Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обрання та відкликання голови Верховної Ради України і його заступниківВідповідно до ст. 88 Конституції України Верховна рада Украї­ни обирає із свого складу голову Верховної ради України, першого заступника і заступника голови Верховної ради України та відкли­кає їх з цих посад.

Голова Верховної Ради України обирається парламентом на строк його повноважень з числа народних депутатів. Кандидатури на посаду голови Верховної ради пропонуються на її пленарному засі­данні депутатськими фракціями, а також народними депутатами. На­родний депутат може запропонувати для обрання свою кандидатуру. питання про обрання голови Верховної ради України не потребує попередньої підготовки в комітетах.

Кандидати на посаду голови Верховної ради України висту­пають на пленарному засіданні в порядку внесення їх кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності. після заслу­ховування доповідей кандидатів проводиться обговорення цих кан­дидатур. Кожний кандидат в будь-який час може заявити про само­відвід. рішення щодо кандидатур на посаду голови Верховної ради України приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлете­нів. Обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної ради. про обрання голови Верховної ради України оформляється відповідна постанова Верховної ради, яку підписує обраний голова Верховної ради України. голова Верховної ради може бути обраний у списку одночасно із першим заступником і заступником голови Верховної ради. повноваження голови Верховної ради України починаються з моменту його обрання на посаду.

Голова Верховної ради України може бути в будь-який час від­кликаний з посади Верховною радою на його прохання, крім ви­падку виконання ним обов’язків президента України відповідно до ст. 112 Конституції України, а також може бути відкликаний у зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді, в тому числі у разі відсто­ронення від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової парламентської сесії, або через інші обставини, що уне­можливлюють виконання ним своїх обов’язків. дострокове припинен­ня депутатських повноважень головою Верховної ради України має наслідком припинення його повноважень як голови Верховної ради.

Пропозиції про відкликання Верховною ?радою голови Верховної ради України з посади можуть вноситися:

а) народними депутатами на підставі висновку комітету з пи­тань регламенту, у разі відсторонення голови Верховної ради від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії;

б) не менш як однією третиною народних депутатів від консти­туційного складу Верховної ради за їх підписами.При розгляді питання про відкликання з посади Верховною ра­дою голови Верховної ради України (крім відкликання за його осо­бистою письмовою заявою), про надання згоди на притягнення його до відповідальності, про дострокове припинення ним депутатських повноважень пленарне засідання веде перший заступник (заступник) голови Верховної ради або обраний парламентом головуючий з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкли­кання голови Верховної ради.

Рішення про включення до порядку денного парламентської сесії питання про відкликання з посади голови Верховної ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. одночасно Верховна рада дає протокольне дору­чення рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної ради в поточному році. голова Верховної ради України готує письмовий звіт про свою роботу та про виконання ко­шторису Верховної ради в поточному році. Цей звіт та висновок ра­хункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.

Питання про відкликання голови Верховної ради України з по­сади не потребує підготовки в комітетах. У разі необхідності для збо­ру чи перевірки інформації, що стосується питання відкликання його з посади, Верховна рада створює тимчасову слідчу комісію.

Розгляд питання про відкликання голови Верховної ради Укра­їни з посади за рішенням більшості народних депутатів від конститу­ційного складу Верховної ради включається до порядку денного сесії Верховної ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Рішення Верховної ради України про відкликання голови Вер­ховної Ради з посади приймається таємним голосуванням шляхом по­дачі бюлетенів і оформляється постановою парламенту. У разі якщо особиста заява Голови Верховної Ради України про його відкликання з посади не задовольняється Верховною радою, він має право при­пинити виконання своїх посадових обов’язків через 15 днів після дня розгляду цього питання парламентом.

Окрім голови Верховної ради Верховна рада України на під­ставі Конституції України також обирає на строк своїх повноважень Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради з числа народних депутатів, кандидатури яких вносяться в порядку, передба­ченому для внесення кандидатури на посаду голови Верховної ради. Запропоновані кандидатури попередньо обговорюються в депутат­ських фракціях, а потім на пленарному засіданні. обрання першого заступника і заступника голови Верховної ради проводиться в по­рядку, передбаченому для обрання голови Верховної ради.

Перший заступник і заступник голови Верховної ради України можуть бути в будь-який час відкликані з посад за рішенням парла­менту в порядку, передбаченому для відкликання Верховною радою з посади голови Верховної ради України.

Переобрання Голови Верховної ради України не є підставою для обов’язкового перегляду питання про перебування на посадах пер­шого заступника та заступника голови Верховної ради України.

 

Депутатський запит

Депутатський запит – це письмова вимога народного депутата України, яка заявляється на сесії Верховної Ради до Президента України, до органів Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції, а саме щодо фактів порушень або невиконання Конституції України, законів, постанов та інших актів, прийнятих вищими органами державної влади, а також з питань, що мають загальнодержавний характер, якщо його попередні депутатські звернення не були задоволені (п. 34 ст. 85, ст. 86 Конституції України, ст. 12 Закону про статус народного депутата).
Запит подається депутатом або кількома депутатами Голові Верховної Ради через Секретаріат Верховної Ради України. На пленарному засіданні Верховної Ради оголошується зміст і автор запиту і не менш як 1/5 голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради приймається рішення про доцільність направлення запиту органу чи посадовій особі, до яких його звернуто. Рішення про направлення запиту до Президента України має бути попередньо підтримано не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради. Відповідь на запит надсилається Голові Верховної Ради та депутату, який його вніс, не пізніше як у 15-денний термін з дня його одержання або у інший термін, встановлений Верховною Радою, і оголошується на засіданні Верховної Ради. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. Відповідь на депутатський запит може бути обговорена, якщо на цьому наполягає не менш 1/5 частини народних депутатів.
Депутатське звернення – це викладена у письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до посадових осіб, здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції (ст. 19 Закону про статус народного депутата України). Депутатське звернення є обов’язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресовано, протягом не більш 10 днів з моменту одержання. Максимальний час розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження терміну розгляду, не може превищувати 30 днів з моменту його одержання. Депутат має право бути присутнім при розгляді надісланого ним звернення, його повинні завчасно попередити про час і місце розгляду звернення.

21. Формування депутатських груп (фракцій)

1.1. Народні депутати України можуть добровільно
об'єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу
кожної з них входить не менш як 25 депутатів. Депутатські групи
формуються як на партійній, так і на позапартійній основі.
Депутатські групи, які сформовані на основі партійної належності
депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу
депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які
підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські
групи, сформовані на позапартійній основі, об'єднують
депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань
державного і соціально-економічного розвитку.

 

1.2. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для
захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи
релігійних інтересів. Принципи функціонування депутатської групи
(фракції) не можуть порушувати імперативного характеру
депутатського мандата.

 

1.3. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови
вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи
виключення з неї визначаються самою депутатською групою
(фракцією).

 

1.4. Депутат не може входити до складу більш як однієї
зареєстрованої депутатської групи (фракції). Голова Верховної Ради
України і його заступники не входять до складу жодної депутатської
групи (фракції).

 

1.5. Депутатські групи (фракції) формуються на першій сесії
Верховної Ради України нового скликання до розгляду питань про
обрання Голови Верховної Ради, утворення органів Верховної Ради.
Якщо цього не відбулося, головуючий на пленарному засіданні
оголошує перерву в пленарних засіданнях на два робочих дні. Перед
наступним пленарним засіданням Секретаріат Верховної Ради поширює
серед депутатів інформаційні матеріали про депутатські групи
(фракції), які відповідають вимогам цього Положення і були подані
до Секретаріату Верховної Ради не пізніш як за шістнадцять годин
до початку зазначеного пленарного засідання.

 

1.6. Реорганізація та формування нових депутатських груп
(фракцій) може проводитися протягом повноважень Верховної Ради із
збереженням їх пропорційного представництва в органах Верховної
Ради за винятком Президії Верховної Ради чи з відступом від нього
відповідно до рішення, прийнятого Верховною Радою щодо такого
представництва.

 

2. Реєстрація депутатських груп (фракцій)

 

2.1. Кожна депутатська група (фракція) повинна бути
зареєстрована у Секретаріаті Верховної Ради. Умовою її реєстрації
є надходження до Секретаріату Верховної Ради підписаного
персонально депутатами письмового повідомлення про сформування
депутатської групи (фракції) з зазначенням її назви, мети чи
завдання, персонального складу та партійної належності членів
групи (фракції), а також депутатів, які уповноважені представляти
групу (фракцію). Повна та скорочена назва депутатської фракції
повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли
депутатська фракція об'єднує депутатів з декількох партій, її
назва повинна включати назви цих партій.

2.2. Після реєстрації депутатської групи (фракції) головуючий
на пленарному засіданні інформує депутатів про сформування такої
групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених
представників. Інформаційні матеріали про депутатську групу
(фракцію), зазначені в пунктах 2.1 і 5.2 після її реєстрації
поширюються Секретаріатом Верховної Ради серед депутатів; в тому ж
порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп
(фракцій).

 

2.3. Про зміни в складі депутатської групи (фракції) її
уповноважений представник повідомляє письмово Голову Верховної
Ради (чи Президію сесії); це повідомлення підписує і депутат, щодо
якого воно подається, або лише уповноважений представник
депутатської групи (фракції), якщо депутата виключено з неї.

 

2.4. У разі, коли склад депутатської групи (фракції)
скорочується нижче від встановленої в пункті 1.1 кількості, вона
після 15 днів оголошується Головою Верховної Ради (чи Президією
сесії) розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи
(фракції) не є підставою для перегляду персонального складу
органів Верховної Ради, за винятком Президії Верховної Ради,
представництво в якій втрачається до створення депутатської групи
(фракції).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...