Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 56. Порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України1. Рішення (витяг з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб.

У разі, якщо вручити рішення, розпорядження, немає можливості, зокрема внаслідок:

(абзац другий частини першої статті 56 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 31.05.2005 р. N 2596-IV)

відсутності фізичної особи за останнім відомим місцем проживання (місцем реєстрації);

(абзац третій частини першої статті 56 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.04.2009 р. N 1276-VI)

відсутності посадових осіб чи уповноважених представників суб'єкта господарювання, органу адміністративно-господарського управління та контролю за відповідною юридичною адресою, -

рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення, розпорядження в офіційному друкованому органі (газета Верховної Ради України "Голос України", газета Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник України", друковані видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи місцем реєстрації, юридичної адреси відповідача).

(абзац п'ятий частини першої статті 56 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 31.05.2005 р. N 2596-IV,
від 16.04.2009 р. N 1276-VI)

2. Рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання.

3. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

(частина третя статті 56 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 31.05.2005 р. N 2596-IV)

4. Якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною особою або декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.5. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України.

Нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу.

Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом:

(абзац третій частини п'ятої статті 56 у редакції
Закону України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу;

відповідного рішення (постанови) господарського суду.

(абзац п'ятий частини п'ятої статті 56 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Абзац шостий частини п'ятої статті 56 виключено

(згідно із Законом
України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Нарахування пені зупиняється на час розгляду органом Антимонопольного комітету України заяви особи, на яку накладено штраф, про перевірку чи перегляд рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(частину п'яту статті 56 доповнено абзацом згідно
із Законом України від 31.05.2005 р. N 2596-IV)

6. За заявою особи, на яку накладено штраф, органи Антимонопольного комітету України своїм рішенням мають право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу.

7. У разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку.

8. Протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

(статтю 56 доповнено новою частиною восьмою
згідно із Законом України від 31.05.2005 р. N 2596-IV,
у зв'язку з цим частини восьму і дев'яту
вважати відповідно частинами дев'ятою і десятою)

9. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету.

(дію частини дев'ятої статті 56 зупинено на 2003 рік
згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)

(частина дев'ята статті 56 у редакції
Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

10. Рішення відповідних органів та посадових осіб Антимонопольного комітету України про накладення адміністративних стягнень на посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю виконуються в порядку, встановленому законом.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...