Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 7: Правовий режим земель оздоровчого призначення – 2 годиниПравовий режим земель оздоровчого призначення. Юридичні засади встановлення правового режиму оздоровчого призначення. Характеристика особливостей правового режиму земель оздоровчого призначення.

Право оздоровчого землевикористання. Суб’єкти, об’єкти, зміст і підстави виникнення, зміни та припинення права оздоровчого земле використання. Правовий режим округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони.

Семінарське заняття 7: Правовий режим земель оздоровчого призначення– 2 години

План

1. Поняття і склад земель оздоровчого призначення.

2. Особливості надання земель оздоровчого призначення.

3. Умови і порядок використання земель оздоровчого призначення.

4. Суб’єкти права оздоровчого земле використання.

5. Правовий режим округів і зон санітарної охорони.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення земель оздоровчого призначення.

2. Які обмеження діяльності існують на землях оздоровчого призначення?

3. Охарактеризуйте особливості використання земель оздоровчого призначення.

Теми рефератів, доповідей:

1. Особливості використання земель оздоровчого призначення.

2. Порядок створення курорту.

3. Порядок ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів.

 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

6. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. -1995. - № 24. - Ст. 214.

7. Кодекс України про надра (з наступними змінами та доповненнями) за № 132/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

8. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 17. - Ст.99.

9. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 34.- Ст. 502.10. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

11. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІУ // Офіц. вісн. України . - 2003. - № 25. - Ст. 1178.

12. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. за № 1457-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 28. - ч. 1. - Ст. 1849.

13. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 10. - Ст. 466.

14. Про екологічну мекспертизу : Закон України від 09.02.1995р.

15. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 року N 4004-XII.

16. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1908-ІІІ // Офіц. Вісн. України. - 2000. - № 44. - Ст. 1884.

17. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 46. - Ст. 637 .

18. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 31. - Ст. 1265.

19. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. - С. 22.

20. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

21. Про затвердження Порядку створення і ведення Державного Кадастру природних лікувальних ресурсів: Постанова КМУ № 872 від 26.07.2001р.

22. Про утворення Державного департаменту з питань діяльності курортів: Постанова КМУ N 425 від 06.05.2001р.

23. Земельний кодекс України: Коментар / за ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги. - 4 -е вид. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008 . - 624 с.

24. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...