Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВЗастосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. При цьому якість засвоєння теоретичного матеріалу не поступаєтьсятій, яка досягається при звичному читанні лекцій і може бути досягнута за рахунок створення комп'ютерних навчальних програм і використання телекомунікацій в навчальному процесі.

Для організації вивчення теоретичного матеріалу дисципліни «Екологічне право України» можуть бути використані такі види мультимедійних курсі:

- відеолекція. Лекція викладача записується на відеоплівку. Методом нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедійними додатками, що ілюструють виклад лекції.

Такі доповнення не тільки збагачують зміст лекції, але і роблять її виклад живішим і привабливішим для студентів. Безперечною перевагою такого способу викладу матеріалу є можливість прослуховувати лекцію в будь-який слушний час, повторно звертаючись до найбільш складних місць;

- мультимедіа лекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом можуть бути розроблені інтерактивні комп'ютерні навчальні програми. Це навчальні посібники, в яких теоретичний матеріал завдяки використанню мультимедійних засобів структурований так, що кожен студент може вибрати для себе оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи над дисципліною і такий спосіб вивчення, який максимально відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття. Навчальний ефект в таких програмах досягається не лише за рахунок змістовної частини і дружнього інтерфейсу, але і за рахунок використання, наприклад, тестуючих програм, які дозволяють студенту оцінити ступінь засвоєння ним теоретичного навчального матеріалу;

- традиційні аналогові навчальні видання: електронні тексти лекцій, опорні конспекти, методична допомога для вивчення теоретичного матеріалу і т.д.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - 2-е вид., випр. - К. : Знання, 2007. - 445 с.

2. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

3. Балюк Г.І. Правові аспекти приватизації земель на радіоактивно забруднених територіях / Матеріали науково-практичної конференції молодих юристів "Право власності в Україні в умовах ринкових відносин", Одеса, 22-24 вересня 1995 р.

4. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України. – 2006. - № 9. –С. 15-18.5. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388.

6. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Автореф. дис. … к. ю. н. за спеціальність. 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

7. Бусуйок Д.В. До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю д. ю. н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. - С. 133-136.

8. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. – 144 с.

9. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. -1995. - № 24. - Ст. 214.

10. Гетьман А. П. Процедура реалізації матеріальних норм у галузі екологічного контролю / Гетьман Анатолій Павлович// Вісник Академії правових наук України. - № 2. - 1999. - С. 86.

11. Гетьман А. П. Процесуальний порядок здійснення екологічного контролю: В кн..: Екологічний контроль: питання теорії і практики. - Київ, 1999.- 109 с.-С. 17-

12. Горшков М. В. Зкологический мониторинг. Учеб. Пособие. - Владивосток: Изд-во ТГЗУ, 2010. - С. 60.

13. Земельне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, М.В.Шульга. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. -600с.

14. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2009. - 600 с.

15. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

16. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і ГІ.Ф. Кулинича. -- К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. - 424 с.

17. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

18. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

19. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720.

20. Земельний кодекс України: Коментар / за ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги. - 4 -е вид. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008 . - 624 с.

21. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

22. Ибрагимов К.Х., Ибрагимов А.К. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика. – 2004. - № 4. – С. 82-85.

23. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 18-27.

24. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 362-367.

25. Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 419-422.

26. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. - № 8. – С. 60-64.

27. Ковальчук Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту ./ Т. Ковальчук//Право України – 2011. - №2 – С 148- 155.

28. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68-72.

29. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68-72.

30. Кодекс України про надра (з наступними змінами та доповненнями) за № 132/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

31. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. -1996.-№30. -Ст. 141.

32. Краснова М. В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюллетень Мінюсту. - 2007. - № 11 (73). - С. 44-55.

33. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

34. Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 20-27.

35. Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 20-27.

36. Лизун С. О. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища / Генеральна прокуратура України. Матеріали семінару: «Запобігання та протидія органами прокуратури злочинам проти довкілля», 11-12 жовтня 2007 року, Дніпропетровськ. - С. 68-72.

37. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 17. - Ст.99.

38. Малишева Н.Р. Державний контроль за використанням та охороною земель // Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Ку-линича. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - С. 230-139.

39. Мірошниченко А.М. Проблемні правові питання поділу земель на категорії//А.М. Мірошниченко// Бюл.М-ва юстиції України. – 2005. - №12. – С.42.

40. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. - Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

41. Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – Ст. 48-53.

42. Носік В.В. Правові питання ринкового обігу земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 51-56.

43. Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. за № 557// Офіц. вісн. України. - 2005. - № 28. -Ст. 1631.

44. Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них: постанова КМУ від 08.05.1996р. №486

45. Порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.1995р.

46. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 46. - Ст. 637 .

47. Порядок погодження і видачі дозволів на спеціальне водокористування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. за № 321 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 12.- Ст. 590.

48. Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення: Постанова КМУ від 25.08.2004р. № 1094

49. Правові форми екологічного контролю:Навч.посібник/ Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.П. та ін.(за ред. Краснової М.В.) К.:Алерта, 2012. – 760с.

50. Про аквакультуру : Закон України від 18.09.2012р.

51. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 40.- Ст. 2528.

52.Про вдосконалення системи державного управління земельним ресурсами та контролю за їх використанням та охороною: Указ Президента України від 19.08.2002р.

53. Про відходи : Закон України від 05.03.1998р.

54. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. за № 761 // Офіц. вісн. України. - 2007. -№ 39 . - Ст. 1550.

55. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 10. - Ст. 466.

56.Про державне агентство земельних ресурсів України: Указ Президента України від 08.04.2011р.

57. Про державний контроль за використанням і охороною земель : Закон України від 19.06.2003р.

58. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1952-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 30. - Ст. 1993.

59. Про державну спеціальну службу транспорту : Закон України від 05.02.2004р.

60. Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів зелених насаджень: Указ Президента України від 04.11.2008р. №995/2008.

61. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов‘язаних із захистом права власності на землю і землекористування: Роз‘ яснення Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 № 02-5/743 (зі змінами, внесеними від 31.05.2002р). //Вісник господарського судочинства. - 2001. -№ 3. - С. 80

62. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. № 02-05/744 // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 4. - С. 92.

63. Про екологічну мекспертизу : Закон України від 09.02.1995р.

64. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004,- № 45. -Ст. 502.

65. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 року N 4004-XII.

66. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

67. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996р. №273/96-ВР

68. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель: наказ Держ. комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2012р. № 548.

69. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 18. - Ст. 110

70. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 31. - Ст. 1265.

71. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 18. - Ст. 110

72. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 31. - Ст. 1265.

73. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 18. - Ст. 110

74. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. за № 963 // Офіц. вісн. України. -2007. - № 55. - Ст. 221.

75. Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної лісистості території України: наказ Держ. Комітету лісового господарства України від 29.12.2008 №371.

76. Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів Указом Президента України України: від 8 квітня 2011 року № 445

77. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 15.- Ст. 818.

78. Про затвердження порядку користування землями водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. за № 502 // Зібрання постанов Уряду України. - 1996. - № 11. - Ст. 326.

79. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. за № 733 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 37 . - Ст. 1483.

80. Про затвердження Порядку створення і ведення Державного Кадастру природних лікувальних ресурсів: Постанова КМУ № 872 від 26.07.2001р.

81. Про затвердження Правила відтворення лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р. за № 303 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 16 . - Ст. 589.

82. Про збройні сили України : Закон України від 06.12.1991р.

83. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІУ // Офіц. вісн. України . - 2003. - № 25. - Ст. 1178.

84. Про індустріальні парки: Закон України від 21.06.2012р. №5018

85. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 16.05.2008р.

86. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1908-ІІІ // Офіц. Вісн. України. - 2000. - № 44. - Ст. 1884.

87. Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1389-ХІУ // Офіц. вісн. України. -2000.- № 6. - Ст. 2000.

88.Про Міністерство екології та пиродніх ресурсів України: Указ Президента України від 13.04.2011р.

89.Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09. 04.199р.

90. Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах: Закон України від 17.03.2011р.

91. Про музеї і музейну справу : Закон України від 29.06.1995р.

92. Про нафту і газ : Закон України від 12.07.2001р. №2665-3

93. Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29.11.2001р. (з наступними змінами та доповненнями) за 2866-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України.- 2002. - № 10. - Ст. 78.

94. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 2003 р. № 1211-ІУ// Офіц. вісн. України. -2003. - № 44. - Ст. 2288. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005 р. за № 2375-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 4. - Ст. 195.

95. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2781-ХІІ // Відом. Верх. Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683.

96. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007р.

97. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05. 2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 742-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 23. - Ст. 1014.

98. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

99.доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

100. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.200р. № 1805- 3

101. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. -№ 41. - Ст. 546.

102. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-ІУ // Відом. Верхов. Ради. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

103. Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № № 1699-ІІІ // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 20. - Ст. 813.

104. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

105. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06. 2003 р. за № 899-ІУ // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 38. - Ст. 314.

106. Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 284 із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. за № 21-2004-п // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 193.

107. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. - С. 22.

108. Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19.06.1992р.

109. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 34.- Ст. 502.

110. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. за № 1457-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 28. - ч. 1. - Ст. 1849.

111. Про розміри і Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1279 // Офіц. вісн. України. - 1997. - № 47. - С. 40-45.

112. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17// Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1 (53). - С. 9.

113. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність : Закон України від 23.12.1998р.

114. Про транспорт : Закон України від 10.11.2004 №232/94-ВР.

115. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15.05.1996р.

116. Про туризм: Закон України від 15.09.1995р.

117. Про утворення Державного департаменту з питань діяльності курортів: Постанова КМУ N 425 від 06.05.2001р.

118. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 973-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1430

119. Прпо місцеве самоврядування : Закон України від 27.05.1997р.

120. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІУ (в редакції від 9 січня 2009 року) // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...