Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 13: Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів – 2 годиниОрганізація державного контролю. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням і охороною земель. Повноваження державного агентства по земельних ресурсах, щодо здійснення контролю за використанням і охороною земель. Повноваження Мінекоресурсів за використанням і охороною земель. Інші спеціально уповноважені державні органи, що здійснюють земельний контроль.

Види контролю за використанням і охороною земель. Державний контроль використанням і охороною земель. Самоврядний контроль контролю за використанням і охороною земель. Громадський контроль за використанням і охороною земель. Правові форми земельного контролю.

Моніторинг земельних ресурсів та його значення. Види моніторингу земель. Державні органи, які забезпечують порядок здійснення моніторингу земель. Інформаціне забезпечення моніторингу земель.

Семінарське заняття 13: Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів - 2 години

План

1. Державний контроль за використанням і охороною земель.

2. Самоврядний контроль контролю за використанням і охороною земель.

3. Громадський контроль за використанням і охороною земель.

4. Моніторинг земельних ресурсів та його значення.

5. Види моніторингу земель.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття контролю за використанням і охороною земель.

2. Основні завдання державний контроль за використанням і охороною земель.

3. Методи Державний контролю у сфері використання і охорони земель.

4. Поняття моніторингу земельних ресурсів.

5. Види моніторинг земельних ресурсів.

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Правові засади контролю за використанням і охороною земель.

2. Правові форми земельного контролю.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про державний контроль за використанням і охороною земель : Закон України від 19.06.2003р.

4. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007р.

5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

6. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 16.05.2008р.

7. Прпо місцеве самоврядування : Закон України від 27.05.1997р.

8. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09. 04.199р.

9. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.10. Про вдосконалення системи державного управління земельним ресурсами та контролю за їх використанням та охороною: Указ Президента України від 19.08.2002р.

11. Про Міністерство екології та пиродніх ресурсів України: Указ Президента України від 13.04.2011р.

12. Про державне агентство земельних ресурсів України: Указ Президента України від 08.04.2011р.

13. Гетьман А. П. Процедура реалізації матеріальних норм у галузі екологічного контролю / Гетьман Анатолій Павлович// Вісник Академії правових наук України. - № 2. - 1999. - С. 86.

14. Гетьман А. П. Процесуальний порядок здійснення екологічного контролю: В кн..: Екологічний контроль: питання теорії і практики. - Київ, 1999.- 109 с.-С. 17-31

15. Горшков М. В. Зкологический мониторинг. Учеб. Пособие. - Владивосток: Изд-во ТГЗУ, 2010. - С. 60.

16. Екологічний контроль: питання теорії і практики - ІД і П ім В.М. Корецького. - К., 1999. - 109с.

17. Краснова М. В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюллетень Мінюсту. - 2007. - № 11 (73). - С. 44-55.

18. Лизун С. О. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища / Генеральна прокуратура України. Матеріали семінару: «Запобігання та протидія органами прокуратури злочинам проти довкілля», 11-12 жовтня 2007 року, Дніпропетровськ. - С. 68-72.

19. Малишева Н.Р. Державний контроль за використанням та охороною земель // Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Ку-линича. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - С. 230-139.

20. Правові форми екологічного контролю:Навч.посібник/ Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.П. та ін.(за ред. Краснової М.В.) К.:Алерта, 2012. – 760с.

21. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...