Главная Обратная связь

Дисциплины:


Про Державне агентство земельних ресурсів України від 8.04.2011 рДержавне агентство земельних ресурсів України є правонаступником Державного комітету України із земельних ресурсів, у тому числі за укладеними міжнародними договорами України, стороною в яких є Державний комітет України із земельних ресурсів.

Держземагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основними завданнями Держземагентства України є:

1) реалізація державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

2) внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

4. Держземагентство України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держземагентства України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України та в установленому порядку подає їх Міністру;

2) розробляє та подає для затвердження Міністру план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держземагентства України;

3) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

4) бере участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

5) бере участь у підготовці міжнародних договорів, вносить пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає в межах своїх повноважень такі договори у сфері земельних відносин, використання та охорони земель, топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

5-1) організовує участь України у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, здійснює міжнародне співробітництво з питань установлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв;6) видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок та надає інші адміністративні послуги відповідно до законодавства;

6-1) передає відповідно до закону безпосередньо або через визначені в установленому порядку територіальні органи земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або в користування для всіх потреб;

7) забезпечує підготовку і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель;

8) здійснює у порядку, встановленому Міністром, організацію проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи;

9) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;

10) готує в межах своїх повноважень і подає Міністрові пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, а також пропозиції до проектів загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку України і Державного бюджету України, Національної програми інформатизації та інших програм;

10-1) розробляє в установленому законодавством порядку проекти нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил;

11) організовує професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким видано кваліфікаційне свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;

12) здійснює землеустрій відповідно до Закону України "Про землеустрій", у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель;

13) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів та забезпечує здійснення підготовки ліцитаторів;

14) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель та охорону земель;

15) здійснює ведення і адміністрування державного земельного кадастру та отримує інформацію про відведення земельних ділянок;

16) організовує здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

17) здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та обмежень у їх використанні;

17-1) веде поземельні книги та надає витяги із Державного земельного кадастру про земельні ділянки;

18) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення та адміністрування державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель та виконання загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт;

19) бере участь у державному регулюванні планування територій;

20) створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів;

21) проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, ведення та адміністрування державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також техніко-економічних обгрунтувань таких програм і проектів та надає за результатами її проведення відповідні висновки;

21-1) здійснює методичне забезпечення та координацію діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації на територіальному рівні, а також методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації розробників об'єктів такої державної експертизи;

22) бере участь у погодженні документації із землеустрою, організовує та проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу проектів землеустрою, документації з оцінки земель, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру та надає за результатами її проведення відповідні висновки;

23) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

24) організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою, ведення та адміністрування державного земельного кадастру;

25) здійснює в порядку, встановленому Міністром, координацію діяльності суб'єктів землеустрою;

26) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

27) проводить у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності та здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;

28) за погодженням з Міністром утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути) і внесення змін до них, в установленому порядку за погодженням із Міністром призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держземагентства України;

29) здійснює в порядку, встановленому Міністром, управління, контроль за діяльністю науково-дослідних, інших підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

30) затверджує в установленому порядку кошториси і фінансові плани підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держземагентства України, забезпечує фінансування територіальних органів земельних ресурсів, здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;

31) подає на затвердження Мінагрополітики України в установленому порядку нормативи надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації, здійснює контроль у межах своїх повноважень за додержанням таких нормативів;

32) здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також координацію діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв;

33) забезпечує створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою;

34) уживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, звертається з позовами до суду за захистом своїх прав та з питань порушення вимог законодавства;

34-1) організовує та здійснює державний геодезичний нагляд за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та інших нормативно-правових актів;

34-2) організовує та здійснює впровадження географічних інформаційних систем, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

34-3) здійснює координацію топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

34-4) організовує проведення реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем, які використовуються для виконання топографо-геодезичних робіт;

34-5) погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів;

34-6) аналізує стан державної геодезичної і гравіметричної мережі, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

34-7) проводить картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону;

34-8) веде державний облік і реєстрацію топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання;

34-9) організовує та забезпечує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі;

34-10) розробляє інноваційні пропозиції, пов'язані з використанням національних геоінформаційних ресурсів;

34-11) забезпечує:

функціонування та розвиток державної геодезичної і гравіметричної мережі та мереж спеціального призначення;

створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;

створення і застосування геоінформаційних систем;

проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для їх виконання на конкурсних засадах і здійснення в установленому порядку оплати цих робіт;

виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт з делімітації та демаркації державного кордону і формування відповідної бази картографічних даних;

здійснення заходів щодо вдосконалення порядку здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аеро- та космічних зйомок, у тому числі за участю іноземних установ;

формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт та геопросторових даних;

розроблення нормативно-технічної документації з питань геодезії та картографії;

припинення відповідно до законодавства всіх видів топографо-геодезичних та картографічних робіт, які проводяться з порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил;

35) здійснює координацію діяльності, пов'язаної з установленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв;

36) організовує проведення відповідної експертизи географічних назв;

37) забезпечує створення і ведення Державного реєстру географічних назв, контролює використання та збереження географічних назв;

38) визначає сталі географічні об'єкти на території України;

{ 39) здійснює в установленому порядку визначення меж географічних місць, з якими пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товарів, і надає відповідні висновки;

40) затверджує відповідно до Законів України «Про землеустрій», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» склад Кваліфікаційної комісії;

41) веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів та надає витяги з цих реєстрів;

42) видає інженерам-землевпорядникам кваліфікаційні сертифікати інженера-землевпорядника, які за законом одержують такі сертифікати за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів, а також приймає рішення щодо позбавлення, зупинення та поновлення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника;

43) анулює кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста;

44) здійснює в установленому порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою;

45) здійснює державний нагляд у сфері землеустрою;

46) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держземагентство України Президентом України.

5. Держземагентство України з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції, дотримання працівниками Держземагентства України та його територіальними органами вимог законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією;

2) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату Держземагентства України та його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3) розробляє плани заходів та організовує роботу своїх територіальних органів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їх діяльність, уживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;

4) організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз'яснення з питань, що належать до його компетенції;

5) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю за збереженням інформації, що становить державну таємницю, в апараті Держземагентства України;

6) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених законодавством.

 

7. Держземагентство України здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи.

8. Держземагентство України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

9. Держземагентство України у межах своїх повноважень, на основі і на виконанняКонституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держземагентства України.

10. Держземагентство України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Держземагентство України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

53.

Земельний кодекс України

Глава 3

Повноваження органів виконавчої влади
в галузі земельних відносин

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі
земельних відносин

До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних
відносин належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах,
визначених цим Кодексом;

б) реалізація державної політики у галузі використання та
охорони земель;

в) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку,
визначеному законом; { Пункт "в" частини першої статті 13 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1559-VI ( 1559-17 ) від
17.11.2009 }

г) координація проведення земельної реформи;

ґ) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних
програм використання та охорони земель;

д) організація ведення державного земельного кадастру,
державного контролю за використанням і охороною земель та
здійснення землеустрою;

е) встановлення порядку проведення моніторингу земель;

є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
у галузі земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин
належить:

а) участь у розробленні загальнодержавних і регіональних
програм використання та охорони земель;

б) участь у формуванні державної політики в галузі охорони та
раціонального використання земель;

в) організація моніторингу земель;

г) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.{ Стаття 14 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }

Стаття 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища,
у галузі земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, у галузі земельних відносин належить:

а) участь у реалізації загальнодержавних і регіональних
програм використання та охорони земель;

б) участь у розробці проектів нормативно-правових актів у
галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів;

в) здійснення державної екологічної експертизи
землекористування;

г) внесення пропозицій щодо формування державної політики в
галузі охорони та раціонального використання земель;

ґ) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони
земель;

д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.{ Кодекс доповнено статтею 14-1 згідно з Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 14-2. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення
і охорони природних ресурсів, у галузі
земельних відносин

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних
ресурсів, у галузі земельних відносин, належить здійснення
державного контролю за додержанням органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземцями
та особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами
вимог законодавства про використання та охорону земель щодо:

консервації деградованих і малопродуктивних земель;

збереження водно-болотних угідь;

виконання екологічних вимог при наданні у власність і
користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;

здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель
хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

додержання режиму використання земель природно-заповідного та
іншого природоохоронного призначення;

додержання екологічних нормативів з питань використання та
охорони земель;

установлення та використання водоохоронних зон і прибережних
захисних смуг, а також додержання режиму використання їх
територій;

вирішення інших питань, визначених законами України та
покладених на нього актами Президента України.{ Кодекс доповнено статтею 14-2 згідно з Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики
у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері земельних
відносин, належать:

а) здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері
земельних відносин;

б) забезпечення проведення земельної реформи;

в) розробка та забезпечення реалізації загальнодержавних,
регіональних програм використання та охорони земель;

г) забезпечення здійснення землеустрою, моніторингу земель і
державного контролю за використанням та охороною земель;

ґ) забезпечення проведення державної експертизи програм і
проектів з питань землеустрою, ведення та адміністрування
Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування
земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких
програм і проектів;

д) розроблення економічного механізму регулювання земельних
відносин;

е) участь у розробленні заходів щодо розвитку ринку земель;

є) міжнародне співробітництво в галузі земельних відносин;

ж) вирішення інших питань, визначених законами України та
покладених на нього актами Президента України. Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить:

а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо
розпорядження землями державної та комунальної власності,
встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і
селища, регулювання земельних відносин;

б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих,
регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних
відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та
охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті,
села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному
плануванні;

в) організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією
земельної реформи;

г) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель
та охорони земель;

ґ) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;

д) участь у державному регулюванні планування територій та
розмежуванні земель державної і комунальної власності;

е) проведення державної експертизи землевпорядної
документації;

є) здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення
обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель, формування екомережі;

ж) вирішення інших питань, визначених законами України та
покладених на нього актами Президента України. Стаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
здійснення державного нагляду (контролю)
в агропромисловому комплексі, у сфері земельних
відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних
відносин, належить організація та здійснення державного нагляду
(контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням
та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі
за:

веденням державного обліку і реєстрацією земель,
достовірністю інформації про наявність та використання земель;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого
шару ґрунту під час проведення гірничодобувних,
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із
порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням
рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом
рекультивації земель;

дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права
власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни,
дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;

дотриманням органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного
законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права
на землю;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації
протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних
насаджень і межових знаків;

проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених
проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та
користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах
землеустрою;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в
експлуатацію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути
на стан земель;

здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою, щодо
захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення,
заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та
інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також
щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок
псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними
речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими
та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та
бур'янами;

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих
земельних ділянок та обов'язковим виконанням заходів щодо
приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового
призначення;

дотриманням вимог земельного законодавства органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань
передачі земель у власність та надання у користування, у тому
числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу,
продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

вирішенням інших питань, визначених законами України та
покладених на нього актами Президента України. Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим у галузі земельних відносин

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у
галузі земельних відносин належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах,
визначених цим Кодексом;

б) участь у розробленні та забезпеченні виконання
загальнодержавних і республіканських програм з питань використання
та охорони земель;

в) координація здійснення землеустрою і державного контролю
за використанням та охороною земель;

г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу)
земельних ділянок;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку,
визначеному законом; { Пункт "ґ" частини першої статті 16 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1559-VI ( 1559-17 ) від
17.11.2009 }

д) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок;

е) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій
у галузі земельних відносин

До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі
земельних відносин належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах,
визначених цим Кодексом;

б) участь у розробленні та забезпеченні виконання
загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм з
питань використання та охорони земель;

в) координація здійснення землеустрою та державного контролю
за використанням та охороною земель;

г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу)
земельних ділянок;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах,
визначених законом; { Пункт "ґ" частини першої статті 17 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1559-VI ( 1559-17 ) від
17.11.2009 }

д) підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл,
селищ, районів, районів у містах та міст;

е) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок;

є) координація діяльності державних органів земельних
ресурсів;

ж) вирішення інших питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.

Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації
у галузі земельних відносин

Державні органи приватизації здійснюють продаж земельних
ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

 

 

54.

Інтернет

Органи місцевого самоврядування:виконують управлінські функції у сфері використання та охорони земель відповідно до ст. 8, 9 ,1 ,12 ЗК України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження Київської міськради також визначені ЗУ «Про столицю України – місто-герой Київ» 1) розпорядження землями територіальних громад (у комунальній власності); 2) підготовка висновків щодо вилучення або викупу земельних ділянок; 3) встановлення та зміна меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 4) землеустрій; 5) забезпечення державної політики.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...