Главная Обратная связь

Дисциплины:


Умовні підрядні реченняФорми і вживання умовного способу.

Умовний спосіб (the Subjunctive Mood) показує, що дія є не реальним фактом, а як би бажаним, умовним або можливим фактом.

В англійській мові є аналітичні та синтетичні форми умовного способу.

1. Проста форма ( синтетична ) співпадає з формами дійсного способу за виключенням наступних випадків:

а) дієслово to be в Present Subjunctive має форму beдля всіх осіб: I be, he be... etc.

б) дієслова в Present Subjunctive не мають закінчення -sв третій особі однини :he speak;

в) дієслово to bey Past Subjunctive мають форму wereдля всіх осіб:I were, he were...etc.

2. Складна форма ( аналітична ) утворюється з сполучення допоміжних дієслів should, would або модальних дієслів can, could, may, might з інфінітивом.

 

Форми умовного способу

     
Present Subjunctive I, he, she,we, you, they be, ask ____________________
Past Subjunctive I, he, she, we, you, they were, asked Should/would + Indefinite Infinitive
Perfect Subjunctive I, he, she, we, you, they had been, had asked Should/would + Perfect Infinitive

 

 

Граматична форма часів в умовному способі не відповідає дійсному періоду часу. Форми Present Subjunctive i Past Subjunctive відносять дію до теперішнього або майбутнього часу, а форма perfect Subjunctive відносить дію до минулого періоду часу.

Умовний спосіб вживається

а) в підрядних реченнях після безособових речень типаit is necessary які виражають необхідність виконання дії. Слід запам’ятати безособові речення, після яких вживається умовний спосіб:

It is necessary that... необхідно, щоб

It is essential that... важливо. щоб

It is desirable that... бажано, щоб

It is important that... важливо, щоб

It is required that the instruments designed for satellites be compact and light.

Необхідно, щоб прилади призначені для установки на супутниках, були компактні і легкі.

б) в підрядних реченнях, після дієслів, які виражають наказ ( to order ), пропозицію (to propose, to suggest), бажання (to desire, to wish).

He suggested that the experiment with these substances should be continued.

Він запропонував продовжити експеримент з цими речовинами.

в) в умовних реченнях, які вводяться сполучниковими словами: if, unless, provided (that), in case (that), etc.

If there were no friction we could not even walk.

Якби не було тертя, то ми не змогли б навіть ходити.

г) в інверсії при зворотному порядку слів ( коли присудок або частина його ставиться перед підметом), що є ознакою безсполучникового умовного речення. Переклад такого речення необхідно починати словом „ якби”.Had I seen him yesterday, I should have told him about it.

Якби я побачив його вчора, я сказав би йому про це.

Умовні підрядні речення

1. Всі форми умовного способу мають в англійській мові, в основному, однакові значення і можуть перекладатися:

а) дієсловом умовного способу, тобто дієсловом минулого часу з часткою „ би” , причому частка „би” може приєднуватися не тільки до дієслова але і до сполучника (сполучникового слова):

If we had taken into consideration the properties of this substance, we should have been careful when working with it.

Якби ми врахували властивості цієї речовини, то були б обережні, працюючи з нею.

б) інфінітивом.

If the bar magnet were broken in two, it would still retain its magnetism.

Якщо брусок магніту розбити на дві частини, то він все ж таки збереже свої магнітні властивості.

2. Форму умовного способу з would в деяких випадках можна перекласти дієсловом майбутнього часу у сполученні з модальним дієсловом (можливо, звичайно, напевно)

Without the force of gravitation there would probably be no pressure in liquids.

Можливо, без сили тяжіння не буде тиску в рідині.

Умовні підрядні речення можуть виражати реальні, малоймовірні і неймовірні умови і відповідно вони поділяються на умовні речення першого типу (реальні), другого типу (нереальні або малоймовірні умови), які відносяться до теперішнього та минулого часу, і третього типу (неймовірні умови, які відносяться до минулого часу.)

В умовних реченнях першого типу, які відносяться до майбутнього часу, присудок підрядного речення вживається у Present Indefinite, а в головному реченні присудок вживається у Future Indefinite. При перекладі на українську мову майбутній час вживається як в головному так і підрядному.

If someone weighs 70 kg at the North Pole, he will doubtless weigh less at the equator.

Якщо хто-небудь буде важити 70 кг на Північному полюсі, то на екваторі він, без сумніву,

Буде важити менше.

В підрядному реченні присудок може бути виражений should ( з усіма особами) + Infinitive (без to). Вживання should + Infinitive замість Present Infinitive надає умові менше правдоподібності і перекладається також майбутнім часом.

The sky over cities will be much bluer if the factory chimneys should not pour so much smoke into the air.

Небо над містом буде набагато блакитніше, якщо заводські труби не будуть випускати так багато диму в повітря.

Умовні речення другого типу виражають неймовірні, малоймовірні припущення. Вони відносяться до теперішнього або майбутнього часу, коли можливість виконання умови ще не втрачена. Присудок головного речення виражається дієсловом у формі умовного способу, який співпадає з Past Indefinite для всіх дієслів, за виключенням дієслова to be.

If they gave him a new information about this method he would use it in his report.

Якби вони дали йому нову інформацію про цей метод, він використував би її в доповіді.

Дієслово to be вживається у формі were ( Past Subjunctive) для всіх осіб однини і множини.

If he were in town he would help us .

Якби він був у місті, то він допоміг би нам.

Умовні речення третього типу виражають припущення, які відносяться до минулого часу і тому є нездійсненними. Присудок головного речення виражається дієсловом у формі умовного способу, яка співпадає з Future-Perfect-in-the –Past, а дієслово підрядного – дієсловом в умовному способі, форма якого співпадає з Past Perfect Tense (Perfect Subjunctive).

If you had given me a good dictionary, I should have spent less time to translate this article.

Якби ви дали мені гарний словник, я витратив би менше часу, щоб перекласти цю статтю.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...