Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 11: Правовий режим земель водного фонду – 2 годиниПоняття, склад та загальна характеристика правового режиму земель водного фонду. Законодавство, що визначає режим земель водного фонду. Особливості правового режиму земель водного фонду.

Правові форми використання земель водного фонду. Порядок використання земель водного фонду.

Управління в галузі використання, відтворення та охорони земель водного фонду. Органи управління в галузі використання, відтворення та охорони земель водного фонду. Функції управління в галузі використання, відтворення та охорони земель водного фонду.

Семінарське заняття 11: Правовий режим земель водного фонду.– 2 години

План

1. Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму земель водного фонду.

2. Правове регулювання використання земель водного фонду.

3. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів.

4. Правовий режим територій і зон санітарної охорони водних об’єктів.

5. Обмеження права користування землями водного фонду.

Питання для самоконтролю:

1. Яким є склад земель водного фонду?

2. Дайте визначення прибережної захисної смуги водних об’єктів.

3. Назвіть розміри прибережних захисних смуг і пляжної зони та порядок їх встановлення.

4. Сформулюйте поняття водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів.

5. Назвіть суб’єктів постійного права землекористування.

6. Охарактеризуйте права та обов’язки користувачів земель водного фонду.

7. Які обмеження закріплені щодо використання прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо водойм та на островах?

8. Які обмеження встановлені щодо використання прибережної захисної зони уздовж морів та навколо морських заток і лиманів?

9. Які види діяльності дозволяється здійснювати в межах прибережної захисної зони та пляжної зони уздовж морів та навколо морських заток і лиманів?

10. Охарактеризуйте правовий режим водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів.

Теми рефератів, доповідей:

1. Зони охорони на землях водного фонду та ознаки їх правового режиму.

2. Юридичні гарантії забезпечення правового режиму земель водного фонду.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

6. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. -1995. - № 24. - Ст. 214.

7. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 2003 р. № 1211-ІУ// Офіц. вісн. України. -2003. - № 44. - Ст. 2288. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005 р. за № 2375-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 4. - Ст. 195.

8. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-ІУ // Відом. Верхов. Ради. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

9. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

10. Про аквакультуру : Закон України від 18.09.2012р.

11. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІУ// Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

12. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

13. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІУ (в редакції від 9 січня 2009 року) // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

14. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 18. - Ст. 110

15. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 46. - Ст. 637 .

16. Про затвердження порядку користування землями водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. за № 502 // Зібрання постанов Уряду України. - 1996. - № 11. - Ст. 326.

17. Порядок погодження і видачі дозволів на спеціальне водокористування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. за № 321 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 12.- Ст. 590.

18. Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. за № 557// Офіц. вісн. України. - 2005. - № 28. -Ст. 1631.

19. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. за № 963 // Офіц. вісн. України. -2007. - № 55. - Ст. 221.

20. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17// Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1 (53). - С. 9.

21. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. - С. 22.

22. Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них: постанова КМУ від 08.05.1996р. №486

23. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2009. - 600 с.

24. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

25. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...