Главная Обратная связь

Дисциплины:


до семінарського заняттяОсновні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВВ України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами).

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 153–154.

3. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року // ВВР України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5) // Офіційний вісник України. – 2005. – № 5. – ст.. 325.

5. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3.

6. Адміністративне судочинство України : підручник / О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

7. Гусев В. Г. Некоторые вопросы методики проведения практических занятий по теме «Судебные доказательства / В. Г. Гусев // Гражданский процесс : наука и преподавание. – М. : Городец, 2005. – С. 169–174.

8. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

9. Матвійчук В. К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 787 с.

10. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

11. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

12. Перепелюк В. Г. Адміністративне судочинство : проблеми практики / В. Г. Перепелюк. – К. : Конус –Ю, 2007. – 272 с.

13. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.

14. Треушников М. К. Судебные доказательства : монография / М. К. Треушников. – М. : Городец, 2005. – 288 с.

15. Фокина М. А. Роль правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, иных высших судов в доказывании по гражданским делам: вопросы методологии / М. А. Фокина // Гражданский процесс : наука и преподавание. – М. : Городец, 2005. – С. 175–203.

16. Фурсов Д. А. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по гражданским делам. Том второй: Гражданское судопроизводство как форма отправления правосудия / Фурсов Д. А., Харламова И. В. – М. : Статут, 2009. – 599 с. 

Додаткова література:

1. Богаченко-Мишевський А. Какой же суд рассудит вас? О разграничение компетенции хозяйственных и административных судов / А. Богаченко-Мишевський // Юридическая практика. – 2006. – № 14. – С. 9.

2. Ващенко С. Є. повноваження прокурора та права осіб, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення / Ващенко С. Є., Латюк П. Я., Цугель І. М. // Судова апеляція. – 2011. – № 2. – С. 52–59.

3. Заверуха О. Суб’єктивні публічні права як об’єкт судового захисту / О. Заверуха // Право України. – 2004. – № 4. – С. 49–52.

4. Крупчан О. Адміністративне судочинство і приватно-правовий статус особи / О. Крупчан // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 4–8.

5. Малько А. Б. Субьективное право и законный интерес / А. Б. Малько // Правоведение. – 2000. – № 3. – С. 30-48.

6. Николаенко В. Проблемы разграничения юрисдикции. Как разрешить коллизии между КАС и ХПК Украины / В. Николаенко // Юридическая практика. – 2006. – № 13. – С. 12–13.

7. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування / Д. Бочаров // Право України. – 2002. – № 5. – С. 131–133.

8. Пащенко О. Проблемні питання застосування відводів у цивільному, господарському та адміністративному процесі / О. Пащенко // Юридичний радник. – 2006. – № 5 (13). – С. 54–59.

9. Педько Ю. Шлях до правозахисної моделі судочинства / Ю. Педько // Юридичний вісник України. – 2005. – № 31. – С. 6.

10. Селіванов А. Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об’єктивного й обґрунтованого судового рішення / А. Селіванов // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 22–23.

11. Степанова Т. В. Речові докази як засоби доведення й особливий вид доказів у господарському процесі / Т. В. Степанова // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1. – С. 17–19.

12. Степанова Т. Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі / Т. Степанова // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 17–19.

13. Фурса С. Докази і доказування у цивільному процесі : науково-практичний посібник / Фурса С., Цюра Т. – К. : Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. – 256 с.

14. Хмелевська Н. В. Поняття гарантій забезпечення правової допомоги громадян в Україні / Н. В. Хмелевська // Вісник академії адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 105–108.

15. Цюра Т. Загальні правила діяльності суду при дослідженні і оцінці доказів / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 49–52.

16. Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми процесу доказування / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 6. – С. 34–37.

17. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів в цивільному процесі / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 55–58.

18. Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 53–56.

19. Цюра Т. Сторони як основні «процесуальні противники» в процесі доказування по цивільних справах / Т. Цюра // Право України. – 2002. – № 3. – С. 102–105.

20. Цюра Т. В. О правовом регулирование процесса доказывания в Украине. В кн. Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / Под ред. М. К. Треушникова. – М. : Городец, 2004.

21. Шкребець Д. М. Суб’єкти доказування та їх роль у цивільному судочинстві / Д. М. Шкребець // Судова апеляція. – 2011. – № 2. – С. 119–126.


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...