Главная Обратная связь

Дисциплины:


Науково–практичні коментарі та збірники законодавства278. Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 831с.

279. Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [І.В.Арістова, В.В.Безусий, С.О.Бондар та ін.]; за ред. О.О.Погрібного, М.І.Іншина, І.М.Шопіної. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.

280. Науково–практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – [8–е вид., доп. і перероб.]. – К.: А.С.К., 2008. – 944 с.

281. В.В.Жернаков, Гончарова Г.С., Прилипко С.Н. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова.- Х.: «Одиссей», 2007. – 664 с.

282. Законодавство України про працю: Збірн.норм.актів: У 3-х томах. Упорядник і наук.редактор В.М.Вакуленко. – К.: Істина, 1999.

283. Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / Упоряд. і наук. ред. В.Вакуленко. – К.: Істина, 2001. – 800 с.

Нормативні акти

Міжнародні акти

284. Європейська соціальна хартія (переглянута): Прийнята 3 травня 1996 року, [ратифікована із заявами Законом від 14.09.2006] / Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – С. 2096.

285. Загальна декларація прав людини: Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року / Уманский А.М., Сумцов В.Г. Международные трудовые нормы и рекомендации. – Луганск: Изд–во Восточноукр. гос. ун–та, 1999. – С. 189–196.

286. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 // Український часопис прав людини. – 1995. – № 1. – С. 91–109.

287. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 // Соціальний захист: (спецвипуск). – серпень. – 1998. – С. 105–111.

288. Про примусову чи обов'язкову працю: Конвенція МОП № 29 вiд 28.06.1930 р. [ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР від 09.06.1956 р.] // Міжнародне законодавство про охорону праці. Конвенції та рекомендації МОП: у трьох томах. / [упоряд. Е.М. Теличко]. – К.: Основа, 1997. – Т 1. – С. 353–363.

289. Про рівне ставлення та рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками: Конвенція МОП № 156 вiд 23.06.1981 р. [ратифікована Законом України від 22.10.1999 р.] // Офіційний вісник України. – 1999. – № 43. – Ст. 2134.

290. Про скасування примусової праці: Конвенція МОП № 105 від 25.06.1957р. [ратифікована Законом України від 05.10.2000 р.] // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1879.Закони

291. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

292. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

293. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.

294. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

295. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

296. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – С. 15.

297. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405.

298. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

299. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

300. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів: Закон України від 22 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 10. – Ст. 91.

301. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

302. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.

303. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно–технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю: Закон України від 4 листопада 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 40.

304. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

305. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – Ст. 230.

306. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 36.

307. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

308. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

309. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

310. Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

311. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст. 18.

312. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

313. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

314. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

315. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

316. Про судоустрій: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27–28. – Ст. 180.

317. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

318. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 492.

Підзаконні акти

319. Дисциплінарний Статут прокуратури: [Затв. постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.

320. О некоторых вопросах, связанных с применением законодательства об укреплении трудовой дисциплины: Постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 25 жовтня 1983 року № 240/22–31 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – № 1.

321. О работе на открытом воздухе в холодное время года: Правила, утвержденные обязательным постановлением НКТ СССР от 11 декабря 1929 года // Известия НКТ СССР. – 1929. – № 51–52.

322. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість: постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 255 // Офіційний вісник України вiд 19.03.1998. – 1998. – № 9. – С. 124.

323. Про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю: положення: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 50] // Офіційний вісник України вiд 07.02.2003. – 2003. – № 4. – Ст. 111.

324. Про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: положення: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1640] // Офіційний вісник України вiд 04.12.2006 – 2006. – № 47. – Ст. 3133.

325. Про Державний комітет ядерного регулювання України: положення: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1830] // Офіційний вісник України вiд 09.01.2007 – 2006 – № 52. – Ст. 3516.

326. Про дисципліну працівників залізничного транспорту: положення: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993р. № 55] // Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / [упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко]. – К.: Істина. – 2001. – С. 550–554.

327. Про Міністерство праці та соціальної політики України: положення: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1543] // Офіційний вісник України вiд 20.11.2006. – 2006. – № 45. – Ст. 3001.

328. Про Міністерство праці та соціальної політики України: положення: [Затв. Указом Президента України від 30 серпня 2000 року № 1035/2000] // Офіційний вісник України вiд 15.09.2000. – 2000. – № 35. – Ст. 1482.

329. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: [Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997р. №7] // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1997. – № 12. – С. 27–28.

330. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій: [Затв. постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 р.] // Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / [упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко]. – К.: Істина, 2001. – С. 540–545.

331. Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток: [Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45] // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 105.

332. Класифікатор професій ДК 003:2005: [Прийнято та надано чинності наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту України) від 26.12.05р. №375] // Українська інвестиційна газета. – 2006. - №19.

333. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності»: Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336 // Баланс-Бюджет. – 2006. - №14.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...