Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Земельне право України - фундаментальна навчальна дисципліна одна з найактуальніших з в умовах сьогодення галузей права 

Земельне право України - фундаментальна навчальна дисципліна одна з найактуальніших з в умовах сьогодення галузей права, вивчення якої є важливою складовою правової освіти студентів вищих навчальних закладів. Земельне право є однією з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Особливого значення вона набуває у період реформування земельних правовідносин в Україні та суттєвою оновлення правового підгрунтя їх , регламентації. Вивчення земельного права сприяє становленню сучасного правника, як фахівця, який може забезпечити режим законності щодо сталого розвитку, земельних прав та інтересів відповідних суб'єктів.

Завданням навчальної дисципліни є: опанування студентами необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності земельно-правових категорій: змісту земельно-правових інститутів; навчитися розуміти зміст норм земельного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ; набути досвіду науково-дослідної роботи у галузі земельного права.

Студенти також мають оволодіти навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами, земельно- правовою літературою, матеріалами судової практики.

Навчальна дисципліна “Земельне право України” передбачає вивчення кола основних питань про предмет, метод і систему земельного права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, правові основи управління використанням, відтворенням та охороною земель, земельні права та обов'язки громадян, загальні засади щодо права власності та користування землею, набуття та реалізацію прав на землю, правове забезпечення вимог екологічної безпеки, земельні спори, відповідальність за порушення земельного законодавства, особливості правового регулювання економічного механізму раціонального використання та охорони різних категорій земель.

При вивченні земельного права України використовуються таки форми навчальної роботи, як лекції, практичні заняття, колоквіуми, консультації; індивідуальні навчально- дослідні завдання; самостійна робота студентів.

Практичні заняття проходять у формі розв'язання завдань, ділових ігор, вивчення конкретних земельно-правових питань. В окремих випадках проводяться колоквіуми з найважливіших теоретичних тем. При підготовці до занять у результаті самостійної роботи студенти мають опанувати відповідні розділи підручників і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні нормативні акти, ознайомитися з постановами Пленуму Верховного Суду України та Вищого господарського Суду України, листами Державного агенства України із земельних ресурсів, доопрацювати конспект лекцій. Виконуючи завдання слід вивчити умови, зробити юридичний аналіз наведених обставин, відповісти на всі теоретичні й практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на відповідні норми законодавства. На практичних заняттях перевіряється ступень засвоєння студентами теорії земельного права з відповідних питань, законодавства та практики його застосування.Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ), формою якого є залік. Мета його - перевірка рівня засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Земельне право України” студенти повинні:

· знати стан основних проблем науки земельного права: сутність земельно-правових категорій; поняття, зміст та значення земельних правовідносин: особливості набуття й реалізації права власності та користування земельними ділянками; регулювання плати за землю; гарантій реалізації та захисту земельних прав суб'єктів: специфіку правового регулювання використання окремих категорій земель: правовий режим особливо охоронюваних територій:

· вільно орієнтуватися у системі земельного права України та судовій практиці застосування земельного законодавства при розгляді цивільних та кримінальних справ:

· ознайомитися з практикою застосування земельних нормативно-правових актів судами України, перспективними та основними напрямами розпишу а кодифікації земельного законодавства;

· уміти правильно тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; використовувати дані науки земельного права для вирішення професійних завдань; здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації земельних відносин: при виконанні професійних завдань визначати правовий статус органів у сфері управління використанням, відтворенням та охороною земель та правові наслідки рішень, які вони приймають: в межах економіко-правового механізму землекористування та охорони земель застосовувати економічні заходи раціонального землекористування та передбачені законодавством механізми правовою регулювання використання, охорони та відтворення земельних ресурсів: аргументувати власну точку зору та прийняття рішення за конкретним завданням.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...