фрідман. При розгляді кримінальної справи суд встановив, що завод було ліквідовано, а його майно передано ново­створеній фі­рмі.

Визначте сторони у справі. Яке рішення повинен постановити суд?

 

2. Папазов взяв у борг у свого родича Сидорова 250 грн. і видав останньому розписку. Через півроку Сидоров подав в суд позов про стягнення з Папазова 250 грн. В судовому засіданні виявилось, що дійсна розписка Папазова позивачем втрачена, однак відповідач не заперечував факту отримання від Сидорова 250 грн. Районний суд відмовив Сидорову у позові, оскільки ним не були надані письмові докази.

Чи правильно поступив суд? Яке доказове значення має визнання сторін?

Теоретичні питання:

1. Поняття та значення процесуальних строків. Види процесуаль­них строків.

2. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про стягнення боргу.
 2. Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.
 3. Позовна заява про визнання права власності на частку спадкового майна та визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним.
 4. Позовна заява про визнання недійсним договору довічного утримання.
 5. Заперечення проти позову про стягнення заробітної плати за час відпустки, компенсації за невикористану відпустку та відшкодування моральної шкоди.
 6. Заява про витребування доказів.
 7. Заява про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії.
 8. Заява про укладення мирової угоди у справі про поділ майна подружжя.

 

ВАРІАНТ 8

1.При розгляді судом справи про розірвання шлюбу між по­дружжям Бабенків позивачка просила передати їй п'ятирічного сина, який перебував на вихованні у матері відповідача. Суд не звернув увагу на цю обставину, постановив рішення, задовольнивши позов.

Ви­значте осіб, які мають брати участь у цій справі?

2.Шафігуліна, яка працювала в середній школі викладачем, за незабезпечення якості викладання історії України і за допущені антипедагогічні вчинки була звільнена з роботи. Вважаючи своє звільнення незаконним, Шафігуліна пред'явила до суду позов про поновлення її на роботі.

Які докази належить подати сторонам? Які дії мусить провести суддя в порядку підготовки справи до судового розгляду?

Теоретичні питання:

1. Речові докази та порядок їх дослідження.

2. Відповідальність за порушення заходів по забезпеченню позову.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири.
 2. Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок неналежного надання медичних послуг.
 3. Позовна заява про звільнення житлового приміщення і виселення без надання іншого житлового приміщення.
 4. Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
 5. Зустрічна позовна заява про визнання особистою власністю майна, набутого за час окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.
 6. Заява про відмову від позову.
 7. Заява про призначення експертизи.
 8. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки у банку.

 ВАРІАНТ 9

1.Швидкий звернувся до суду з позовом до медінституту про від­шкодування заподіяних збитків, які сталися внаслідок пропажі зда­ного ним у гардероб пальта. При розгляді справи, коли суд пере­йшов до дебатів сторін, секретар суду передала судді заяву, у якій гардеро­бниця Кулік просила допустити її до участі у цій справі, оскільки па­льто зникло при її чергуванні. Розглянувши це клопо­тання, суд від­мовив Кулік, посилаючись на те, що вона мала право таку заяву по­дати на початку розгляду справи.

Чи правильна від­мова суду?

2.У листопаді 2010 року Канева В. звернулась до суду із позовом до Канева П. про стягнення аліментів на повнолітню дитину. Вона з 1988 року перебувала з відповідачем у шлюбі, вони мають неповнолітнього сина 1990 року народження, який навчається у вищому навчальному закладі і потребує у зв'язку з цим матеріальної допомоги. Позивачка не працює, а відповідач матеріальної допомоги сину не надає. Посилаючись не вказані обставини, Канева В. просила стягнути на її користь кошти на утримання сина.

Визначте коло осіб, що приймають участь у справі.

Теоретичні питання:

1. Відповідальність представників за несумлінне ведення справи.

2. Порядок дослідження судом пояснень сторін та показань свідків.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про захист права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище і про припинення діяльності юридичної особи.
 2. Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння.
 3. Позовна заява про стягнення боргу, відсотків і пені за договором позики.
 4. Позовна заява про стягнення завдатку.
 5. Заперечення на позовну заяву про поділ майна подружжя.
 6. Заява про призначення експертизи.
 7. Заява про забезпечення доказів.
 8. Заява про відвід судді.

ВАРІАНТ 10

1.Директор інституту "Гідростат" звільнив з роботи гідролога Ма­люгіна у зв'язку зі зменшенням обсягу робіт. У дійсності ж ніякого зменшення обсягу робіт не було й на посаду гідролога була прийнята Ляшенко. Малюгін звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Суд поновив на роботі Малюгіна й стягнув зарплату за виму­шений прогул з директора інституту.

Визначте процесуальне стано­вище директора та правильність рішення суду.

2.У справі за позовом Димченко до Сікорського про відшкодування завданих збитків суд зобов'язав позивача надати додаткові докази у підтвердження своїх позовних вимог та встановив для вчинення даної дії процесуальний строк.

Яка відповідальність передбачена законом для учасників цивільної справи при невиконанні обов'язків по своєчасному наданню доказів суду?

Теоретичні питання:

1. Конституція України як джерело цивільного процесуального права.

2. Загальні та спеціальні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про стягнення боргу.
 2. Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.
 3. Позовна заява про визнання права власності на частку спадкового майна та визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним.
 4. Позовна заява про визнання недійсним договору довічного утримання.
 5. Заперечення проти позову про стягнення заробітної плати за час відпустки, компенсації за невикористану відпустку та відшкодування моральної шкоди.
 6. Заява про витребування доказів.
 7. Заява про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії.
 8. Заява про укладення мирової угоди у справі про поділ майна подружжя.

 

ВАРІАНТ 11

1.У судовому засіданні представник заводу - юрисконсульт Бо­руля - дав згоду на зміну позивачу формулювання звільнення.

Чи мав він на це право, коли в довіреності зазначалось, що йому дозволяється за­хищати інтереси заводу всіма передбаченими ЦПК України проце­суа­льними засобами?

2.Бригада теслярів за договором підряду з кооперативом зо­бов'язалась побудувати сховище для сільгосппродукції. Бригада свої обов'язки виконала своєчасно і якісно, кооператив же відмо­вився сплачувати гроші через те, що кошторисом видатки на це бу­дівниц­тво не були передбачені. Бригада пред'явила до суду позов. У позові було також прохання забезпечити позов шляхом накла­дання арешту на рахунок кооперативу в банку.

Чи підлягає задово­ленню заява бригади про забезпечення позову? Які права має сто­рона, якщо забезпеченням позову були на­несені їй збитки?

Теоретичні питання:

1. Відвід прокурора в цивільному процесі.

2. Речові докази та порядок їх дослідження.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири.
 2. Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок неналежного надання медичних послуг.
 3. Позовна заява про звільнення житлового приміщення і виселення без надання іншого житлового приміщення.
 4. Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
 5. Зустрічна позовна заява про визнання особистою власністю майна, набутого за час окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.
 6. Заява про відмову від позову.
 7. Заява про призначення експертизи.
 8. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки у банку.

 

ВАРІАНТ 12

1.Рішенням місцевого суду Кошель було поновлено на посаді бібліотекаря районної дитячої бібліотеки та на її користь стягнуто з відділу культури виконкому райради заробітну плату за вимушений прогул. На зазначене рішення від імені відповідача була подана апеля­ційна скарга, підписана інспектором райвідділу культури Середенком, хоч довіреність на право подання скарги йому не видавалась.

Чи мо­жна визначити Середенка процесуальним представником відповідача? Якщо ні, то як повинен реагувати на таку скаргу місцевий суд?

2.Чижова та Пуляєв стали жити однією сім'єю з лютого 2009 року. У грудні 2010 року в Чижової народився син. Чижова звернулася до суду з позовом до Пуляєва про встановлення батьківства та стягнення аліментів на дитину.

Як повинен діяти суд у стадії підготовки справи до судового розгляду?

Теоретичні питання:

3. Порядок повернення судового збору.

4. Характеристика позовного провадження.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири.
 2. Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок неналежного надання медичних послуг.
 3. Позовна заява про звільнення житлового приміщення і виселення без надання іншого житлового приміщення.
 4. Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
 5. Зустрічна позовна заява про визнання особистою власністю майна, набутого за час окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.
 6. Заява про відмову від позову.
 7. Заява про призначення експертизи.
 8. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки у банку.

 

ВАРІАНТ 13

1.До місцевого суду надійшла заява від Деркача про розі­рвання угоди з Петриком про найом гаража і стягнення плати за його користування. У зв'язку з тим, що подана заява не відповідала вимогам форми і змісту позовної заяви ЦПК України, суд залишив заяву без розгляду, надавши позивачу строк для виправлення недоліків за­яви. В зазначений строк позивач з поважних причин не випра­вив недоліки заяви і звернувся до суду з проханням продовжити вста­новлений для цього строк.

У яких випадках можливе продов­ження й поновлення строку?

2.До місцевого суду через пошту надійшла заява агрофірми про стягнення з Карого різного майна, яке відповідач незаконно при­власнив, працюючи завідувачем клубу, і добровільно не повер­тає. Суддя виніс ухвалу про відмову в прийнятті заяви, посила­ю­чись на те, що позивач у ній не зазначив докази, які стверджують позов, і не доплатив належну суму судового збору. Чи правильно вчинив суддя?

Теоретичні питання:

1. Процесуальна правосуб’єктність неповнолітніх у цивільному процесі України.

2. Яка функція у цивільному процесі покладається на прокуратуру відповідно до ст. 121 Конституції України?

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про стягнення боргу.
 2. Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.
 3. Позовна заява про визнання права власності на частку спадкового майна та визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним.
 4. Позовна заява про визнання недійсним договору довічного утримання.
 5. Заперечення проти позову про стягнення заробітної плати за час відпустки, компенсації за невикористану відпустку та відшкодування моральної шкоди.
 6. Заява про витребування доказів.
 7. Заява про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії.
 8. Заява про укладення мирової угоди у справі про поділ майна подружжя.

 

 

ВАРІАНТ 14

1.Викликаний повторно у судове засідання свідок Деркач кате­го­рично відмовився від явки до суду, свідок Ворона відмовився від свід­чень в суді, а свідок Прокопко дав у судовому засіданні неправ­диві свідчення.

Яку відповідальність можуть нести свідки Деркач, Ворона, Прокопко за допущені ними правопорушення? Дайте визна­чення циві­льної процесуальної відповідальності та визначте в чому полягає її відмінність від кримінальної та адміністративної відповідальності.

2.За справою Олексієвої до Олексієва про стягнення аліментів на утримання дитини, відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що Олексієва сама пішла від нього і, не дивлячись на всі вмовляння, не хоче повертатися. Зі своєї сторони відповідач заявив, що не заперечує необхідності утримувати сина, але лише при умові, що дружина до нього повернеться. В підтвердження того, що він добре відносився до жінки і віддавав їй в період спільного проживання всі гроші, Олексієв просив допитати сусідок по квартирі Жукову і Ткаченко.

Чи мають правове значення факти, що приведенні Олексієвим для обґрунтування своїх заперечень? Ким встановлюються факти, що підлягають доказуванню?

Теоретичні питання:

1. Які спори не розглядаються в третейських судах?

2. Як розділяються позови за процесуальним критерієм?

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про відшкодування шкоди в порядку регресу.
 2. Позовна заява про розірвання договору оренди житлового приміщення.
 3. Позовна заява про визнання права власності на автомобіль в порядку поділу майна подружжя.
 4. Позовна заява про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням, вселення, виділ частки квартири.
 5. Заперечення на позовну заяву про стягнення боргу за договором про надання правової допомоги.
 6. Заява про забезпечення доказів.
 7. Заява про визнання позову.
 8. Заява про укладення мирової угоди у справі про відшкодування витрат на утримання, лікування та поховання спадкодавця.

 

 

ВАРІАНТ 15

1.Викликані в судове засідання перекладачі здійснили таке: Радченко - злісно ухилився від явки до суду; Терещенко дав сві­домо неправдивий переклад; Солодій відмовився від покладених на нього обов'язків перекладача.

Чи можуть нести і яку відповідальність зазна­чені особи?

2.Зубов Г. та Зубов В. звернулися до місцевого суду Київського району м. Донецька з позовною заявою на незаконні дії Шевченка А., який, на їхню думку, незаконно отримав будинок у спадщину від їх батька. В якості третьої особи на стороні відповідача Шевченка А. виступила мати Зубових. На захист своїх прав Зубови А. та В. просили суд залучити до участі у справі свідків (сусідів) Шилова О.П. та Дубова А.В. Суд розглянув справу та запропонував матері Зубових виступити в суді в якості третьої особи, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

Чи буде у матері Зубових в цьому випадку цивільна процесуальна правоздатність? Визначте коли і де та між ким саме виникнуть цивільні процесуальні правовідносини? Визначте хто з перелічених осіб має цивільну процесуальну правоздатність? Дайте обґрунтовану відповідь.

Теоретичні питання:

1. На кого розповсюджується матеріально-правова сила рішення суду?

2. Що слід розуміти під представницькою функцією прокурора?

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про визнання договору купівлі-продажу недійсним.
 2. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
 3. Позовна заява про поділ майна подружжя і витребування особистого майна.
 4. Позовна заява про стягнення заробітної плати за час відпустки, компенсації за невикористану відпустку та відшкодування моральної шкоди.
 5. Заперечення на позовну заяву про визнання шлюбу недійсним.
 6. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру.
 7. Заява про відвід секретаря.
 8. Заява про відновлення провадження у справі.

 

 

ВАРІАНТ 16

1.Борисов відмовився повернути автомобіль "Волга" Жиліну, який було надано йому за дорученням у користування на три роки. У зв'язку з цим Жилін звернувся до суду з позовом до Борисова про повер­нення автомобіля. Борисов пояснив у суді, що він купив цей автомо­біль у Жиліна у присутності свідків за 10000 грн. і просив ви­знати дій­сним договір купівлі-продажу. Свідки підтвердили укла­дення такої угоди та одержання Жиліним 10000 грн. Суд визнав дійс­ним договір купівлі-продажу автомобілю.

Визначте дотримання су­дом правил допустимості доказів.

2.До Зубових, які мешкають в Дарницькому районі міста Києва приїхала в гості тітка, яка мешкає в Києвському районі міста Донецька. Вона просила в Зубових допомоги у вирішенні свого цивільного спору про розділ квартири із своєю сестрою. Сусіди тітки вважають, що їй може допомогти тільки звернення із скаргою до Верховного Суду України, і саме тому вона приїхала у Київ до Зубових.

Які форми захисту можливо запропонувати сестрам при розгляді спору про право власності на спірну квартиру?

В який орган повинна звернутися тітка Зубових з приводу захисту своїх порушених або оспорюваних прав на квартиру?

Теоретичні питання:

1. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин

2. Участь прокурора, органів держанвого управління та місцевого самоврядування в цивільному судочинстві при захисті прав неповнолітніх

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я.
 2. Позовна заява про відшкодування витрат на утримання, лікування та поховання спадкодавця.
 3. Позовна заява про розірвання шлюбу і визначення місця проживання дітей.
 4. Позовна заява про стягнення невиплаченої при звільненні заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку.
 5. Заперечення на позовну заяву про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої залиттям.
 6. Заява про виклик свідків.
 7. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на житловий будинок.
 8. Заява про зупинення провадження у справі.

 

 

ВАРІАНТ 17

1.Світлична зареєструвала шлюб із Зленком. Батько Світлич­ної, який виграв через лотерею автомашину, подарував її дочці. Зле­нко був засуджений з конфіскацією належного йому майна. На за­безпе­чення позову на автомашину був накладений арешт. Світлична пред'явила до суду позов про виключення з опису автомашини.

Які докази можуть бути допущені судом у цій справі?

2.Громадянка Шевченко (13 років) звернулася до Київського районного суду м. Донецька з позовною заявою на незаконні дії своїх батьків, які не дозволяють їй виїхати на заробітки до родичів у м. Москва (Росія), мотивуючи, що їй ще не виповнилося 18 років і що вона не має повної цивільної дієздатності. Суд відмовив Шевченко у прийнятті заяви мотивуючи тим, що вона не має права самостійно звертатися до суду.

Прокоментуйте дії суду з посиланням на ЦПК України. Що може змінитися у відносинах Шевченко з судом, якщо вона, за згодою батьків, у 13 років вийде заміж?

Теоретичні питання:

1. За подання яких заяв судовий збір не справляється?

2. Поняття, мета, завдання та значення підготовки справи до судового розгляду

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про розірвання шлюбу.
 2. Позовна заява про визнання заповіту недійсним.
 3. Позовна заява про спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди.
 4. Позовна заява про визнання права власності на самочинне будівництво.
 5. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно.
 6. Заява про відвід судді.
 7. Заперечення на позовну заяву про захист прав споживача.
 8. Зустрічна позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування квартирою.

 

 

ВАРІАНТ 18

1.До місцевого суду через пошту надійшла заява агрофірми про стягнення з Карого різного майна, яке відповідач незаконно при­власнив, працюючи завідувачем клубу, і добровільно не повер­тає. Суддя виніс ухвалу про відмову в прийнятті заяви, посила­ю­чись на те, що позивач у ній не зазначив докази, які стверджують позов, і не доплатив належну суму судового збору. Чи правильно вчинив суддя?

2.Зубов, який мешкає в м. Симферополі АРК звернувся до господарського суду м. Києва із позовною заявою на Петренка, який також мешкає в м. Симферополі АРК, але займається підприємницькою діяльністю в м. Ялта АРК. Однак, в позові йому було відмовлено. Тоді він звернувся зі скаргою до Верховного Суду України, де йому також було відмовлено у прийнятті заяви. Чи правильні були дії господарського суду м. Києва та Верховного Суду України? До якого суду та на підставі якого Закону має право звернутися Зубов оспорюючи дії Петренка?

Теоретичні питання:

1. Процесуально-правове становище представника в цивільному процесі.

2. Доказування.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
 2. Позовна заява про дострокове розірвання договору оренди.
 3. Позовна заява про вселення у житлове приміщення.
 4. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини.
 5. Заперечення на позов про відшкодування шкоди.
 6. Клопотання про повернення оригіналу письмового доказу.
 7. Заява про призначення експертизи.
 8. Заява про відкладення розгляду справи.

 

ВАРІАНТ 19

1.Бригада теслярів за договором підряду з кооперативом зо­бов'язалась побудувати сховище для сільгосппродукції. Бригада свої обов'язки виконала своєчасно і якісно, кооператив же відмо­вився сплачувати гроші через те, що кошторисом видатки на це бу­дівниц­тво не були передбачені. Бригада пред'явила до суду позов. У позові було також прохання забезпечити позов шляхом накла­дання арешту на рахунок кооперативу в банку.

Чи підлягає задово­ленню заява бригади про забезпечення позову? Які права має сто­рона, якщо забезпеченням позову були на­несені їй збитки?

2.Зубов звернувся до Апеляційного суду Донецької області із скаргою на рішення суду Київського району м. Донецька. Коли ж він прийшов на судове засідання в Апеляційний суд, то побачив, що спочатку засідання провадилося одним суддею, потім, після перерви, прийшов інший суддя, а вже на слідуючий день закінчував справу третій суддя. Після оголошення рішення Апеляційним судом Донецької області Зубов подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України по розгляду цивільних справ. Своє рішення Зубов мотивував тим, що розглядати апеляційну скаргу суд повинен колегіально у складі не менш як двох суддів та одного народного засідателя або одного судді та двох народних засідателів, або трьох суддів одразу, а не просто трьох суддів, але на протязі розгляду справи.

Чи вірно діяв Апеляційний суд? Яким чином вирішується питання складу суду в Апеляційних судах України? Прокоментуйте дії суду та дії Зубова.

Теоретичні питання:

1. Обчислення, зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків

2. Зміни у позовному спорі

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу та переведення прав та обов’язків покупця.
 2. Позовна заява про визнання права власності на житловий будинок у порядку спадкування.
 3. Позовна заява про визнання шлюбу недійсним.
 4. Позовна заява про поновлення на роботі.
 5. Заява про відвід експерта.
 6. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на автомобіль.
 7. Заперечення на позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою.
 8. Заява про укладення мирової угоди у справі про визнання боргу та визначення способу виконання зобов’язань.

 

ВАРІАНТ 20

1. Чижова та Пуляєв стали жити однією сім'єю з лютого 2009 року. У грудні 2010 року в Чижової народився син. Чижова звернулася до суду з позовом до Пуляєва про встановлення батьківства та стягнення аліментів на дитину.

Як повинен діяти суд у стадії підготовки справи до судового розгляду?

2.В місцевому суді Київського району м. Донецька розглядалася справа за позовом Мухамедова про поновлення на роботі. Судочинство проводилося українською мо­вою. Позивач заявив що суддя не має права розглядати його справу бо йому стало відомо, що суддя отримав її за розпорядженням голови суду. Крім того він заявив клопотання про виклик перекладача, оскільки він був крим­ським татарином і тому майже не володів українською мовою та наполягав на тому, що при розгляді справи буде користуватися своєю рідною мовою (татарською). Суд відмовив у задоволенні клопотання і запропонував Мухамедову користува­тися російською мовою, якою той володів.

Згідно до якого принципу повинен діяти суду при розгляді справи? Згідно до якого принципу в судах України вирішується використання тієї чи іншої мови? На якій мові отримає рішення суду Мухамедов?

Теоретичні питання:

1. Поняття, значення та види представництва у цивільному процесі

2. Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права

 

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Позовна заява про захист права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище і про припинення діяльності юридичної особи.
 2. Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння.
 3. Позовна заява про стягнення боргу, відсотків і пені за договором позики.
 4. Позовна заява про стягнення завдатку.
 5. Заперечення на позовну заяву про поділ майна подружжя.
 6. Заява про призначення експертизи.
 7. Заява про забезпечення доказів.
 8. Заява про відвід судді.

 

5.2.2. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗА МОДУЛЕМ 2. Особлива частина.

Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Цивільний процес» мають на меті надання студентам допомоги у засвоєнні питань модулю, виробленні у них навичок самостійного використовування отриманих під час лекційного заняття знань; скоординувати їх підготовку до семінарського заняття; навчити їх самостійній роботі щодо опрацювання додаткової літератури, теоретичного матеріалу лекцій, напрацювати практичні навички складання процесуальних документів.

З метою отримання студентами практичних навичок щодо використання теоретичних знань у завданнях для самопідготовки наводяться завдання з вирішення практичних завдань та складання документів по ним.

Процесуальні документи розраховані на застосування студентами теоретичних знань. Методичні рекомендації до складання процесуальних документів будуть надані на лекційних заняттях з курсу та надаються в навчальній літературі до курсу.

    Назва роботи Кількість балів  
    за 1 завдання (документ, термін) загальна кількість
Вирішення задач
Визначення термінів
Складання позовної заяви

Самостійна робота за другим модулем оцінюється у межах 20 балів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...