Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Лекція 1: Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права– 2 години 

Лекція 1: Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права– 2 години

Історія розвитку земельного права в Україні. Поняття земельного права як галузі права, як науки та навчальної дисципліни. Предмет земельного права: поняття, загальна характеристика. Джерела земельного права: поняття, види та загальна характеристика. Методи регулювання земельних відносин. Диспозитивний та імперативний методи земельного права. Загальні (конституційні), міжгалузеві та галузеві принципи земельного права. Функції земельного права. Земельно-правові норми: правовий механізм реалізації. Поняття, зміст і види земельних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права. Система земельного права.

 

Семінарське заняття 1: Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права– 2 години

План

1. Розвиток земельного права в Україні.

2. Поняття і предмет земельного права.

3. Методи регулювання в земельному праві.

4. Принципи земельного права.

5. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права.

6. Система земельного права.

7. Джерела земельного права: поняття та класифікація.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення предмета земельного права?

2. Які характерні ознаки притаманні земельно-правовим відносинам?

3. Дайте загальне визначення методів земельного права?

4. В чому полягає суть імперативного метода?

5. В чому полягає суть диспозитивного метода?

6. На які методи поділяється диспозитивний метод?

7. В чому полягає рекомендаційний метод?

8. В чому полягає санкціонуючий метод?

9. В чому полягає делегуючий метод?

10. Дайте визначення системи земельного права?

11. Які ви знаєте правові інститути земельного права?

12. Які інститути становлять загальну і особливу частину земельного права?

13. Яке завдання земельного права як наукової галузі?

14. Що розуміють під принципами в загальній теорії права?

15. Яке значення принципів у земельному праві?

16. Які основні (загальні) принципи земельного права?

17. Які принципи земельного права закріплені в Земельному кодексі?

18. Поняття джерел земельного права.

19. Види і класифікація джерел.

20. Конституція України як основне джерело.

21. Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України та Укази Президента України як джерела земельного права.

22. Локальні нормативно-правові акти.

 

Теми рефератів, доповідей:

1. Конституційні засади розвитку земельного права.

2. Історичні пам’ятки земельного права.

3. Поняття і види земельних правовідносин.4. Система земельного права і законодавства.

5. Поняття та загальна характеристика земельної реформи в Україні.

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. -1996.-№30. -Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. -№ 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004,- № 45. -Ст. 502.

 

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

6. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - 2-е вид., випр. - К. : Знання, 2007. - 445 с.

7. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

8. Земельне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, М.В.Шульга. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. -600с.

9. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і ГІ.Ф. Кулинича. -- К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. - 424 с.

10. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...