Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 2: Право власності на землю - 2 година 

Поняття та зміст права власності на землю. Об’єктивне та суб’єктивне розуміння права власності на землю. Земля як об’єкт права власності на землю. Суб’єкти права власності на землю (держава, територіальна громада, громадянин як суб’єкти права власності на землю). Форми права власності на землю (державна, комунальна, приватна форми власності на землю). Підстави та порядок виникнення права власності на землю. Рішення органу влади про передачу земельної ділянки громадянинові у приватну власність; цивільно-правова угода; успадкування земельної ділянки - юридичні факти, що є підставою виникнення права власності на землю. Поняття, загальна характеристика приватизації земель. Порядок приватизації земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації.

 

Семінарське заняття 2: Право власності на землю- 2 години

План

1. Поняття та основні ознаки права власності на землю.

2. Суб’єкти права власності на землю.

3. Право приватної права власності на землю.

4. Право комунальної власності на землю.

5. Право державної власності на землю.

6. Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридичних осіб.

7. Право спільної власності на землю.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. У чому полягає зміст права власності?

2. Чи може власник земельної ділянки передати свої правомочності іншій особі?

3. Яке володіння називається титульним?

4. Чому землю, як об'єкт правового регулювання, розглядають у кількох значеннях? Які особливості цього об’єкта?

5. Хто є суб’єктами права власності на землю?

6. За яких умов громадяни України можуть бути суб’єктами права власності на землю?

7. Що означає термін “спільна сумісна власність” на землю? Які особливості цієї власності?

8. За яких умов земельні ділянки можуть набуватися у приватну власність?

9. Як проводиться розмежування форм державної і комунальної власності?

10. Які органи здійснюють правомочності суб’єкта права державної власності на землі господарського та іншого призначення?

11. Якими повноваженнями щодо розпоряджання і управління землею наділено органи державної виконавчої влади?

12. Назвіть підстави припинення права приватної власності на землю.

13. Які землі можуть перебувати лише у комунальній власності і їх не можна передавати у приватну власність?

14. Які землі державної власності не можна передавати у комунальну власність?

15. Що є підставою виникнення права власності на землю?

16. На основі я)сих юридичних фактів виникає право приватної власності на землю?

17. В якому порядку здійснюється набуття права власності на землю громадянами?18. Які підстави припинення права державної власності на землю?

19. Які підстави припинення права комунальної власності на землю?

20.Які підстави припинення права приватної власності на землю?

 

 

Теми рефератів, доповідей:

1. Юридичні процедури набуття та припинення права власності на землю.

2. Співвідношення форм права власності на землю.

3. Порядок придбання права власності на землі несільськогосподарського призначення для зайняття підприємницькою діяльністю

4. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими

угодами.

5. Перспективи вдосконалення законодавства про приватизацію земель.

 

1.Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4.Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

5.Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05. 2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 742-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 23. - Ст. 1014.

6.Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 973-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1430

7.Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

8.Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1952-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 30. - Ст. 1993.

9.Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІУ (в редакції від 9 січня 2009 року) // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

10.Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 (в редакції від 14.01.2009 р.) // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1961. - № 2. - стор. 15.

11.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІУ (в редакції від 09.01.2009 р.) // Відом. Верхов. Ради України.- 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

12.Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів Указом Президента України України: від 8 квітня 2011 року № 445

13.Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 15.- Ст. 818.

14.Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. за № 963 // Офіц. вісн. України. -2007. - № 55. - Ст. 221.

15.Про деякі питання практики вирішення спорів, пов‘язаних із захистом права власності на землю і землекористування: Роз‘ яснення Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 № 02-5/743 (зі змінами, внесеними від 31.05.2002р). //Вісник господарського судочинства. - 2001. -№ 3. - С. 80

16.Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Автореф. дис. … к. ю. н. за спеціальність. 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

17.Заставська Л.П. Право власності на землю в сучасний період // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 94-96.

18.Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. – 424 с.

19.Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 20-27.

20.Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. - Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

21.Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...