Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 12: Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 2 годиниПоняття і загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Правове регулювання у галузі використання, відтворення та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення.

Семінарське заняття 12: Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення– 2 години

План

1. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2. Правовий режим земель промисловості.

3. Правове регулювання використання земель транспорту.

4. Правовий режим земель енергетичної системи та зв’язку.

5. Правовий режим земель наданих для потреб охорони та іншого призначення.

Питання для самоконтролю:

1. Склад земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2. Які риси характеризують ці землі?

3. Особливості правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

4. Специфіка використання земель промисловості.

5. Склад та особливості режиму використання земель транспорту.

6. Особливості визначення розмірів земельних ділянок для потреб транспорту.

7. Як визначаються землі зв’язку та енергетичної системи?

8. Для розміщення яких об’єктів енергетики можуть встановлюватися земельні сервітути?

9. Особливості режиму спеціальних зон енергетичних об’єктів.

10. Які риси характеризують особливості складу і використання

земель оборони?

Теми рефератів, доповідей:

1. Правовий режим земель залізничного транспорту.

2. Правовий режим земель морського транспорту.

3. Правовий режим земель трубопровідного транспорту.

4. Правовий режим земель енергетичної системи.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.6. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 2003 р. № 1211-ІУ// Офіц. вісн. України. -2003. - № 44. - Ст. 2288. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005 р. за № 2375-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 4. - Ст. 195.

7. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-ІУ // Відом. Верхов. Ради. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

8. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

9. Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1389-ХІУ // Офіц. вісн. України. -2000.- № 6. - Ст. 2000.

10. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІУ// Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

11. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

12. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. за № 1457-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 28. - ч. 1. - Ст. 1849.

13. Про індустріальні парки: Закон України від 21.06.2012р. №5018

14. Про збройні сили України : Закон України від 06.12.1991р.

15. Про державну спеціальну службу транспорту : Закон України від 05.02.2004р.

16. Про транспорт : Закон України від 10.11.2004 №232/94-ВР.

17. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996р. №273/96-ВР

18. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15.05.1996р.

19. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 10. - Ст. 466.

20. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 46. - Ст. 637 .

21. Порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.1995р.

22. Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 284 із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. за № 21-2004-п // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 193.

23. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 31. - Ст. 1265.

24. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. за № 963 // Офіц. вісн. України. -2007. - № 55. - Ст. 221.

25. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

26. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2009. - 600 с.

27. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. – 424 с.

28. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

29. Мірошниченко А.М. Проблемні правові питання поділу земель на категорії//А.М. Мірошниченко// Бюл.М-ва юстиції України. – 2005. - №12. – С.42.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...