Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фіксув. крим. пров. Форми фіксу. Протокол та додатки до нього. Застос техн засобів. Журнал суд засідання. Реєстр мвтеріалів досуд розслідуванняПроцесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватися:

1) у протоколі; 2) на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії;3) у журналі судового засідання.

Протокол

У випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у протоколі. Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, який додається до нього.

Протокол складається з:

1) вступної частини, яка повинна містити відомості про:

місце, час проведення та назву процес. дії;особу, яка проводить процес. дію (прізвище, ім’я, по батькові, посада); всіх осіб, які присутні під час проведення процес. дії (прізв., імена, по батькові, дати народж., місця прожив.); інформ. про те, що особи, які беруть участь у процес. дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, харак-ки технічних засобів фіксації та носіїв інформ., які застосовуються при проведенні процес. дії, умови та порядок їх використання;

2) описової частини, яка повинна містити відомості про:

послідовність дій; отримані в результаті процес. дії відомості, важливі для цього крим. пров., в тому числі виявлені та/або надані речі і документи;

3) заключної частини, яка повинна містити відомості про:

вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процес. дії.

Перед підпис. протоколу учасникам процес. дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу.Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні процес. дії. Якщо особа через фіз. вади або з інших причин не може особисто підпис. протокол, то ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присут. її захисника (зак. представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою.Якщо ос., яка брала участь у проведенні процес. дії, відмовилася підпис. протокол, про це зазнач. в протоколі. Такій особі надається право дати письмові поясн. щодо причин відмови від підпис., які занос. до проток. Факт відмови особи від підпис. проток., а також факт надання письм. пояснень ос. щодо причин такої відмови засвідчується підпис. її захисника (зак. представника), а у разі його відсутності - понятих.Додатки до протоколів

Особою, яка проводила процесуальну дію, до протоколу долучаються додатки. Додатками до протоколу можуть бути:1)спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і документів; 2)письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процес. дії; 3)стенограма, аудіо-, відеозапис процес. дії; 4)фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інф. та ін. матеріали, які пояснюють зміст протоколу.

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, ін.ос., які брали участь у виготовленні та вилученні таких додатків.

Підготовка протоколу та додатка

Протокол під час досуд. розслід. склад. слідчим або прокурором, які проводять відповідну процес. дію, під час її проведення або безпосередньо після її закінчення.До складу слідчої (розшукової) дії входять також дії щодо належного упакування речей і докум. та інші дії, що мають знач. для перевірки результатів процес. дії.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження

Рішення про фіксацію процес. дії за допомогою техн. засобів під час досуд. розслід., в тому числі під час розгляду пит. слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процес. дію. За клопотанням уч. процес. дії застосув. техн. засобів фіксування є обов’язковим. Про застос. техн. засобів фіксув. процес. дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процес. дії.

У матеріалах кримін. пров. зберіг. оригін. примірники техн. носіїв інф. зафіксованої процес. дії, резервні копії яких зберігаються окремо. Фіксув. за допомогою техн. засобів крим. Пров. в суді під час суд. провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому пров-ні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове пров. здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою техн. засобів кримін. провадження в суді не здійснюється. Учасники суд. пров. мають право отримати копію запису судового засідання, зробленого за допомогою тех. засобу. Незастосування тех. засобів фіксув. кримін. провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою недійсність відповідної процес. дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Журнал судового засідання

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, в якому зазначаються такі відомості: 1)найменування та склад суду (слідчий суддя); 2)реквізити крим. пров. та відомості щодо його учасників; 3)дата і час початку та закінчення суд. засідання;4)час, номер та найменування процес. дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процес. дії речі, документи, протоколи слідчих (розшукових) дій і додатки до них; 5)ухвали, постановлені судом (слідчим суддею) без виходу до нарадчої кімнати; 6)ін. відомості у випадках, передбачених цим Код.Журнал судового засідання ведеться та підписується секретарем суд. засідання.

Реєстр матеріалів досудового розслідування

Реєстр матеріалів досудового розслідування складається слідчим або прокурором і надсилається до суду разом з обвинувальним актом. Реєстр матеріалів досуд. розслідування повинен містити:

1)номер та найменування процес. дії, проведеної під час досуд. розслідування, а також час її проведення; 2)реквізити процес. рішень, прийнятих під час досуд. розслідування; 3)вид заходу забезпеч. кримін. пров., дату і строк його застосування.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...