Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 8: Правовий режим земель рекреаційного призначення – 2 годиниПоняття і склад земель рекреаційного призначення.

Загальний правовий режим земель рекреаційного призначення. Правові форми використання земель рекреаційного призначення. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель рекреаційного призначення. Законодавство, що визначає режим рекреаційного призначення. Законодавство, що визначає режим рекреаційного призначення.

Право рекреаційного землекористування. Суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення права рекреаційного землекористування. Спеціальні правові режими земель рекреаційного призначення.

Семінарське заняття 8: Правовий режим земель рекреаційного призначення– 2 години

План

1. Поняття і склад земель рекреаційного призначення.

2. Загальний правовий режим земель рекреаційного призначення.

3. Спеціальні правові режими земель рекреаційного призначення.

4. Особливості правового режими земель рекреаційного призначення у межах населених пунктів.

5. Особливості правового режими земель вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення земель рекреаційного призначення.

2. Що являють собою землі рекреаційного призначення?

3. У чому полягають особливості використання земель рекреаційного призначення?

Теми рефератів, доповідей:

1. Спеціальний правовий режим земель, зайнятих рекреаційно-оздоровчими об’єктами.

2. Особливості управління землями рекреаційного призначення.

3. Порядок зміни цільового призначення земель рекреаційного призначення.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

6. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. -1995. - № 24. - Ст. 214.

7. Кодекс України про надра (з наступними змінами та доповненнями) за № 132/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.8. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 17. - Ст.99.

9. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 34.- Ст. 502.

10. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

11. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІУ // Офіц. вісн. України . - 2003. - № 25. - Ст. 1178.

12. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. за № 1457-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 28. - ч. 1. - Ст. 1849.

13. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 10. - Ст. 466.

14. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1908-ІІІ // Офіц. Вісн. України. - 2000. - № 44. - Ст. 1884.

15. Про туризм: Закон України від 15.09.1995р.

16. Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах: Закон України від 17.03.2011р.

17. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 46. - Ст. 637 .

18. Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення: Постанова КМУ від 25.08.2004р. № 1094

19. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 31. - Ст. 1265.

20. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. - С. 22.

21. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

22. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

23. Земельний кодекс України: Коментар / за ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги. - 4 -е вид. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008 . - 624 с.

24. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...