Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ex.6 Look through the theoretical material and make analysis the sentences of the following textАНАЛІЗ РЕЧЕНЬ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

Точність і правильність перекладу з англійської мови на українську мову залежить не тільки від розуміння граматичної системи англійської мови, але і від вміння правильно аналізувати речення. Це вміння дозволить, в першу чергу, визначити члени речення, потім частини мови за їх місцем в реченні і, в залежності від частини мови знайти вірний і точний переклад самого слова.

Переклад – складний процес, який складається з декількох етапів. Спочатку необхідно визначити загальний зміст тексту, потім розпочати аналіз окремих елементів.

Аналіз речення в англійській мові спрощується твердим порядком слів і характерними ознаками дієслова.

Структура простого розповідного поширеного речення.

1. підмет

2. присудок

3. прямий додаток

4. непрямий безприйменниковий додаток

5. прийменниковий додаток

6. обставина

Обставину також можна умовно позначити нулем, якщо вона стоїть перед підметом на початку речення, тобто є обставиною часу.

Означення умовної цифри не має, а входить в склад тої групи, слово якої означає. Означення, яке стоїть перед іменником і виражене прикметником або дієприслівником, називається лівим означенням.

That non-stop flight report was published in the previous article.

Повідомлення про цей безпересадочний політ було опубліковано у попередній статті.

Означення, яке стоїть після іменника, звичайно виражається іменником з прийменником, дієприкметником, герундієм з прийменником, інфінітивом і називається правим означенням.

During recent years methods of measurements have changed considerably.

В останні роки значно змінилися засоби вимірювань.

Всі члени речення виражаються певними частинами мови. Такі частини мови в реченні розкривають певне змістове значення і є значущими елементами речення.

Крім того, існують службові частини мови, які розкривають зв’язки слів у реченні, до них відносяться : прийменник, сполучник, артикль, а також допоміжні і модальні дієслова, граматичні закінчення.

Спираючись на структуру англійського речення і службові елементи, можна розділити речення і визначити групу підмета і присудка.

ОЗНАКИ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ПІДМЕТ І ПРИСУДОК

Відсутність прийменника або дієслова перед словом ( іменником або його замісником) в реченні є ознакою того, що це слово – підмет.

Присудок –визначити набагато легше. Слід запам’ятати:

1. Присудок займає друге місце після підмета, з яким узгоджується в особі та числі.

Experiments show that all gases expend on heating.

Експерименти показують, що всі гази розширюються при нагріванні.

2. Присудок можна визначити, якщо дієслово стоїть в Present Indefinite Tense (3 особа однини)Hydrogen finds numerous uses in modern industry.

Водень знаходить численні застосування в сучасній промисловості.

3. Присудок можна визначити, коли в його склад входить модальне дієслово.

Means of regulation may include fuel control.

Засоби регулювання можуть включати контроль палива.

4. Визначають присудок також за допомогою прислівників неозначеного часу ( already,always, never, just, often, seldom, usually), які стоять перед дієсловами, крім дієслова to be.

We usually denote work by W.

Ми звичайно позначаємо роботу літерою W.

5. Присудок можна визначити за допомогою особових займенників в називному відмінку.

We form any color, shade and tint by changing the proportions of the primary colours.

Ми створюємо будь-який колір, відтінок і світовий тон, змінюючи співвідношення основних кольорів.

Необхідно відмітити, що тверде знання трьох основних форм неправильних дієслів також полегшить визначення присудка

ПРИСУДОК

В англійській мові три типа присудка:

а) простий дієслівний ( the simple verbal predicate)

б) складений дієслівний ( the compound verbal predicate)

в) складений іменний ( the compound nominal predicate)

а) – це присудок виражений особовою формою дієслова в будь-якому часі, стані і способу.

She knows nothing about me.

What did you say?

The sun is rising.

You haven’t shown me my room yet.

I have been invited here.

б) - це присудок , виражений: а) модальним дієсловом у сполученні з інфінітивом, б) дієсловом з модальним значенням у сполученні з інфінітивом чи герундієм, в)дієсловом, що означає початок, продовження чи закінчення дії в сполученні з інфінітивом або герундієм.

1.I can do it.

He must come back tomorrow.

2. He wants to work there.

He began to learn English three years ago.

3.The pupils went on writing.

The child stopped crying.

в) – складається з дієслова - зв’язки ( the link verb ) та іменної частини предикатива ( the predicative)

У функції зв’язки вживаються також дієслова to become, to grow, to get, to turn – ставати , робитися, to remain, to keep – залишатися, to look – мати вигляд, to seem – здаватися, to feel – почувати себе та інші.

She seemed very happy. – Здавалася дуже щасливою.

She looked tired. – Вона виглядала стомленою.

It becomes cold. – Становиться холодно.

In autumn the leaves turn yellow. – Восени листя жовте.

У функції предикатива найчастіше вживаються прикметники та іменники.

The day was cold.

His brother becomes a doctor.

Предикатив може бути виражений також займенником, числівником, прислівником, не особовими формами дієслова.

The book is mine.

My sister is fifteen today.

He was the first to get up.

Our task is to study English well.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...